Folkehelse (Trygge lokalsamfunn)

A_Safe_Community181x115Hedmark fylkeskommune har inngått samarbeidsavtaler med kommuner i fylket om et sterkere fokus på folkehelsearbeidet i kommunene. Alvdal har inngått slikt samarbeid. Partnerskap for folkehelse har til hensikt å oppnå et gjensidig forpliktende samarbeid mellom flere aktører om strategier og tiltak for å bedre folkehelsen i Hedmark. Overordnet mål er å utjevne sosiale helseforskjeller i Hedmark.
 
Satsingsområder i enhetsfylkesamarbeidet:
1. Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet
2. Styrke innsatsen for riktig ernæring og et sunt kosthold
3. Styrke den psykiske helsen blant barn og unge
4. Redusere forbruket av tobakk
5. Redusere forbruket av alkohol og andre rusmidler
6. Fremme utviklingen av trygge lokalsamfunn
Hver kommune skulle velge to satsingsområder blant disse. Alvdal har valgt nr. 3 (å styrke den psykiske helsen blant barn og unge) og nr. 6 (fremme utviklingen av trygge lokalsamfunn). Det utelukker ikke at det også arbeides med de andre fire satsingsområdene.
 
Trygge lokalsamfunn
 
Trygge Lokalsamfunn (TL), er et WHO-begrep og en internasjonal bevegelse, Safe Communities. I dag er det Safe Communities i alle verdensdeler som utveksler erfaringer og hjelper hverandre til å forebygge ulykke og skade i sine lokalsamfunn.
Alvdal fikk slik godkjenning i november 2001. Godkjenningen innebærer at vi forplikter oss til å arbeide etter nedenstående kriterier mot et sikrere og tryggere lokalsamfunn.
 
Kriterier for Trygge lokalsamfunn:
1. En infrastruktur basert på fellesskap og samarbeid, styrt av en tverrsektoriell gruppe som er ansvarlig for å fremme trygghet i sine lokalsamfunn.
2. Langsiktige, bærekraftige programmer som omhandler begge kjønn og alle aldre, miljøer og situasjoner.
3. Programmer som er rettet inn mot høyrisiko grupper og -miljøer og programmer som fremmer tryggheten til utsatte grupper.
4. Programmer som dokumenterer hyppigheten og årsakene til skader.
5. Evalueringstiltak for å vurdere egne programmer, prosesser og effektene av forandringer.
6. Kontinuerlig deltakelse i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge lokalsamfunn.
 
Arbeidet med Trygge Lokalsamfunn drives i Alvdal av
Utvalg for helsefremmende og skadeforebyggende arbeide

 

Nyttig informasjon om trygge lokalsamfunn og skadeforebygging kan du finne på disse hjemmesidene:

http://www.norsafety.no/wips/239303895/ 

http://www.skafor.org/no/hoved/om-oss/  
http://risikorydding.no/

http://www.sikkerhverdag.no/

Publisert av: Anders Wahl
17.01.2012