Nyheter

baugsberget_2

Foto: Ola Nyeggen

 

Alvdal kommune lyser ut kr. 200 000 til lokale tiltak innenfor kultur og samfunnsutvikling. Midlene er forankret i kommunens Kraftfond.

 

Midlene har tidligere hatt løpende søknadsfrist, og vi gjør oppmerksom på at ordningen nå er endret. Det blir heretter kun en søknadsfrist per år.  

For 2018 er søknadsfristen 27. april.

Lag og foreninger, samt private aktører innenfor kultur og samfunnsutvikling kan søke.

 

Tiltak som kan knyttes til kommunens planer og satsningsområder vil bli prioritert. I 2018 prioriteres:

  • Større idretts- og kulturarrangementer, som kan dokumentere positive ringvirkninger i lokalsamfunnet
  • Kulturnæringer som kan bidra til en styrket turisme i kommunen
  • Tiltak/arrangementer som bidrar til økt bruk av Alvdals museer og kulturarenaer
  • Kulturminnetiltak som kan bidra til positive ringvirkninger i lokalsamfunnet

Søknaden skal inneholde:
 

  • Prosjektbeskrivelse
  • Tidsramme
  • Detaljert budsjett, med beskrivelse av alle inntekter og utgifter

Kraftfondets vedtekter, Alvdal kommunes budsjett, strategi- og virksomhetsplaner vil bli lagt til grunn i saksbehandlingen. Det er Alvdal kommunes formannskap som gjør endelig vedtak.

 

Søknad sendes innen 27. april 2018 til postmottak@alvdal.kommune.no
Kontaktperson er enhetsleder for kultur: anette.friis.pedersen@alvdal.kommune.no

Velkommen som søker!
 

23.03.2018

imagesEC3IW81QNew Mining Company (NMC) er ikke et selskap, men et varemerke for et russisk selskap som ønsker å etablere serverpark med salg av prosesseringskapasitet som forretningside.

21.12.2017

Kommunestyret vedtok den 26. oktober 2017 ny næringsplan med tiltaksdel for Alvdal kommune.

 

Dokumentene finner du her:

 

Aktuelle dokumenter Næring

27.10.2017

79feb5d377b0031e156eb84843a932ef

 

Alvdal kommune har tidligere ikke hatt noen næringsplan. I forbindelse med planprosessen som ble igangsatt i 2016 ble det bestemt at kommunen skal ha fire strategiske planer; næringsplan, folkehelseplan, plan for rekruttering og kompetanse, og helse/omsorgsplan.

 

Strategisk næringsplan med tilhørende tiltaksdel legges nå ut på høring med høringsfrist 15. august.

 

 

Høringsuttalelser sendes til postmottak.

 

Næringsplan Alvdal kommune - tiltaksdel

Næringsplan Alvdal kommune - juni 2017

 

 

16.07.2017

BredbåndAlvdal kommune vil på vegne av innbyggerne i kommunen, utarbeide søknader om midler til bredbåndsutbygging i Alvdal. Det søkes om statlig tilskudd  for utbygging av bredbånd i distriktene (NKOM). I tillegg har Hedmark fylkeskommune gitt tilsagn om midler til prosjekter i Hedmark. I løpet av våren 2017, vil det i tillegg bli fremmet sak om kommunal bevilgning til bredbåndsutbygging.  

 

Et av kravene for en  søknad fra kommunen, er at planen for utbygging av fibernett skal være ute til høring i en måned. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 2. mai  2017.  Høringsuttalelser sendes til postmottak@alvdal.kommune.no 

 

Les mer