Tilskudd til tiltak i beiteområder 2017

Sau på utmark. Jorunn StubsjøenFylkesmannen i Hedmark forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder».

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark og redusere tap av dyr på utmarksbeite. 

Utmarksbeiting foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Beitelag er en prioritert målgruppe for denne ordningen.

 

 

 

Tilskudd kan bevilges til: 

 

Investeringer knyttet til utmarksbeite       
Tilskudd kan bevilges til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk (sperregjerder, sankeanlegg, saltsteinsautomater, elektronisk overvåkningsutstyr m.m.)

 

Planleggings- og tilretteleggingstiltak 

Tilskudd kan bevilges til prosjekter/prosesser for tilrettelegging og effektiv beitebruk (prosjektering av større felles investeringstiltak, nye beitelag/beiteområder, stimulering til økt beitebruk m.m.)

 

Fylkesmannen vil prioritere fellestiltak, men enkeltbrukere kan også søke.

 

Mer informasjon om ordningen finner du her.

 

Søknadsfrist er 1.mars 2017.  

Søknaden sendes kommunen der tiltaket er planlagt gjennomført. Kommunen videresender søknaden til Fylkesmannen.

 

Benytt søknadsskjema SLF-431

 

For mer informasjon kontakt: 

Jorunn Stubsjøen, tlf. 62 55 12 06 /928 22 707

 

 

Publisert av: Inger Marie Holte Eithun
20.01.2017