Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

Avdeling TFF (Tjenesten for funksjonshemmede) er organisert som en egen enhet.

 

Nytilsatt enhetsleder Linda Granrud tiltrer etter påske i 2018.  

 

Avdelingsledere:

Lillian Henningsen, Klokkaregga. Tlf. 47 79 40 44

Anne Marie Maana, Solgløtt. Tlf. 45 97 36 88

 

Fagledere i TFF:

Hilde Tronsmoen Flaamo, Solgløtt. Tlf. 45 87 61 31

Katrine Bredesen, Solgløtt. Tlf. 45 87 61 31

Anita Nerli, Klokkaregga. Tlf. 45 87 61 33

Birgitte Lie, Klokkaregga. Tlf. 45 87 61 28

Lise Stensby Mikkelsen, Klokkaregga 

 

Tjenesten omfatter tiltak for psykisk utviklingshemmede og funksjonshemmede av fysisk eller psykisk art som er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Målet er at brukerne skal kunne klare dagliglivets gjøremål mest mulig på egenhånd. Tjenesten omfatter tiltak med praktisk bistand og opplæring og aktiv omsorg.

 

TFF utøver tjenestene i brukernes egen bolig, enten i kommunalt bofellesskap med egen leilighet eller i privat bolig.

 

TFF administrerer en rekke hjelpetiltak og omsorgstjenester for funksjonshemmede, for eksempel:

støttekontakt, aktivitetstilbud, boveiledning som hjelpetiltak i hjemmene, kommunal BPA, avlastning for pårørende med store omsorgsoppgaver, omsorgslønn og tiltak etter søknader om spesielle ytelser. 

Enheten kan gir nærmere opplysninger.

 

Tjenestene innenfor TFF er konsentrert til boligene i Klokkaregga og Solgløtt, og gjelder boveiledning etter heldøgn omsorg. Omfanget av tjenester er basert på faglige vurderinger og gis etter vedtak.

 

Søknadsskjema om tjenester finner du i margen til høyre.

 

Tjenestene er basert på vedtak som hjemles i Lov om kommunale helse- og omsorgs tjenester.

Nyheter

Kontaktinfo - omsorgstjenester

Enhetsleder Solsida Omsorgsheim:

Ranveig Ødegård

tlf. 62 48 94 0

 

Enhetsleder hjemmebasert omsorg:

Tanja Westgård

tlf. 62 48 94 07

 

Avd. leder kjøkkentjeneste og vaskeri:

Dan Frede Hyttemoen

tlf. 62 48 94 18