Rehabiliteringstjenesten

Rehabilitering skal favne alle innen kommunen fra fødsel til livets slutt. En betydelig del av befolkningen har en eller flere varige reduserte funksjonsevner på enkelte områder. Disse kan være medfødte, som følge av sykdom og skade eller av den naturlige aldringsprosessen. ReHabilitering handler om et menneskes rett til deltakelse i samfunnet på tross av funksjonshemming. ReHabilitering kan være både en prosess hos brukeren og en tilrettelegging/tilpassing av nærmiljøet. Spennvidden innenfor mulige aktører er stort, f.eks. helse-, omsorgs-, psykiatri-, barneverns-, ergoterapi-, og fysioterapitjenesten, skole/barnehage/voksenopplæring, logoped, kultur, teknisk avdeling, NAV (tidligere aetat, trygdeetat og sosialkontor), transportvesen, frivillige organisasjoner, likemenn. Når man har behov for flere tiltak og tjenester over tid, kan det være lurt å få samordnet/ koordinert sine behov og tjenester. Alvdal kommune har opprettet et rehabiliteringsteam, som kan bistå med spørsmål i forhold til rehabilitering.
 

Alle som har behov langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Hovedhensikten med en individuell plan er å sikre at du og fagapparatet samarbeider mot de samme målene, og at disse målene uttrykker hva du selv mener er viktigst for deg og din livskvalitet.
 
Individuell plan er en overordnet plan og skal vise ansvarsfordelingen mellom deg og de fagpersonene som jobber rundt deg. Andre fagplaner som for eksempel individuell opplæringsplan blir en underliggende plan der tiltakene må rettes mot målene dine.  

 

Les også om Livsgnisten 

 

Kontaktperson: Rehabiliteringskonsulent Gunhild Ledang, tlf. 62 48 94 26.

 
Les mer i Rehabiliteringsplan 2008-2011
Publisert av: Anders Wahl
07.04.2011