Eiendomsskatt

Alvdal kommune innførte eiendomsskatt på Verker & Bruk i hele kommunen i 1988.
I  1995 kom eiendomsskatt på boliger/fritidsboliger i sentrumsnære områder.
Fra 01.01.2014 utvides området for boliger/fritidsboliger til hele kommunen.

 

Dette gjøres for å legge forholdene til rette for best mulige kommunale tjenester for Alvdals befolkning i framtida og for å vedlikeholde disse tjenestene på nivå med andre kommuner i regionen.
Det er etablert et eiendomsskattekontor for å planlegge og  gjennomføre iverksetting av ordningen.

Fra 1. januar 2015  skal alle betale 5.0 promille av takstgrunnlaget. Verker & Bruk betaler 7 promille, som tidligere, av takstgrunnlaget.

 

Eksempel ved 3 promille:
Takstgrunnlag kr 0,5   mill (kr    500.000)  gir eiendomsskatt kr 1.500,- pr. år.
Takstgrunnlag kr 0,75 mill (kr    750.000)  gir eiendomsskatt kr 2.250,- pr. år.
Takstgrunnlag kr  1,0  mill (kr 1.000.000)  gir eiendomsskatt kr 3.000,- pr. år.
Takstgrunnlag kr  1,5  mill (kr 1.500.000)  gir eiendomsskatt kr 4.500,- pr. år.

 

Nemnder for eiendomsskatt

 

Info vedr. taksering av boenheter 

 

Praktisering av Eigedomsskattelova
Taksten fastsettes av Sakkyndignemnd, oppnevnt av kommunestyret.
Taksten fastsettes bl.a. ved hjelp av 3 hovedelementer:

 

1.       Faktaopplysninger
Før eiendomsbesiktigelse ble alle tilgjengelige opplysninger om eiendommen og
bygningenes størrelse hentet ut fra kommunens arkiver. Ut fra erfaring vet vi at disse kan ha feil og mangler, da ikke alle forhold er tinglyst. Vi engasjerte derfor besiktigelsespersoner som reiste rundt for å kontrollerer alle bygningene fra utsiden. Resultatet av disse oppmålingene/besiktigelsene fikk alle huseiere tilsendt med henblikk på å korrigere.

 

2.        Beregning av sjablongverdi på eiendommen
For å kunne bestemme taksten på eiendommen, vil en innledningsvis beregne en sjablongverdi for eiendommen. Ved denne beregningen benyttes faktaopplysningene sammen med sjablonger/modeller, som er fastsatt av sakkyndignemnd.
Disse sjablongene omfatter bl.a.:

Etasjefaktorer:
Arealer på loft og kjeller har normalt en lavere verdi enn en hovedetasje. Det benyttes derfor faste omregningsfaktorer for å fastsette verdien på areal i kjeller, underetasje, hovedetasje og loft.

 

Bygningtypefaktor:
Eiendomsomsetningen i kommunen viser at kvadratmeterprisen er ulik for ulike bygningstyper som enebolig, rekkehus, fritidsbolig, uthus m.v. For å justere for dette, benytter vi egne sjablongpriser for hver type bygning. I landbruk er våningshus taksert med 20 % lavere sjablongverdi enn tradisjonelle eneboliger. Driftsbygninger i landbruk er fritatt for eiendomsskatt.
 

Områdefaktor:
Eiendommens beliggenhet i kommunen påvirker omsetningsverdien. Basert på reelle omsetningsverdier i ulike deler av kommunen, fastsettes områdefaktorer for de ulike grunnkretsene/sonene i kommunen. Sonekart for eiendomsskatt

 

Individuell vurdering gjennom utvendig besiktigelse av eiendommen
Dette skjer ved bruk av ansatte besiktigelsespersoner. Disse vurderer hvordan din eiendom fremstår i forhold til sjablongverdien. For å sikre likebehandling, lages det retningslinjer for hva en skal legge vekt på ved besiktigelsen. Vurderingen dreier seg om forhold rundt eiendommen og forhold eiendommen.

 

Besiktigere

Besiktigerne som var i jobb sommer/høst 2013 

  

 

Hvordan kan du få innsyn i taksten på eiendommen din
Når besiktigelsene var gjennomført og faktaopplysninger kvalitetssikret så langt råd er, legger eiendomsskattekontoret frem forslag til takst på eiendommene for sakkyndignemnd, som gjør sitt vedtak.

Alle vedtatte takster legges ut til offentlig ettersyn i månedsskifte februar/mars.
Deretter sendes takstvedtaket i brevs form til alle eiere.

Vedtatte takster gjeldende for 2014 og skal stå uendret i 10 år, under forutsetning av at ingen endringer finner sted på eiendommen.

 

Evt. klage på skatten
Taksten på eiendommen kan påklages innen 3 uker fra du mottar brev om vedtaket.
Klagen må være skriftlig og den må grunngis så godt som mulig.
Eget skjema til dette ligger på kommunens hjemmeside eller du kan få det tilsendt ved henvendelse til kommunen.
Dersom sakkyndignemnd opprettholder sitt vedtak går saken til sakkyndig ankenemnd, som fatter endelig vedtak.  

  

Hvordan og når fastsettes eiendomsskatten for din eiendom 

 

For å kunne beregne eiendomsskatten for din eiendom, trengs følgende opplysninger:

  • Taksten på din eiendom, som vedtas av sakkyndignemnd
  • Skattesatsen som skal benyttes vedtas av kommunestyret hvert år i budsjettbehandlingen i desember for kommende år.
  • Eiendomsskatteloven sier at skattesatsen skal ligge mellom 2 og 7 promille.
  • Skattesatsen kan maksimalt økes med 2 promille pr. år.
     

Lov om eigedomsskatt til kommunane 

Klageskjema 

Sentralbordet Alvdal kommune: 62 48 90 00
E-post: postmottak@alvdal.kommune.no

Publisert av: Anders Wahl
21.02.2014