Startlån bolig

Startlånet skal bidra til at innbyggere med etableringsproblemer kan skaffe seg en nøktern, god helårsbolig, eller kunne beholde nåværende bolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig, bygging av ny bolig eller til utbedring av nåværende bolig. Det kan også nyttes til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig.

Lånets størrelse avhenger av den enkeltes økonomi, og om det finnes mulighet til delvis eller full finansiering gjennom annen bank. Alle søkere må først ha hatt kontakt med en privat bank for å søke lån, før søknad om startlån kan vurderes.

Forutsetning for å få lån:

 • Du har problemer med å få lån i det private kredittmarkedet.
 • Du må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold.
 • Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo.
 • Boligen må ligge i den kommunen som gir lån.

Målgruppe

 • barnefamilier 
 • enslige forsørgere 
 • personer med nedsatt funksjonsevne
 • flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • økonomisk vanskeligstilte

Vilkår

Dagens bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Det må kunne dokumenteres hva husstanden kan betale samlet og hva den kan være i stand til å betale av renter og avdrag på lånet. Vanlige levekostnader må kunne betales i tillegg til lånet.

Lånet følger samme vilkår som Husbankens utlån.

Samarbeidspartnere

Tilbudet er et samarbeid mellom kommunen og Husbanken.

Veiledning

Det må sendes skriftlig søknad med dokumentasjon til kommunen for å få startlån. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunen eller på Husbankens nettside. Kommunen kan kontaktes for hjelp til å søke om startlån.

Brosjyre startlån

Obligatoriske vedlegg til søknad:

 • Siste års selvangivelse
 • Lønnsslipp/trygdeutbetaling for de to siste månedene
 • Dokumentasjon på annen inntekt enn lønn eller trygd
 • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital
 • Kopi av gyldig legitimasjon

Vedlegg som skal følge søknaden når dette er naturlig:

 • Dokumentasjon på annen type gjeld enn boliglån 
 • Ved nedsatt funksjonsevne: legeattest/sosialrapport
 • Ved kjøp: kjøpekontrakt/salgsoppgave, takst/tilstandsrapport
 • Ved festet grunn: festekontrakt
 • Ved utbedring: dokumentasjon på alle arbeidskostnader
 • Ved bygging: kopi av tegninger, bindende anbud, kontrakt og oversikt over de totale kostnadene
 • Ved samlivsbrudd: skifteavtale/fordelingsavtale
 • Ved samlivsbrudd: inngått avtale om hvem som skal ha daglig omsorg for barna

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal det gis skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klage

 • Får du avslag på søknad om startlån, kan du klage. 
 • Kommunens egen klagenemnd er klageinstans. 
 • Klagen må sendes innen tre uker etter at du mottok vedtaket. 
 • Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette eventuelt med nye opplysninger.

Los-ord

boligfinansiering, lån, kreditt, bolig, hjem, hus, leilighet, første, etablering, finansiering, kjøp, utbedring, økonomi, bank, enslig, funksjonsevne, funksjonshemmet, handicap, familie, flyktning, vanskeligstilt, husstand,

Publisert av: ssp
16.06.2014