Kommuneplaner, delplaner og reguleringsplaner

Gjeldende kommuneplan og kommunedelplaner i Alvdal:  

Kommuneplan 2008-2020 1-tekstdel

Kommuneplan 2008-2020_2-plankart

Kommuneplan 2008-2020 3-arealdel-tekst

  • Kommunedelplan Alvdal Tettsted 2011 - 2020

KDP Tettsted Alvdal - vedtatt plan

KDP Tettsted Alvdal - vedtatt_plankart

ROS_Alvdal kommune

 

 

  • Kommunedelplan Savalen

          Plankart KDP Savalen

          Planbeskrivelse med bestemmelser og retningslinjer

          Handlingsplan

          Konsekvensutredning

          Risiko og sårbarhetsanalyse

          Temakart

 

 

 Vedtatte reguleringsplaner:  

 

          Kunngjøring

          Planbeskrivelse

          Planbestemmelser

          Plankart

          Samlet saksfremstilling

 

  • Reguleringsplan for Riksvei 3 Kvennbekkdalen - Steimosletta

          Adresseliste

          Innkomne merknader etter høring

          Planbeskrivelse

          Planbestemmelser

          Samlet saksfremstilling

          Situasjonsbeskrivelse av Steien bru

 

  • Reguleringsplan for Kjøllmoen og Brennbakkmoen grustak

          Særutskrift R31

          Planbeskrivelse R31

          Plankart_a2_2500

          Reguleringsbestemmelser

          Sjekkliste ROS

          Samlet oversikt over uttalelser

 

 

  • Reguleringsplan for Steimosletta / Taverna (R 16, 2003)

          Reguleringsbestemmelser

          Plankart

          Planbeskrivelse reg.plan Steimosletta

          Illustrasjonskart reg.plan Steimosletta 

  • Reguleringsplan for Tronfjell fredsuniversitet

          Planbeskrivelse

          Plankart

          Reguleringsbestemmelser

          Vedlegg 1 ROS-Analyse

          Vedlegg 2 Mulighetsanalyse

Planer som ligger ute på høring.

 

Annen informasjon om kommunens planverk finner du på nettsiden til Tynset kommune, Enhet for plan, byggesak og geodata. Se også mer informasjon om kartdata, planinnsyn og arealplaner under hovedsiden Bolig og eiendom.

 

Publisert av: Anders Wahl
06.04.2011