Startlån bolig

Startlånet skal bidra til at innbyggere med etableringsproblemer kan skaffe seg en nøktern, god helårsbolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig eller til utbedring av nåværende bolig. Det kan også nyttes til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig.

Lånets størrelse avhenger av den enkeltes økonomi, og om det finnes mulighet til delvis eller full finansiering gjennom annen bank. Alle søkere må først ha hatt kontakt med en privat bank for å søke lån, før søknad om startlån kan vurderes.

Målgruppe

 • unge i etableringsfasen 
 • barnefamilier 
 • enslige forsørgere 
 • funksjonshemmede 
 • flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • økonomisk vanskeligstilte husstander

Vilkår

Dagens bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Det må kunne dokumenteres hva husstanden kan betale samlet og hva den kan være i stand til å betale av renter og avdrag på lånet. Vanlige levekostnader må kunne betales i tillegg til lånet.

Lånet følger samme vilkår som Husbankens utlån.

Samarbeidspartnere

Tilbudet er utviklet i et samarbeid mellom KS, Husbanken, Sparebankforeningen, Finansnæringens hovedorganisasjon og staten.

Lover

Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer.

Veiledning

Det må sendes skriftlig søknad med dokumentasjon til kommunen for å få startlån. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunen eller på Husbankens nettside. Kommunen kan kontaktes for hjelp til å søke om startlån.

Brosjyre startlån

Vedlegg til søknad:

Obligatoriske vedlegg:

 • Eventuell salgsoppgave/takst av boligen (ikke eldre enn seks måneder) 
 • Kopi av ligningsutskrift for de to siste år 
 • Finansieringsplan 
 • Dokumentasjon av eventuell egenkapital 
 • Arbeidsinntekt (lønnsslipp)  siste 2 måneder 

Vedlegg som skal følge søknaden dersom dette er naturlig:

 • Trygdeytelser (giroblankett) 
 • Barnebidrag (giroblankett) 
 • Husleie/fellesutgifter, eventuelt andre boutgifter (ved forhåndsgodkjenning gjelder ikke dette) 
 • Gjeldsforhold (nedbetalingsplan på alle lån) 
 • Andre utgifter (dagmamma, barnehage o.l.) 
 • Separasjonspapirer/skifteavtale 
 • Dokumentasjon på finansiering fra privat bank med lånets størrelse, eventuelt begrunnet avslag.

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal det gis skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klage

 • Får du avslag på søknad om startlån, kan du klage. 
 • Kommunens egen klagenemnd er klageinstans. 
 • Klagen må sendes innen tre uker etter at du mottok vedtaket. 
 • Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette eventuelt med nye opplysninger.

Los-ord

boligfinansiering, lån, kreditt, bolig, hjem, hus, leilighet, første, etablering, finansiering, kjøp, utbedring, økonomi, bank, enslig, funksjonshemmet, familie, flykning, vanskeligstilt, husstand

Publisert av: ssp
18.10.2011