Omsorgslønn

Omsorgslønn gis til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Ordningen gjelder både de som gir frivillig omsorg uten omsorgsplikt, men også til foreldre til mindreårige barn som foreldrene har omsorgsplikt for.

Kommunen vil i hvert enkelt tilfelle vurdere hvor mange timer som skal legges til grunn for betaling for slikt omsorgsarbeid. Timebetalingen fastsettes lik betalingssats for hjemmehjelpere. Når omsorgslønnens størrelse fastsettes, kan det tas hensyn til eventuell hjelpestønad til tilsyn og pleie. Det skal søkes om hjelpestønad før man søker omsorgslønn.

Omsorgslønn regnes som inntekt etter skattelovgivningen. Mottakeren skal betale skatt for lønnen, og kommunen skal betale arbeidsgiveravgift. Den som mottar omsorgslønn regnes ikke som arbeidstaker i kommunens tjeneste, men som oppdragstaker / frilanser. Dette innebærer at vedkommende bare har krav på sykepenger fra Folketrygden fra og med 17. sykedag. Vedkommende har heller ikke krav på feriepenger etter ferieloven.

 

Lovgrunnlag:
Tilbud om omsorgslønn er regulert i Lov om sosiale tjenester hvor det heter i § 4-2 pkt.e) at "de sosiale tjenestene skal omfatte lønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid".

Publisert av: Anders Wahl
18.08.2011