Innbyggerundersøkelsen – veien videre

Torsdag 14. september, etter det formelle formannskapsmøtet, valgte ordfører et lukket forum for en foreløpig gjennomgang av innbyggerundersøkelsens kommentarfelt.


Undersøkelsens frie kommentarer hadde ikke vært tilgjengelig for formannskapet. Jeg mente det var både riktig og viktig å informere formannskapet først, og jeg står for den avgjørelsen.  


Det har ALDRI vært ordførerens hensikt å skjule resultatene fra undersøkelsen.
Formannskapets foreløpig «reaksjon» var at kommentarene ga  både positive og negative tilbakemeldinger, og at de aller fleste kommentarene var konstruktive.

Det kom også fram noen betraktninger rundt resultatene i selve besvarelsen, hvor Alvdal scorer 4,1 som er 0,3 under et gjennomsnitt av de øvrige kommunene som har deltatt.
Årsaker til den lave svarprosenten ble også drøftet.


Resultatene fra undersøkelsen blir nå tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Kommentarene er mangfoldige, men det er noen hovedtrekk, områder som gjentas ofte;

Alvdal Vei, Steimosletta, skole og informasjon.

Skoleutbyggingen er oftest kommentert med både positive og negative kommentarer, der det er viktig å registrere at de positive kommentarene er i flertall.


At Alvdal Vei og Steimosletta har høstet mest negativ omtale er ingen overraskelse, men her ligger det ved mange konstruktive innspill som blir vurdert nærmere.
Kommunens evne til å informere sine innbyggere blir også ofte gjentatt. Andre kommenterer det som utføres både politisk og administrativt.

Alvdal har de siste årene fått både ros og ris i gjennomførte brukerundersøkelser og vi har oppnådd gode plasseringer på Kommunenes Sentralforbunds kommunebarometer.
Når både politikere og administrasjonen kommenteres for manglende besluttsomhet og gjennomføringsevne, er det viktig å ta dette på alvor.   


Det er viktig at god og riktig informasjon når ut til våre innbyggere. Vi må kommunisere bedre med våre innbyggere. Vi vil se på nye og mer innovative informasjonsløsninger. Utvidet bruk av Facebook og bruk av kommunens egen hjemmeside (blir ny fra januar 2018) blir en del av en forbedret kommunikasjonsstrategi.

 

Under ligger en enkel grafisk fremstilling av resultater fordelt på spørsmålskategorier og innbyggere som har brukt kommunale tjenester.

 

Johnny Hagen
ordfører

Diagram 1 

Diagram 2 

Publisert av: Erland Horten
10.10.2017