Tjeneste for funksjonshemmede (TFF)

Avdeling TFF (Tjenesten for funksjonshemmede) er organisert som en avdeling under Enhet for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO).

Avdelingsleder er Per Magne Sandeggen, tlf. 62489416

 

Fagledere i TFF:

Anne Marie Maana, Solgløtt, tlf. 45973688

Hilde Tronsmoen Flaamo, Solgløtt, tlf. 45876131

Anita Nerli, Klokkaregga, tlf. 45876133

Birgitte Lie, Klokkaregga, tlf. 45 87 61 28

 

Tjenesten omfatter tiltak for psykisk utviklingshemmede og funksjonshemmede av fysisk eller psykisk art som er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Målet er at brukerne skal kunne klare dagliglivets gjøremål mest mulig på egenhånd. Tjenesten omfatter tiltak med praktisk bistand og opplæring og aktiv omsorg.

 

 

TFF utøver tjenestene i brukernes egen bolig, enten i kommunalt bofellesskap med egen leilighet eller i privat bolig.

 

Enhet PRO, ved TFF, administrerer en rekke hjelpetiltak og omsorgstjenester for funksjonshemmede, for eksempel:

støttekontakt, aktivitetstilbud, boveiledning som hjelpetiltak i hjemmene, kommunal BPA, avlastning for pårørende med store omsorgsoppgaver, omsorgslønn og tiltak etter søknader om spesielle ytelser. 

Enhet PRO gir nærmere opplysninger.

 

Tjenestene innenfor TFF er konsentrert til boligene i Klokkaregga og Solgløtt, og gjelder boveiledning etter heldøgn omsorg. Omfanget av tjenester er basert på faglige vurderinger og gis etter vedtak.

 

Søknadsskjema om tjenester finner du i margen til høyre.

 

Tjenestene er basert på vedtak som hjemles i Lov om kommunale helse- og omsorgs tjenester.

Nyheter

Kontaktinfo - omsorgstjenester

Avd. leder Solsida Omsorgsheim:

Liv Margrete Sølna

tlf. 62 48 94 06

Liv Margrethe Solna ingress.jpg

 

Avd. leder hjemmetjenester:

Tanja Westgård

tlf. 62 48 94 07

 IMG_1490 Tanja

 

Avd. leder Tjenesten for funksjonshemmede:

Per Magne Sandeggen

tlf. 62 48 94 16

mob. 913 26 235

IMG_1492- Per Magne

 

Avd. leder kjøkkentjeneste og vaskeri:

Dan Frede Hyttemoen

tlf. 62 48 94 18

Dan-Frede