Alvdalsskolen mot 2050

Ny skole tegning_2

Her vil komme informasjon om skoleutredningsprosjektet "ALVDALSSKOLEN mot 2050".

Nyheter

Anlegget på Sørshusjordet og de ulike deler har nå fått sine navn. Hele anlegget benevnes heretter som Sjulhustunet. Innenfor Sjulhustunet finner man da Alvdal barneskole, Alvdal kulturskole, Alvdal Friskliv, Alvdalshallen og Alvdal kulturstue.

 

19.04.2018

Ny skole tegningStatus 

Byggeprosjektet er nå inne i en fase hvor aktiviteten på byggeplass er på topp. Bygningsmassen som vi deler inn i 4 i tillegg til utomhus, har følgende statuser.

18.01.2018

20171103_124944_2Framdrifta ligger nå 2 % etter planen, og er redusert grunnet flytting av oppgaver.

 

Noe kledning av yttervegger utsettes til fordel for arbeid innendørs.

 

Rendalen Bygg har henta inn fem ekstra medarbeidere for å sikre riktig framdrift. De ønsker å jobbe lørdager. Naboer er varslet om dette.  

 

Gjermundshaug Anlegg har klargjort mye av parkeringsplassen.  Denne vil bli asfaltert til våren.

24.11.2017

Arbeidet går sin gang på byggetomta. Vinduer er inne i 2.etg., støpte elementer er på plass, og trapper er plassert i bygget.  

 

Alle deler av bygget er nå under tak, og det er justert  for setningene som ble oppdaget tidligere i høst.

 

Vi ligger noe etter den oppsatte planen, men ikke mer enn at vi pr. i dag mener å kunne jobbe dette inn igjen.

 

Kledning på bygget er avklart, og det skal benyttes Royalbehandlet furu i fargen grå på alt unntatt Kulturdelen. Den får svart kledning.  

  

Vi minner om navnekonkurransen med frist for innspill 20.oktober. 

12.10.2017

20170905_134507

Prosjektet er kommet godt i gang og bygningsvolumene begynner nå å vises i landskapet.

 

11.09.2017

Etasjeskille ny skole_2

Plasstøpte betongarbeider er snart avsluttet i denne omgang. Etasjeskillene i undervisningsdelen vil være på plass innen det er ferie på byggeplassen i ukene 29 og 30. Rendalen bygg kommer nå inn som tømrere og starter arbeidet med gesimskasser på skoledelen.


 

28.07.2017

Janne Midtun har fått tilbud om stillingen som rektor ved den nye barneskola i Alvdal. Midtun er i dag rektor ved Plassen skole, og overgangen til den nye stillingen vil skje gradvis, i takt med forberedelsene mot å ta i bruk den nye skola fra høsten 2018.

 

Unni Bjørkedal, som i dag er rektor ved Steigen skole, har fått tilbud om stilling som assisterende rektor ved den nye barneskola.

 

29.03.2017

Torsdag 19.november legges forprosjektet for ny skole med kulturdel og flerbrukshall fram for Formannskapet (styringsgruppa). 

Det vil også bli lagt fram foreløpige kalkyler for investering og drift.

 

Representanter fra Eggen arkitekter står for presentasjonen. De jobber for tida med å få sluttført dimensjonering og plassering av de siste tekniske rom, da disse krever betydelig plass . Likedan jobbes det fortsatt med endelig utforming av fasadene.

13.11.2015

Nye skisser legges fram for styringsgruppa (FS) torsdag 17.september. Deretter blir det orienteringsmøter med bruker- og referansegrupper etter følgende plan:

 

17.9: Rådet for likestilling og funksjonshemmede

22.9: Arbeidsgruppene kultur og fl br hall/friskliv

22.9: Barne- og ungdomsrådet

23.9.: Foreldrerådene på Plassen og Steigen skoler, felles møte

 

Nye tegninger 16.09.15 

 

Prosjektgruppa

 

16.09.2015

Arkitektene jobber nå med reduksjon av areal. Dette samtidig med at de hele tida ser på god utnytting og sambruk.  Det er en krevende prosess, men de har godt håp om få til gode og smarte løsninger. 

 

Vi ber om forståelse for at dette tar noe tid. Brukergruppemøter kommer når vi har nye skisser på plass.

 

Noen etterspør oversikt over kostnader. Dette er informasjon vi ikke har pr. i dag. Eggen skal snart i gang med å sette opp kalkyler. De bruker da i første omgang erfaringstall fra nasjonale databaser. Først når de endelige tegningene er klare, vil man få mer eksakte tall. De har erfaring med at tallene fra nasjonale databaser stemmer relativt godt med de endelige.

 

Prosjektgruppa

04.09.2015

Torsdag 20.8. var Eggen arkitekter igjen på besøk med nye skisser. Denne gang skisser for både innom- og utomhus, samt fasader. Etter møtet med prosjektgruppa presenterte de skissene i formannskapet. Pr. i dag er det noe større areal enn tenkt. Arkitektene ser på mulige områder for reduksjon før vi får skissene tilbake. 

Nå står vi foran en siste runde med innspill fra bruker- og referansegrupper i skissestadiet. Det blir lagt opp til møter for disse gruppene ila uke 35 og 36.

 

Skisser -datert 20. august 2015

 

21.08.2015

Her er de siste skissene fra Eggen arkitekter. De er foreløpige og ikke komplette. Arkitektene jobber fram nye skisser som legges fram 20.august.

     1. ETASJE

     2. ETASJE

 

24.06.2015

Arbeidet med planlegging av skole med kulturdel  og flerbrukshall på Sørhusjordet er godt i gang. Nå jobbes det med skisser sammen med valgt arkitekt, Eggen Arkitekter.  Samarbeidet med dem startet i mars. De har mest  kontakt med prosjektgruppa, men har også hatt to møter med brukere innenfor både skole, kultur og idrett.

18.06.2015

Trykk på artikkeloverskriften og se bilder fra prosjektgruppas ekskursjoner.

21.05.2015

Skolelogo2Torsdag 7.mai gjestet Eggen arkitekter Alvdal igjen. Denne gang for en orientering i formannskapet samt for å møte brukergruppene idrett og kultur.  I FS ble det orientert om – og diskutert rundt –  arkitektur, energiklasser  for bygg samt ulike oppvarmingsløsninger (se egen protokoll).

19.05.2015

Eggen arkitekter i Trondheim fikk oppdraget med å tegne ny skole med kulturdel samt flerbrukshall og svømmehall på Sørhusjordet. Formannskap og prosjektgruppe har nå hatt oppstartsmøte med arkitekter og landskapsarkitekt  der rom- og funksjonsprogram ble gjennomgått. Det ble foretatt befaring på Sørhusjordet. 28.april blir det ekskursjon for prosjektgruppa og representanter fra brukergruppene til skolebygg i Trondheimsområdet. 7.mai kommer Eggen til Alvdal igjen. Denne gang for å møte arbeidsgrupper for kultur og for idrettshall/friskliv,  samt for en orientering i formannskapet. 

 

08.04.2015

16. januar var det anbudskonferanse på Aukrustsenteret med befaring av samfunnshus og på Sørhusjordet.

For de prosjekterende er anbudsfrist satt til 17. februar klokka 12.00.

Selve prosjekteringen av prosjektet er satt til oppstart 1. mars.

 

13.02.2015

Her finner du alle høringsuttalelsene i .pdf- format:

 

Høringsuttalelser -ny skole

02.06.2014

Delrapport 2 i utredningsprosjektet «Framtidas grunnskole i Alvdal» sendes nå ut på høring. Høringsfrist settes til 28. mai 2014.  

 

Formelle høringsparter er:

  • Ansatte ved Plassen skole og SFO
  • Ansatte ved Steigen skole og SFO
  • Ansatte ved Alvdal ungdomskole
  • FAU Alvdal ungdomsskole
  • FAU Plassen skole
  • FAU Steigen skole
  • Alvdal idrettslag
  • Barne- og ungdomsrådet
  • Enhet for kultur (Koordinerer uttalelser innen sang, dans, musikk og teater)
  • Rådet for likestilling og funksjonshemmede

For øvrig gis alle innbyggere i Alvdal anledning til å gi skriftlig uttalelse i saken.  

 

Alle uttalelser merkes «Uttalelse – skoleutredning», og sendes til postmottak@alvdal.kommune.no eller pr. brev til Alvdal kommune, 2560 Alvdal.

Rapporten og vedleggene ligger som vedlegg til sak 26 i saksdokumenter Formannskapet (Trykk på vedleggene i rubrikken "Formannskapsmøte 29. april 2014")

30.04.2014

Kommunestyret vedtok den 6.mars  at det parallelt med skole også  skal utredes flerbrukshall/-hus. Det er videre ønske om at vi ser på området rundt Steigen skole – Kvennbekken. Dette  på grunn av Synnøve Findens innspill angående mulige plassutfordringer i framtida på Grindegga. Utredningsarbeidet må endre framdrift. Målet er fortsatt at kommunestyret kan fatte vedtak på et godt grunnlag den 19.juni og at referansegruppene får en måneds høringsperiode.

 

Framdriftsplan ser nå slik ut:

29.april                Møte i Formannskapet, formiddag

29.april                Kveldsmøte på Aukrustsenteret – dokumentet går til høring

28.mai                  Frist for høring

5.juni                   Saken er ferdig fra rådmannen

12.juni                 Saken behandles i Formannskapet

19.juni                 Saken behandles i Kommunestyret

28.04.2014

15.mars   Delrapport 2 er ferdig
17.mars   Åpent møte på Aukrustsenteret der delrapport 2 legges fram
23.april    Frist for å komme med innspill til delrapport 2
Første uke mai: Hele rapporten (1 og 2), inkludert uttalelser fra rapport 2, legges fram for formannskapet 
Ca 20 mai:   Saken fremmes med innstilling i kommunestyret
Juni: Oppfølging av eventuelle ønskede endringer bestilt av kommunestyret

 

 

22.januar 2014    Valborg Ligård
 

06.02.2014

Alvdal kommune inviterer med dette til høring i forbindelse med skoleutredningen «Alvdalsskolen i framtida» delrapport 1.

Høringsperiode: Uke 47 og 48. 

Frist for høringsuttalelse: Fredag 29.november kl. 0900.

Høringssvar sendes på mail til Alvdal kommune v/prosjektleder Valborg Ligård.

Mailadr: postmottak@alvdal.kommune.no 

 

Vi ser fram til konstruktive innspill

 

Skoleutredning delrapport 1 18.11.2013

19.11.2013

Skolelogo2

 

Komiteen som utreder skolestrukturen i Alvdal har vært på ekskursjon til Ringsaker kommune.

 

Les referat fra ekskursjonen

20.09.2013