Støttekontakt

Støttekontakten tilbyr bl.a. sosialt samvær etter behov og følge (ledsagelse) til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger.

Tjenesten kan organiseres på tre måter:

  • individuell støttekontakt 
  • deltakelse i en aktivitetsgruppe 
  • individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Målgruppe

Personer og familier som har behov på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

 

Vilkår

De som ikke kan ha omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på støttekontakt.

 

Lover

Dette er en lovpålagt, gratis tjeneste. Utgifter som støttekontakten har, skal ikke belastes brukeren.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. kap. 3 (Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. kap. 7 (Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet)

Forvaltningsloven

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 7 (Klage)

 

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

 

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal det gis et skriftlig svar om årsaken til dette. Det skal gis opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om tjenesten er tildelt eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

 

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

  • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
  • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

  • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
  • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

 

Los-ord

støttekontakt, fritidskontakt, avlastning, støtte, kontakt, fritid, hjelp, samvær, aktivitet, omsorg

 

Publisert av: Anita Engelberg
16.01.2017