Fakta om kommunen

Alvdal1

Alvdal er ei fjellbygd i Nord Østerdal, 30 mil nord for Oslo og 20 mil sør for Trondheim

Det er gode forbindelser til Oslo og Trondheim på Rv. 3 som går gjennom bygda og vestover på Rv. 29 gjennom Folldal til Hjerkinn. Tog til Oslo Lufthavn Gardermoen, Oslo og Trondheim (Rørosbanen). Daglige bussforbindelser mellom Oslo og Trondheim.

 

Basisnæringa er jordbruk med hovedvekt på mjølk- og kjøttproduksjon. Men industri- og servicenæring har også stor betydning for lokalsamfunnet. Det er korte avstander til barnehage, skoler, butikker og kommunesenter.

 

Mangfoldet av lag og foreninger er stort og bidrar til å skape gode nettverk.

 

Landskapet er åpent og vennlig og innbyr til friluftsliv, sommer som vinter. Alvdal Vestfjell er et populært område for fotturister. Tron er med sine 1666 moh et ruvende landemerke, med bilveg til topps om sommeren, enestående utsikt og mangfoldig fjellflora. Helt sør i bygda ligger Jutulhogget, et av Nord-Europas største canyon, utformet under siste istid.

Kjell Aukrust er vokst opp i Alvdal, og han har gitt sitt livsverk til barndomsbygda. På Steia som er kommunesenteret, står Kjell Aukrust, Solan og Ludvig og skuer utover bygda, skulpturert av billedhoggeren Nils Aas. Litt lenger nord, langs Rv. 3, finner du Aukrustsenteret, tegnet av prof. arkitekt Sverre Fehn.

Nyheter

Vi følger opp kommunestyrets vedtak om å legge samfunnsdelen ut til offentlig
ettersyn med et åpent informasjonsmøte:

Aukrustsenteret torsdag 26. april kl. 19.00 

 

Følg denne lenken for å se plakat

16.04.2018

stock-photo-17822525-cash-in-handEiendomsskattelista for Alvdal kommune er lagt ut til offentlig gjennomsyn ved sentralbordet i kommunehuset og blir liggende ut mars måned.

I løpet av de to første ukene i mars vil alle med ny takst få tilsendt faktaopplysninger om deres eiendom, som takstbeløp, skattebeløp og hvordan denne er fremkommet.

Evt. tilbakemeldinger om feil eller klager ved utskrivning av eiendomsskatten, kan skriftlig gis til Alvdal kommune innen 3 uker fra du mottar taksten.  

 

Eiendomsskattekontoret
Alvdal kommune

28.02.2014

Vegen på vestsida av Glåma mellom Kveberg bru og Høyegga er stengt. Brua over Auma er tatt av flommen.

 

Det er for tiden stor vannføring i våre vassdrag.  Regn og regnbyger kommende døgn kan føre til stor vannføringsøkning og lokale oversvømmelser.   Dersom det oppstår problemer på riks- eller fylkesveier, ta kontakt med Mesta på tlf. 05200. Ved problemer eller skade på kommunale veger eller anlegg, ta kontakt med vakttelefonen for kommunalteknikk 62 48 80 05.

 

Følg med i sidene til NVE for oppdatert informasjon ang. vannføringen og yr.no om nedbør.

22.05.2013

Kommunestyret har vedtatt Reguleringsplan for Riksvei 3 - Kvennbekkdalen - Steimosletta, og Endret reguleringsplan for Alvdal Skurlag. Plandokumenter for de vedtatte planene er lagt ut på nettsiden Kommuneplaner, delplaner og reguleringsplaner

03.05.2013

GatenavnVi har nå avsluttet muligheten for innspill til vegnavn.

Det er kommet inn mange gode forslag, - Takk for god hjelp til alle som har kommet med innspill! 

  

Videre saksgang blir nå: 

-Navnekomiteen innstiller på forslag til veinavn

-Navneforslag sendes Språkrådets stedsnavntjeneste for vurdering

-Kommunestyret vedtar veinavn

-Registrere navnet i matrikkelen

-Kommunen tildeler adressenummer og informerer eier/fester om den nye offisielle adressen(e) på

 eiendommen

-Vedta adresse som registreres i matrikkelen

-Kommunen setter opp nødvendige vegskilt

-Den enkelte eier/fester setter opp nummerskilt på hus

22.01.2013

GatenavnVi har fått inn mange gode forslag til vegnavn. De fleste veier har nå fått et forslag på navn fra navnekomiteen etter sortering og vurdering av innkomne forslag. Forslagene blir nå lagt ut på kommunens hjemmeside en kortere periode til 15. januar 2013, for gjennomsyn og ytterligere kommentarer og forslag, etter denne fristen vil navnekomiteen innstille på endelige navneforslag. 

 

Navnene er lagt inn på excel-ark med link til kart for hver parsell, excel-arket kan du se her

 

Forslag sendes pr e-post til Alvdal kommune postmottak postmottak@alvdal.kommune.no  , vær nøye med å angi hvilken vei det gjelder! 

  

Det vil også bli lagt ut en perm med kart og lister over navnene på  biblioteket når det åpner igjen på nyåret. 

  

For mer informasjon følg denne linken: http://www.alvdal.kommune.no/7835.Adresseprosjektet-na-er-vi-i-gang.html

09.01.2013

Statens vegvesen melder om oppstart av arbeidet med reguleringsplan for rv. 3 Kvennbekkdalen – Steimosletta, jfr. plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8. Formålet med planen er å bygge ny bru over Glomma, samt å bedre trafikksikkerheten og miljøet for alle trafikanter. Se kart over området.

 

Eventuelle merknader til oppstartsmeldingen sendes til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller på e-post til firmapost-ost@vegvesen.no innen 22. november 2012.

 

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:
Frode Bakken, tlf. 62 55 36 62 eller e-post frode.bakken@vegvesen.no

Åpen kontordag på Aukrustsenteret onsdag 14. november 2012 kl. 1400–1800. Det vil bli gitt informasjon om prosjektet, og alle som har spørsmål eller ønsker å komme med innspill i plansaken anmodes om å møte opp i løpet av denne tida.

02.11.2012

SolsidaNye tilbud for de eldre er høyt prioritert i PRO-enheten i kommunen (Pleie, Rehabilitering og Omsorg). Fire ulike dagtilbud er etablert det siste året. Dette er en økning fra tidligere ett dagtilbud for Solsidas beboere. Takket være eksterne prosjektmidler har dette vært mulig. Vi har nå følgende tilbud:

 

  • Mandag: Fellesarealet i Solbakken omsorgsboliger for hjemmeboende eldre.
  • Tirsdag: Fellesarealet i Solbakken omsorgsboliger for hjemmeboende eldre som er litt glemsk.
  • Onsdag: Glasshuset på Solsida omsorgsheim for beboerne på Solsida.
  • Tirsdag eller torsdag: I skjermet enhet med musikk og sang.
29.10.2012

ContainerFor å gi hyttefolk et bedre sorteringstilbud endrer FIAS nå sitt tilbud på de ubetjente returpunktene. I  containerne der man tidligere skulle kaste kartong, blir det nå mulig å kaste både kartong og annet papir.

 

Mange hyttefolk har etterlyst et bedre sorteringstilbud for papir, og FIAS håper tilbudet blir tatt imot som en god nyhet. Både hyttefolk og fastboende kan kaste bølgepapp, kartong, glass- og metallemballasje på returpunktene, men hyttefolk har til nå måttet besøke gjenvinningsstasjonen for å levere aviser og annet lesestoff. Et utvidet tilbud på de ubetjente returpunktene gjør levering av papir lettere tilgjengelig, og i tillegg til mer fornøyde hytteabonnenter håper FIAS nå å øke mengden papir til gjenvinning.

Papiret som nå skal samles inn sammen med kartong på returpunktene vil bli sortert maskinelt før det gjenvinnes til avispapir og andre papirprodukter. 
Innsamling av papirsekker med rent papir fortsetter som tidligere, så tilbudet til husholdningsabonnentene blir ikke berørt  av endringen.

 

Med vennlig hilsen
Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as

27.09.2012
PLA

Reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn 

I medhold av plan og bygningsloven § 12–11 vedtok det faste utvalget for plansaker i Alvdal 31.05.12 å legge forslag til detaljregulering for Strømmen fjelltak ut til høring og offentlig ettersyn.

 

19.07.2012

GulleggetVed kommunestyrets behandling av budsjett 2012, ble det fattet vedtak om at det settes i gang et omstillingsprogram, der  reduksjon i kommunens driftsomfang tilsvarende minst 5 mill kroner skulle utredes. Kommunens administrasjon er godt i gang med dette arbeidet, og det det foreløpige resultatet av arbeidet vil presenteres for kommunestyret 26 april. Utredningen skal danne grunnlaget for kommunens økonomiplan 2013 – 2021, som vedtas i siste kommunestyremøte før sommeren. Denne økonomiplanen vil være grunnlaget for budsjett 2013, og det er der konsekvenser av omstillingsprosessen vil kommer til syne. Gjennom utarbeidelsen av budsjettet 2013, skal det også utarbeides tjenestebeskrivelser for kommunens virksomhet, slik at innbyggerne er klar over omfanget og nivået på tjenestene kommunen skal yte fra 2013 og utover.

20.03.2012