Tekniske tjenester

Endel av de tekniske tjenestene i Alvdal utføres av Enhet for kommunalteknikk i Alvdal kommune. Det gjelder blant annet vann, avløp og drift av kommunale veger.

 

Tjenester i forhold til byggesaksbehandling, plansaker, delingssaker og matrikkelføring utføres av den interkommunale Enhet for plan, byggesak og geodata i Tynset kommune.

 

I tillegg utføres enkelte tjenester av andre tilbydere:

Kontaktdata - ansatte på enheten

Nyheter

For innsending av gravemeldinger digitalt benyttes følgende e-postadresse:

gravemelding@alvdal.kommune.no 

22.05.2017

 

Det kunngjøres med dette at forslag til revidert og felles lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Politiske organger i ovennevnte kommuner har nylig vedtatt å legge ut forslag til ny lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg til offentlig ettersyn jf. forvaltningslovens § 37.  

 

 

Kommunene oppfordrer andre myndigheter, lag, foreninger og organisasjoner, samt andre berørte å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til forslaget.

 

Høringsfrist: 1. august 2017. 

 
18.05.2017

Vannkran_2Vannmålerkort - forbruk vann/kloakk 2016, er sendt husstander som har vannmåler installert. Fristen var 9. januar!

Dersom vannmåler ikke blir avlest blir antatt høyt forbruk stipulert.

 

Ved ikke avlest vannmåler ved årsskifte kan kommunen utføre avlesning og abonnenten vil bli belastet for gebyr på kr. 200,-

 

Generell informasjon:
Vanlig forbruk pr. person er 50-60 m3 per år.
Med installert vannmåler betaler du for faktisk forbruk av vann/kloakk.


NB! Pass på dryppende kraner og rennende toaletter!!!!

 

30.01.2017

Formålet med planen er å legge til rette for trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak langs eksisterende veg på strekningen Alvdal Skurlag - kommunegrensa mot Rendalen.

 

For gjennomføring av en del av de aktuelle tiltakene er det nødvendig med en utvidelse av vegens eiendomsområde.

 

Les mer her 

13.01.2017

Steimosletta - maskin_2Anleggsmaskinene forlot denne uka (35) Steimosletta i Alvdal etter endt oppdrag med å øke flomsikkerhetsnivået for området. 

06.09.2016

VannmålerFaktura for kommunale avgifter 3. kvartal forventes å være i postkassene i uke 35. Lurer du på noe angående disse, er det stor mulighet for at du kan finne svaret her!

 

20.08.2015

Mahnaz og Amar lavI samarbeid med flerkulturell rådgiver Mahnaz Moayeri har FIAS laget sorteringsveileder på flere språk. Det synes programansvarlig Amar Niang ved Tynset Opplæringssenter er veldig bra, og ser frem til å bruke dette både i språkopplæring og samfunnsfag. Se oversikt over brosjyrene på FIAS' nettsider.

30.01.2015

VannmålerDe som ikke har levert avlesing av vannmåler må gjøre dette snarest! Avlesingskort leveres/sendes Alvdal kommune, Kommunehuset, 2560 Alvdal eller send målerstand på epost til postmottak@alvdal.kommune.no

27.01.2015

Fias_logoKommunestyret besluttet den 18.12.2014, sak nr 59/14, og det underrettes om at det er fattet følgende vedtak.

 

 

1. FIAS gis en avtale med enerett i 4 år på tømming av mindre renseinnretninger og oppsamlingstanker og behandling av slam fra disse og fra kommunale renseanlegg.  

2. Begrunnelsen for tildelingen er basert på best mulig ivaretakelse av miljø- og hygieneaspekter, leveringssikkerhet, stabil drift og sikkerhet for investeringer i anlegg, utstyr og kompetanse.  

3. Avtalen evalueres etter 3 år, slik at kommunestyret kan vurdere en fortsatt avtale eller privatisering av tjenesten. 

4. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide en oppdragsbeskrivelse. 

5. Tjenestene godtgjøres i tråd med regelverket for beregning av selvkost for kommunale behandlingstjenester. 

20.01.2015

HR Prosjekt som står for anleggsarbeidet på stasjonsområdet i Alvdal sentrum opplyser at: "I forbindelse med gjennomføring av overstående arbeider ønsker vi å informere om at prosjektet ligger an til å bli noe forsinket. Dette skyldes flere forhold som byggherre dessverre ikke har mulighet til å påvirke. Arbeidene går nå for fullt og det vil bli lagt vekt på å ferdigstille dette så snart det er praktisk mulig. Medio august tar vi sikte på at det skal være klart for oppstilling for taxi slik at dette ikke skal være et problem i forbindelse med skolestart. Entreprenør Gjermundshaug Anlegg AS har ansvar for midlertidig trafikkulemper og avvikling."

30.07.2014

I uke 27 starter tømming og av-vanning av septikanlegg i Alvdal.

Det kjøres følgende rute:
Barkald – demningen – vestsiden til Plassen – Folldal grense.
Senere følger:

Auma – østsiden via Steia til demningen.
Rutene avsluttes i uke 33


Kumlokk skal være lett tilgjengelig, og om nødvendig merkes for bedre synlighet. Jord, sand, gress og lignende over/rundt lokk skal fjernes. Vi gjør oppmerksom på at det er innført forbikjøringsgebyr som påløper dersom anlegg ikke er klargjort/tilgjengelig for tømming.

Henvendelser kan rettes til renovatøren, FIAS på tlf 62494800.

26.06.2014

BefolkningsvarslingAlvdal kommune vil nå i en periode teste ut UMS befolkningsvarsling, og i denne forbindelsen vil enkelte beboere få meldinger/informasjon fra kommunen enten som SMS på mobiltelefonen, eller talemelding sendt til fasttelefon med hilsen fra kommunen.

 

Systemet benyttes i all hovedsak til varsling av kriser, naturkatastrofer, men kan også benyttes ved vannavstegninger, kokepålegg av drikkevann, varsling av arbeider utført av Alvdal kommune.

 

Alvdal kommune har som mål å kunne varsle beboere på en raskere og bedre måte enn å måtte gå ut i aviser med annonser og levering av lapper i postkasser.  Det gir økt fleksibilitet og en bedre varsling til beboere. Til eksempel kan det nevnes: Vannavstenging er planlagt til en bestemt dato. Så er det et eller annet som kommer i veien slik at dette blir utsatt. Da kan kommunen med enkle midler sende ut et nytt varsel med ny dato for vannavstenging på en rask måte slik at dere som brukere blir minst skadelidende og får raskt beskjed direkte til mobiltelefon eller fast telefon om eventuelle endringer i første varsel.

 

Ved spørsmål angående varslingssystemet ta kontakt med enhetsleder kommunalteknikk Ola Sørhus.

13.06.2014

Penger-illFor året 2014 vil eiendomsskatten for hele første halvår dvs. for 1. og 2. kvartal komme på giro med forfall 20. juni. Deretter kvartalsvis med forfall 20. september og 20. november, dette kommer sammen med kommunale eiendomsavgifter som Vann/kloakk etc.

 

For utskrevet eiendomsskatt for 2014 utløp klagefristen 1. april. Eventuelle klager med medhold, vil derfor først få innvirkning på eiendomsskatten fra og med 2015.

Klage på taksten/skatten må inngis skriftlig. Eget skjema for dette ligger under Bolig og Eiendom og Eiendomsskatt på kommunens hjemmesider. Du får også skjemaet tilsendt ved henvendelse til kommunen.

 

Skattetaksten for boligeiendommer, fritidsbolig, næringseiendommer og landbrukseiendommer er 3 promille pr. år av takstverdien som er utsendt til alle huseiere tidligere i år.

 

Spørsmål om eiendomsskatten rettes til vårt eiendomskattekontor som er plassert i Tynset kommune 62 48 50 00 som en del av felles enhet for Plan, Byggesak og Geodata. Eller direktenummer til saksbehandler Geir Strickert 62 48 51 93. Spørsmål om faktura rettes til Alvdal kommunes sentralbord/publikumsmottak.

 

§ 25. (utdrag fra Eiendomskattelova)

«Eigedomsskatten skal ytast til fastsett tid og med dei summane som først er fastsette, endå om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, eller dei står under prøving for ein klageinstans eller domstolane.»

22.05.2014

Fias_logoFIAS kjører nå ut sekker for restavfall, papir og også blanke plastsekker for innsamling av plastemballasje. Disse sekkene skal samles inn samtidig som papirinnsamlingen. Se informasjon i Fiasposten nr. 1/14 eller på FIAS' hjemmesider.

 

FIAS gjør i den forbindelse oppmerksom på at plastinnsamlingen ikke starter før 1. juli. Vær vennlig ikke sett ut plastsekker før den tid!

14.05.2014

 

Fristen for retur av vannmålerkort var 6. januar 2014. Dersom du ikke allerede har levert, haster det nå med dette!!

På de eiendommer hvor vannmåleravlesning ikke er returnert innen uke 2 vil forbruket for 2013 bli stipulert. På eiendommer hvor vannmålerkort ikke er returnert eller at vannforbruket  tidligere år er blitt stipulert kan kommunen, i henhold til forskrift av 21.12.2006 om vann- og avløpsgebyr, foreta avlesning av vannmåler. Gebyr for kommunal avlesning er kr. 200,- + 25 % mva.

07.01.2014

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

Frist for innspill: 14.02.14. 

 

13.12.2013
Alvdal RP 1 lav

Returpunktet for avfall, som tidligere var ved kirkegården, er nå flyttet til Grindegga. Heretter finner du containerne ved krysset riksvei 3/ Steia/ Vestate, sør for ungdomsskolen og Synnøve Finden.

15.10.2013

Enhet kommunalteknikk trenger vikarer innen renhold ved sykdom og spesielt nå i sommerukene. Interesserte bes ta kontakt med renholdsleder Hans Einar Utgard på tlf. 913 08 106.

03.06.2013

Kommunale avgifterEtter vedtak i Kommunestyret vil de kommunale avgiftene (vann, avløp, septik, renovasjon) bli innkrevd i TO terminer i år, i motsetning til tidligere hvor det har vært sendt ut regning i fire terminer. Forfallsdato vil bli 20. april og 20. oktober. Eiendomsskatt betales samtidig med avgiftene, også i to terminer.

 

Eiendomsskattelista for Alvdal kommune  legges ut til offentlig gjennomsyn på servicetorget i kommunehuset i 3 uker fra d.d. I løpet av mars vil alle med ny takst få tilsendt faktaopplysninger om deres eiendom, som takstbeløp, skattebeløp og hvordan denne er fremkommet.

 

Evt. tilbakemeldinger om feil eller klager ved utskrivning av eiendomsskatten, kan skriftlig gis til Alvdal kommune innen 3 uker fra du mottar taksten.

25.03.2013

KompostjordPlanen definerer rammer og retningslinjer for kommunal renovasjon i Fjellregionen, basert på verdivalg og vurderinger knyttet til miljø, brukervennlighet og økonomi. Planen har en ambsiøs målsetting om karbonnøytral avfallshåndtering innen 2020, og foreslår bla. utredning av tiltak for mer kildesortering og materialgjenvinning. Les mer på Fias  sine hjemmesider.

 

Planen er også utlagt for gjennomsyn i kommunehuset.

07.03.2013

GatenavnVi har nå avsluttet muligheten for innspill til vegnavn.

Det er kommet inn mange gode forslag, - Takk for god hjelp til alle som har kommet med innspill! 

  

Videre saksgang blir nå: 

-Navnekomiteen innstiller på forslag til veinavn

-Navneforslag sendes Språkrådets stedsnavntjeneste for vurdering

-Kommunestyret vedtar veinavn

-Registrere navnet i matrikkelen

-Kommunen tildeler adressenummer og informerer eier/fester om den nye offisielle adressen(e) på

 eiendommen

-Vedta adresse som registreres i matrikkelen

-Kommunen setter opp nødvendige vegskilt

-Den enkelte eier/fester setter opp nummerskilt på hus

22.01.2013

I medhold av plan og bygningsloven § 12–11 vedtok det faste utvalget for plansaker i Alvdal 23.08.12 å legge forslag til detaljregulering for Kjølldalen og Brennbakkmoen grustak ut til høring og offentlig ettersyn.

 

R31 Plankart-jpgFormålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende grustak for utvinning av hele grusressursen.

 

Planområdet ligger om lag 5-6 km sørvest for Alvdal sentrum og har adkomst via fylkesveg 684. Det totale planområdet utgjør et areal på 690 daa. 

Kommunens saksframlegg og vedtak i det faste utvalget for plansaker kan leses her

Dokumentene er lagt under høringer. Planforslaget ligger også tilgjengelig på Alvdal kommunes servicekontor. 

 

Dersom det er merknader eller innspill til planforslaget ber vi om at det gis skriftlig beskjed innen 20. november til Tynset kommune: postmottak@tynset.kommune.no eller til avdelingen for plan byggesak og geodata, 2500 Tynset.

 

01.10.2012

ContainerFor å gi hyttefolk et bedre sorteringstilbud endrer FIAS nå sitt tilbud på de ubetjente returpunktene. I  containerne der man tidligere skulle kaste kartong, blir det nå mulig å kaste både kartong og annet papir.

 

Mange hyttefolk har etterlyst et bedre sorteringstilbud for papir, og FIAS håper tilbudet blir tatt imot som en god nyhet. Både hyttefolk og fastboende kan kaste bølgepapp, kartong, glass- og metallemballasje på returpunktene, men hyttefolk har til nå måttet besøke gjenvinningsstasjonen for å levere aviser og annet lesestoff. Et utvidet tilbud på de ubetjente returpunktene gjør levering av papir lettere tilgjengelig, og i tillegg til mer fornøyde hytteabonnenter håper FIAS nå å øke mengden papir til gjenvinning.

Papiret som nå skal samles inn sammen med kartong på returpunktene vil bli sortert maskinelt før det gjenvinnes til avispapir og andre papirprodukter. 
Innsamling av papirsekker med rent papir fortsetter som tidligere, så tilbudet til husholdningsabonnentene blir ikke berørt  av endringen.

 

Med vennlig hilsen
Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as

27.09.2012
PLA

Reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn 

I medhold av plan og bygningsloven § 12–11 vedtok det faste utvalget for plansaker i Alvdal 31.05.12 å legge forslag til detaljregulering for Strømmen fjelltak ut til høring og offentlig ettersyn.

 

19.07.2012

 

MobiltlfMan kan lett glemme å sette ut eller gjøre klart avfallet til tømmedag.

 

FIAS tilbyr nå en ny SMS-varslingstjeneste, hvor den enkelte husholdning (eller virksomhet) selv kan melde seg på tjenesten og motta melding om henting av avfall kvelden før ordinær tømmedag.

13.03.2012

Skjema - tekniske tjenester

Aktuelle dokumenter - tekniske tjenester

Kontaktdata - tekniske tjenester

Vakttelefon kommunalteknikk:

62 48 80 05 (døgnåpen)

 

Enhet for kommunalteknikk:

Enhetsleder Ola Sørhus, tlf. 62 48 90 32

 

Enhet for plan, byggesak og geodata:

Enhetsleder Trine Økseter Knudsen, tlf. 62 48 52 88

 

Interkommunal renovasjon:

FIAS, tlf. 62 49 48 00

 

Interkommunalt brann- og redningsvesen: 

MHBR, tlf. 62 43 32 20