Bygdeutviklingsmidler

Næringssaker knyttet til landbruk og gardsbruk forvaltes av Enhet for landbruk og miljø i Alvdal kommune.

 

Bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) er økonomiske virkemidler i landbruket som avtales gjennom jordbruksavtalen. BU-midlene deles inn i bedriftsrettede BU-midler som forvaltes av Innovasjon Norge, samt utrednings- og tilretteleggingsmidler som forvaltes av Fylkesmannen.

Kommunenes landbruksforvaltning skal som hovedregel uttale seg til prosjektet før søknaden sendes til Innovasjon Norge, så det første du gjør er å ta kontakt med det lokale landbrukskontoret.

 

Bedriftsrettede BU-midler: 

Prosjekter som kan innvilges BU-midler må være knyttet til en konsesjonspliktig landbrukseiendom med aktiv drift, eller foretaket må være berettiget produksjonstilskudd i jordbruket.  

Skal du investere i driftsbygningen på gården kan du søke om såkalte tradisjonelle BU-midler

 

Dersom du har planer om å starte opp med en bygdenæring, dvs. annen forretningsvirksomhet på eller i tilknytning til landbrukseiendommen din, har du også mulighet til å søke om økonomisk støtte til dette. 

 

Hvert fylke har vedtatt sine egne lokale retningslinjer. Som det framgår av Innovasjon Norges sine hjemmesider må alle fylle ut en elektronisk søknad, som sendes direkte til den kommunen hvor du bor.

 

Utrednings- og tilretteleggingsmidler 

Fylkesmannen forvalter BU-midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Midlene skal støtte opp under nasjonale og regionale satsinger og prioriteringer. Midlene er ikke bedriftsrettet, men skal brukes til felles prosjekter som bidrar til å styrke landbruksnæringen.

 

Det er vedtatt egne retningslinjer for bruk en av utrednings- og tilretteleggingsmidlene . Du finner link til disse retningslinjene, samt søknadsskjema på fylkesmannens sider om BU-midler.

Publisert av: Anders Wahl
14.09.2011