Jord, skog og utmark

LandbrukLandbruksforvaltningen i Alvdal kommune ivaretas av Enhet for Landbruk og Miljø, som er en felles fagenhet for Tynset og Alvdal. Enheten ble opprettet i 2005, og er lokalisert i den gamle rektorboligen på Storsteigen Videregående Skole i Alvdal. Enheten har i tillegg til landbruk også ansvar for miljøsaker. Leder for enheten er Mariann Totlund (bilde under).

 

                                                Mariann Totlund_2         

   Prosjekter og aktiviteter: 

   Levende landbruk

 

   Økt storfekjøttproduksjon i Hedmark

 

   Bondens nettverk Alvdal

  

   Bondens nettverk Tynset

Nyheter

RovviltTynset kulturhus, Storsalen
Fredag 4/5 kl 18.00 – 21.30
Tema: Våre store rovdyr
Rasmus vil prate om jakt, hundetrening og skyting og snakke om bjørn og ulv spesielt.
I tillegg vil han vise oss endel film denne kvelden.
Entré: voksen kr 150,- barn ifølge med voksen kr 100,-
Billetter kjøpes her: pay.ebillett.

 

ARR: Prosjekt effektivisering av skadefellingslag og ei styrket beitenæring i N-Ø

26.04.2018

Landbrukskontorene i regionen arrangerer siste uka i april en møteserie om klimasmart landbruk.

 

Møteinvitasjonen finner du her: Invitasjon møteserie klimasmart landbruk -april 2018

For Alvdal og Tynset kommuner inviterer vi til møte på torsdag 26. april kl. 11.00 – 14.00, og møtested blir fjøsklasserommet i driftsbygningen på Storsteigen vgs.
Passer ikke tidspunktet – se på muligheten for å delta på møte i en av nabokommunene og gi de en tilbakemelding!

Fortsetter.....

20.04.2018

Vi minner om at de fleste tillatelser til transport med snøskuter gjelder til og med 20. april det enkelte år. Dette gjelder også leiekjørere.

 

Hver tillatelse gjelder innenfor en gitt tidsperiode og dette er presisert i vedtaket.

Samtidig minner vi om at kjørebøker skal levere inn til kommunen, også i tilfeller der det ikke er utført transport.

18.04.2018

Rundballer

Agronom Anders Rognlien i Yara, samt økonomirådgiver Petter Klette i TINE, engasjerte de rundt 50 frammøtte under grovfôrmøtet som ble arrangert på Aukrustsenteret forrige onsdag, 6. desember. Satsingen Grovfôr 2020 (Grovfôr 2020) har kort fortalt som mål å øke grovfôravlingene i Norge med 20 % fram mot 2020, og gjennom et omfattende datamateriale viste de at dette nok er innen rekkevidde.

18.12.2017

Kommunen får stadig inn meldinger om at enkelte hundeeiere ikke overholder båndtvangen. Vi vil derfor minne om at det er båndtvang fra 1. april tom 20. august jf hundeloven § 6 og at det i Alvdal kommune er utvidet båndtvang med lokal forskrift i perioden 21. august - 15. oktober. Hunder skal dermed holdes i bånd, forsvarlig innegjerdet eller innestengt i perioden 1. april - 15. oktober av hensyn til beitedyr som finnes i store deler av kommunens utmarksarealer.

 

 

15.08.2017

dsefgrthyju

 

Røya - det nye og lønnsomme husdyret! 

 

Kjære gårdbrukere og andre interesserte, 

 

Hedmark Kunnskapspark (HKP) har gleden av
invitere deg til et seminar om landbasert
fiskeoppdrett som en attraktiv inntektskilde.

 

Invitasjon finner du her! 

 

 

 

16.05.2017

Søknadsfrist 15. mai 2017 gjelder for alle foretak som har husdyr.

 

kuuuuuuDet må søkes elektronisk via Altinn, det er ikke lenger mulig å benytte papirsøknad. Telledato ved søknad 15. mai er 1. mai.

 

Det vises til informasjon i nyhetsbrevet som de fleste gardbrukerne har fått tilsendt på epost.

 

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i det nye systemet, og søke så tidlig som mulig.

Her er link til landbruksdirektoratets nettside for mer informasjon.

Her er link til landbruksdirektoratets nettside hvor du finner link til søknadsskjema mm.

 

Er det behov for hjelp til utfylling er elektronisk søknad, eller spørsmål til søknaden forøvrig - ta kontakt med landbrukskontoret.

 

Fredag 12. mai vil en av oss sitte i servicetorget på Tynset fra 0900-1400.

 

 

08.05.2017

Nyhetsbrev fra landbrukskontoret finner du her!

 

 

27.02.2017

IMG_7821

Vellykket møteserien med tema strategier i mjølk og kjøttproduksjon på storfe ble kjørt i Folldal, Rendalen og Tynset med over 100 deltaker. Hadde du ikke muligheten til å delta eller ønsker å ta en titt til på foredragene? Her har dere et kort sammendrag og linkene til foredragene fra Tine, NLR og Sparebanken Hedmark.

14.02.2017

Sau på utmark. Jorunn StubsjøenFylkesmannen i Hedmark forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder».

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark og redusere tap av dyr på utmarksbeite. 

Utmarksbeiting foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Beitelag er en prioritert målgruppe for denne ordningen.

 

 

 

20.01.2017

I forbindelse med kommende søknadsomgang for produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid med søknadsfrist 20. januar 2017, er følgende rundskriv lagt ut på Landbruksdirektoratets nettside:

 

Rundskriv 2016-35: Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. januar 2017.

 

 

 

 

20.12.2016

nails-37063_960_720Tirsdagens fagdag med tema "Bonden som byggherre" fylte Veslesalen i kulturhuset på Tynset med over 70 deltakere fra absolutt hele regionen. Fylkesmannen i Hedmark, Rådhuset Vingelen, Sparebanken Hedmark, Innovasjon Norge, samt enhetene plan, byggesak og geodata samt landbruk og miljø hos oss i Alvdal og Tynset kommuner, stod som arrangører.

 

 

20.10.2016

kadaver

 

 

 

Søknadsfrist for søknad om erstatning for tap til rovvilt er 1. november. Alle søknader som gjelder tap av sau må leveres elektronisk.

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2016

cat-255307_960_720

 

 

 

 

Informasjon om veterinærvakta finner du her.

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2016

Skörd_av_vallfoder

 

 

Vi minner om fristen for å søke tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket. Veiledningsheftet finner du her.

 

 

 

 

 

29.09.2016

nails-37063_960_720

 

Sett av 18.oktober til fagdag! Tema for dagen er "Bonden som byggherre" og tar for seg prosessen fra byggeplanrådgivning til et vel gjennomført prosjekt. Fagdagen foregår i Tynset kulturhus fra kl. 09.30-15.00. Arrangementet er gratis og det serveres lunsj. Påmelding innen 14.oktober.  Se hele programmet her!

14.09.2016

Produksjonstilskudd er en samlebetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Det er to søknadsfrister hvert år, 20. januar og 20. august.

 

Nye rundskriv med kommentarer til regelverket og omtale av saksbehandlingsrutiner, veiledningshefte til foretak som skal søke produksjonstilskudd, videoveiledning til pålogging i Altinn og annen relevant informasjon ligger nå tilgjengelig på Statens Landbruksforvaltnings hjemmeside:

18.07.2016

Vanlig åpningstid (0800-1530) mandag 21. og tirsdag 22. mars.

Stengt onsdag 23. mars.

17.03.2016

Kommunevåpen AlvdalKommunevåpen TynsetLandbrukskontoret vil fra uke 42/2015 ha følgende åpningstider:

Mandag, onsdag og fredag 08.00–15.30 

Tirsdag og torsdag kl. 12.00 – 15.30  

 

Tiden mellom kl. 08.00 – 12.00 tirsdag og torsdag er forbeholdt saksbehandling, og vi henstiller publikum til å benytte servicekontoret for enten Alvdal eller Tynset kommune.

Søk ellers gjerne informasjon på våre nettsider. 

08.10.2015

Tynset rådhus torsdag 26. februar klokka 1930

 

Invitasjon Inn på tunet-møte i Nord-Østerdal

19.02.2015

Elg-ill.Det kan søkes om midler fra kommunale viltfond til ulike tiltak og prosjekter knytta viltforvaltning. Det stilles krav til at søknader minimum skal inneholde:

•          Beskrivelse av tiltaket

•          Tidsplan for gjennomføring

•          Kostnadsoverslag

•          Finansieringsplan

 

Søknader som ikke fyller disse minimumskravene kan bli avvist eller nedprioritert. Søknaden skal være skriftlig og sendes: Alvdal kommune, v/ enhet landbruk og miljø, 2560 Alvdal eller på epost til postmottak@alvdal.kommune.no 

Søknadsfristen er 16. februar 2015. 

05.02.2015

Bønder får også sin del av personlige utfordringer og livskriser. Noen utfordringer kan være vanskelig å håndtere alene midt oppe i et ellers krevende driftsopplegg. Eksempler på dette kan være alvorlige problem knyttet til rus, økonomi, samlivsbrudd, dødsfall i nær familie etc. Noen ganger kan utfordringene  være kroniske og langvarige, andre ganger oppstår en krise akutt  i en tidsavgrenset periode.

 

Bønder som driver med husdyr har et stort dyrevelferdsmessig ansvar, og er en spesielt utsatt gruppe.  En sjukemelding eller akutt oppstått krisesituasjon gir ikke automatisk en avløser som gjennomfører fjøsstell eller onnearbeid. Sjøl om man klarer å skaffe seg en avløser vil ikke denne nødvendigvis kunne ta hånd om og ansvar for den helhetlige drifta. Økonomiske forpliktelsene med renter, avdrag og driftskostnader for øvrig ikke tar heller ikke «time out» sjøl om bonden en periode er helt eller delvis «nede  for  telling». Noen ganger vil bonden rett og slett trenge hjelp for å komme seg videre.

 

Etter initiativ fra landbrukets helse, miljø og sikkerhetstjeneste (LHMS) har alle kommunene i Nord-Østerdal gått sammen om et prosjekt, «Bonden i stress og krise». Innholdet i prosjektet går i korthet ut på:

·         Bevisstgjøring og alminneliggjøring av at alle kan komme ut i en krise

·         Bry seg på en positiv måte

·         Få en oversikt over personer som kan kontaktes og bistå når behovet oppstår.

 

Landbrukskontorene har utarbeidet en oversikt over aktuelle aktører (et nettverk av personer) som kan kontaktes i den enkelte kommune dersom bonden har behov for hjelp.

 

Bondens nettverk Alvdal         Bondens nettverk Tynset

21.10.2014

Det er høysesong for jordprøvetaking, og det er viktig at jordbrukerne er bevisst kravet til alder på jordprøver. Etter Forskrift om gjødslingsplanlegging skal representative jordprøver i hovedsak tas hvert 4.-8. år. Det betyr at dersom jordprøvene er tatt før 2007 må det tas nye jordprøver for gjødslingsplaner som skal utarbeides for vekstsesongen 2015. 

14.10.2014

LandbrukHusdyrgjødsla er en viktig ressurs på garden, som utnyttes best ved å spres i vekstsesongen slik at plantene kan nyttiggjøre seg gjødsla. Etter 1. september vil vekstsesongen normalt være over og det er derfor ikke lengre lov å spre husdyrgjødsel uten å pløye den ned. Du kan søke ditt lokale landbrukskontor om dispensasjon for spredning uten nedpløying i perioden 1. september til 1. oktober. Husk da å legge ved kart over hvor du har tenkt å spre.

 

Etter 1. oktober må husdyrgjødsla pløyes ned. Nedmolding/-pløying skal skje straks og senest innen 18 timer.

Etter 1. november er det forbudt å spre husdyrgjødsel. Det er uansett dato forbudt å spre husdyrgjødsel på frossen eller snødekt mark, skog og utmark.

17.09.2014

Veiledning til digital føring av sett elg, sett hjort og slaktevekskjemaer finnes her.

17.09.2014

Nord-Østerdalskommunene og Hedmark fylkeskommune arrangerer inspirasjonstreff i forkant av høstens etablererkurs. Les mer om arrangementet her.

04.09.2014

VeivalgØnsker du å starte bedrift? Har du drevet ei stund og trenger påfyll?

Har du en idé du gjerne skulle testet ut? Skal du overta gård?

Trenger du et nettverk og noen å diskutere med? Les mer her.

For mere informasjon se Hedmark Fylkeskommune.

20.08.2014

KuSøknadsfristen for SMIL er 15. mars. Det kan ikke påregnes at søknader som kommer inn etter den datoen blir behandlet i 2015. 

 

Det er ingen søknadsfrist for tilskudd til drenering av jordbruksjord. Søknadene blir behandlet i den rekkefølge de mottas så lenge det er igjen midler.

Vær obs på at en dreneringsplan kan omfatte tiltak som faller inn under både SMIL- og dreneringstilskudd. I hovedsak er det slik:

  • Tiltak for å drenere vatn bort fra et jorde à dreneringstilskudd
  • Tiltak for å hindre at vatn kommer inn på et jorde à SMIL

Dreneringstilskudd gis til åpne og lukka grøfter, omgraving og profilering på tidligere grøfta jord. SMIL-tilskudd til hydrotekniske tiltak omfatter hovedsakelig åpne avskjæringsgrøfter med avløp.

 

Søknadsskjema for SMIL finner du her https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke/skjema og for dreneringstilskudd her https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/hvordan-soke/skjema 

 

Nærmere opplysninger om tilskuddsordningene ved Caspar Schärer, enhet landbruk og miljø, tlf 62 48 91 37.

21.05.2014

Torsdag 13. mars kl 1930 - Landbrukets Hus

06.03.2014

 

Kommunestyret i Tynset har i kommunestyresak 21/13 vedtatt å opprette et dyrkingstilskudd over det kommunale næringsfondet.

Tilskuddet gjelder dyrkingsplaner godkjent etter 01.01.2013, og tilskuddet beløper seg til kr 500/dekar ferdig dyrket jord i henhold til godkjent plan.

 

 

Etter at det nydyrka arealet er godkjent og ferdig oppmålt av kommunen, kan tilskuddet utbetales.

 
09.01.2014

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

Frist for innspill: 14.02.14. 

 

13.12.2013

Statens landbruksforvaltning varsler at "flistilskuddet" blir fjernet fra 2014, og det er laget et opplegg for forvaltningen av gjenstående tilskuddsmidler i 2013 med følgende frister:

 

For å få dagens tilskuddssatser må søknadene være stemplet i kommunen innen 30. november - og leveransen må være målt og videresendt slik at Fylkesmannen har søknaden senest 4. desember.

 

Søknader som kommer inn til kommunen i desember 2013 vil få tilskudd ut ifra hva som er igjen av midler og vil få utbetalt i januar 2014. Disse må Fylkesmannen ha senest 8. januar.

Søknader som kommer inn i 2014 får ikke tilskudd.

 

Kontakt landbrukskontoret i kommunen for mer informasjon - og søknadsskjema.

26.11.2013

IllustrasjonsfotoSøknadsfrist: 1. oktober.

 

Vi oppfordrer til at flest mulig benytter muligheten til å levere elektronisk søknad.

 

For søkere som ikke har tilgang på Internett vil det fortsatt være mulig å levere papirsøknad med kartvedlegg. Nærmere informasjon og søknadsskjema finner du her: http://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Generelle-miljotiltak-RMP/

27.09.2013

Som følge av jordbruksforhandlingene 2013 har Landbruks- og matdepartementet, 25. juni 2013, fastsatt endringer i forskrift om kvoteordningen for melk. Endringene trådte i kraft 1. juli.

Les mer om dette på departementets hjemmesider.

12.07.2013

Det er nå fastsatt forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Det kan gis tilskudd til systematisk grøfting, profilering og omgraving med kr 1000 pr. dekar.

Ved usystematisk grøfting er tilskuddssatsen kr 15 pr løpemeter grøft.

08.07.2013

Flomskader på jordbruksareal meldes til lensmannen, som administrerer naturskadefondet. Der hvor det er satt potet og sådd korn på arealer som er blitt oversvømt, slik at det må gjøres ny våronn, meldes det også til lensmannen.

 

Kommunen vil også presisere at det offentlige ikke nødvendigvis har ansvar for utbedring av skader på privat eiendom i forbindelse med flommen. Grunneiere oppfordres til selv å sjekke om det er behov for opprensking av grøfter, åpning av stikkrenner eller oppfylling etter utgraving av masse og lignende. Normalt vedlikehold av dette slaget vil i noen grad være en forutsetning for utbetaling av erstatning fra naturskadefondet.

28.05.2013

Ved vinterskader på eng kan det gis tilskudd når foretaket utbedrer enga for å begrense avlingssvikten og for å gi en avling av gras eller grønnfôr som kan høstes samme år.

 

Meld fra om vinterskader til kommunen, ved enhet for landbruk og miljø, så snart som mulig og i god tid før utbedringen påbegynnes.

28.05.2013

Energiflisordningen videreføres i 2013, med samme tilskuddssatser og regelverk som i 2012. 

  

De nye satsene og reglene gjelder for søknader som er registrert i kommunen fra 1. januar 2013.  

  

Informasjon om ordningen ligger ute på hjemmesiden til SLF (Statens Landbruksforvaltning), les her: https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogbruk/energiflistilskudd 

  

Eller her: https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogbruk/energiflistilskudd/Energiflistilskudd+ogs%C3%A5+i+2013.21043.cms

04.02.2013

Innspillingen av fjerde sesongen med TVNorges populære serie 71° nord – Norges tøffeste kjendis startet på Lindesnes 6.september og har målgang på Nordkapp 2.oktober. På disse fire ukene skal elleve kjendiser kjempe om tittelen, og de siste dagene har deltakerne med sitt 50 mann store crew oppholdt seg i Alvdal og omegn.

Les mer på Alvdal midt i væla

12.09.2012
elg

Ny forskrift om utvida jakttid for elg i Hedmark i perioden 01. november 2012 til og med 31. januar 2017 er fastsatt og kunngjort i Norsk Lovtidend. 

  

For Alvdal kommune er det fastsatt utvida jakttid for elg i hele kommunen, fra 1. november til og med 30. november. Forskrifta er gjeldene fra 1. november 2012. 

10.09.2012

Ny søknadsomgang for løyve til leiekjøring med snøscooter for 3 år fom. sesongen 2013 i Alvdal. 

Søknad med eventuelle vedlegg sendes Alvdal kommune innen 1. oktober 2012. Søknad skal inneholde navn på søker og eventuell reservesjåfør, samt registreringsnummer på snøscooter. Søknad kan leveres i vanlig brevs form. 

24.08.2012

Villreinnemnda har vedtatt å lyse ut midler til villreintiltak med søknadsfrist 01.09.12. Tiltak som involverer barn og unge er ei spesiell målgruppe.

24.08.2012

220px-JutulhoggetDa kan det være verdt å ta turen innom her først:

På fjelltur i Nord - Østerdal og Rørostraktene

05.06.2012

• Søknader som er registrert i kommunene før 15. juni behandles etter gjeldene tilskuddssatser og utbetales fortløpende.
• Fra 16. juni – 31. juli mottas søknader om tilskudd, men utbetalingene stoppes.
• Gjenstående midler per 16. juni fordeles på de innkomne søknader i perioden 16. juni – 31. juli.
• Fra 1. august kan det ikke lenger påregnes energiflistilskudd, og søknadene må avslås i tråd med det.

 

For nærmere informasjon, ta kontakt med landbrukskontoret.

25.05.2012

Annar VangenAnnar Vangen mottok mandag 23. april Norges Vel sin medalje i  for lang og tro tjeneste. Den er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Annar har vært  tilsatt innen jordbruks- og skogbruksetaten siden 11.07.77 i Tynset. Som følge av interkommunalt samarbeid mellom Alvdal og Tynset kommune ble hans tilsettingsforhold fra 01.03.05 overført til Alvdal kommune.

03.05.2012

Landbruk ingressTil tross for mange nedleggelser av gårdsbruk, er det fortsatt en del som ønsker å satse på landbruket for framtida. Enhet for landbruk og miljø har utarbeidet en oversikt over investeringer i tradisjonelt landbruk i Alvdal i perioden 2005-2012. Oversikten viser at det er investert i overkant av 63 millioner kroner i denne perioden, og til disse prosjektene har Innovasjon Norge bevilget til sammen over 8 millioner kroner i investeringstilskudd og rentestøtte til et samlet lånebeløp på 24 millioner kroner. I tillegg til den etterfølgende oversikten over investeringsprosjekter, er det i samme periode bygget 3 kyllingfjøs i Alvdal uten støtte fra Innovasjon Norge.

11.04.2012

Statens landbruksforvaltning har foretatt en gjennomgang av kommunenes praksis i forbindelse med deling etter jordlovens § 12.

 

956 saker som ble behandlet av 82 kommuner i 2007  er gjennomgått og vurdert.

Les rapporten fra undersøkelsen.

09.02.2012