Hjemmebaserte omsorgstjenester

Enhetssleder i hjemmetjenesten :

Tanja Westgård, tlf 62 48 94 07

e-post: mailto:tanja.westgaard@alvdal.kommune.no

 

Telefontider i hjemmetjenesten: 

Spørsmål om tjenester og henvendelser til avdelingsleder

i hjemmetjenesten:  62 48 94 03  

  • Kontor hjemmebasert omsorg,  ukedager 0800-1600: 477 91 507

 

Akutte problemstillinger eller behov vedr. pasienter/brukere som har tjenester

 

  • Døgnbemannet vakttelefon: 477 91 500
  • Omsorgsbolig: 477 91 502
  • Avdeling lavterskel: 477 91 503

 

 

De hjemmebaserte omsorgstjenestene omfatter:  

·        Hjemmesykepleie

·        Praktisk bistand (hjemmehjelp)

·        Ambulerende vaktmester

·        Leie av trygghetsalarm

.        Dagtilbud

.        Omsorgshybler

.        Bemannete omsorgsboliger

.        Tilgang til  kreftsykepleier

 

Hjemmetjenesten har kontorer på Solgløtt , TFF.

 

 

Hjemmesykepleien kan omfatte:  

·        Bistand til personlig pleie og omsorg

·        Bistand til personlig hygiene

·        Bistand til bading

·        Bistand til ernæringsoppfølging

·        Hjelp for eksempel  til medikamenthåndtering, blodprøvetaking, sårstell etc.  

·        Veiledning/ oppfølging

·        Tilsyn

 

Hjemmesykepleien er en gratis tjeneste.

 

 

Hjemmesykepleien har en kreftsykepleier  

Kreftsykepleieren skal først og fremst være et tilbud til kreftsyke – både de som bor hjemme og de som bor på institusjon, og pårørende til kreftsyke.

Pasienten selv, pårørende, fastlege eller avdelingen kan ta direkte kontakt med kreftsykepleieren. Tilbudet er frivillig, og det er opp til pasienten selv å avgjøre i hvilken grad kreftsykepleieren skal bistå. Kreftsykepleieren er også tilgjengelig for pårørende som trenger råd eller noen å snakke med. Det legges stor vekt på et tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell der det er et behov. Ingen trenger henvisning for å ta kontakt med kreftsykepleieren.

 

Kreftsykepleier i hjemmetjenesten er Marita Bakås Gjersvold, og treffes på telefon 62 48 94 03 / 454 39 909.

 

 

Hjemmehjelp kan bistå med:  

·        Rengjøring av leilighet/bolig, men ikke storrengjøring

·        Vindusvask x2/år.

·        Sengeskift/klesvask/oppvask.

·        Bistand til handling

 

Oppgaver utover dette avtales etter individuell faglig vurdering.

 

Det gis IKKE hjelp:

·        På helligdager

·        Når brukeren er bortreist

·        I de rom hvor brukeren ikke oppholder seg.

 

Antall timer hjemmehjelp innvilges etter behovsvurdering. Satsene for egenbetaling fastsettes av kommunestyret hvert år.       

Til grunn for beregningen legges G per 1. januar i betalingsåret.

G = folketrygdens grunnbeløp. Bruker av tjenesten betaler ut fra   husstandens samlede inntekt i den siste offentlige skatteligning.

 

Betalingssatser i omsorgstjenesten

Kontaktperson er avdelingssykepleier Tanja Westgård på tlf: 62 48 94 07.

 

 

Ambulerende vaktmester:  

 

Ambulerende vaktmester kan etter vurdering foreta følgende arbeidsoppgaver:

·        Henting/bringing av hjelpemidler og montering av disse.

·        Småreperasjoner i hjemmet, for eksempel skifte lyspærer/pakninger.

·        Gjennomgå sikkerhet i hjemmet

·        Brøyting av gårdsplass/vei

·        Bære inn ved

·        For plenklipping kontaktes Meskano for plenklippingstjenester , tlf. 62 48 33 33, e-post: post@meskano.no).

 

Tjenester knyttet til hjelpemidler og sikkerhetskartlegging er gratis, men utover dette fastsetter kommunestyret satser for egenbetaling hvert år.

Til grunn for beregningen legges G per 1. januar i betalingsåret.

Bruker av tjenesten betaler ut fra inntekt i den siste offentlige ligning.

Betalingssatser i omsorgstjenesten

Ambulerende vaktmester Kjell Arne Bjørnstadjordet kan treffes på mob 91 30 81 16.

 

Trygghetsalarm 

Alvdal kommune har trygghetsalarmer som kan leies ut til hjemmeboende brukere med fasttelefonlinje. Trygghetsalarmen virker innenfor husets vegger, og KAN ha en rekkevidde utenfor på inntil 100 m. Vi har også noen som kobles til mobiltelefon.

Alarmene er koblet opp mot en vaktsentral på Solsida Omsorgsheim hele døgnet. Personalet tar kontakt med brukeren etter utløst alarm, og kontakter hjemmesykepleien eller sykepleier på vakt som rykker ut ved behov.

Trygghetsalarmene innvilges etter behovsvurdering.

Kontaktpersonen er Kjell Arne Bjørnstadjordet, telefon 91 30 81 16.

Satsene for egenbetaling for trygghetsalarm fastsettes av kommunestyret hvert år.

Den som leier alarmen, er selv ansvarlig til å si opp abonnementet

 

Betalingssatser i omsorgstjenesten

Nyheter

Inghild HyttemoenDet var en høytidelig anledning da Norges Vel medalje ble tildelt vår kontormedarbeider Inghild Hyttemoen. Det skjedde på personalmøte for PRO på Solsida tirsdag ettermiddag.

 

Medaljen for lang og tro tjeneste deles ut til de som har mer enn 30 års innsats hos samme arbeidsgiver. Inghild begynte å jobbe på Solsida i 1969. Da startet hun på avdelingen, 17 år gammel. Siden har hun jobbet mest som kontormedarbeider og holder orden på en rekke administrative oppgaver. Inghild hadde et avbrudd på 4 år mens hun var hjemme med jentene. Med unntak av disse årene har hun vært hos oss i 41 år. Slå den !!!

 

Medaljen er et synlig bevis for en innsats det står respekt av. Arbeidsgiver kan og være stolt av å ha beholdt en medarbeider gjennom en rekke endringer og skiftende oppgaver. Medaljen er mer enn fortjent. Den er i sølv med nasjonalfarget bånd på grønn bunn og ca 3 cm i diameter.

 

Det blir tildelt vel 4000 medaljer årlig i Norge, mer enn dobbelt så mange som for 20 år siden. Siden oppstarten i 1888 har flere enn 200 000 personer fått tildelt medaljen.

 

I disse jubileumstider for grunnloven, er det verdt å merke seg at før 1814, arbeidet Norges Vel med å bygge den nye nasjonen Norge. Så i år er Norges Vel en viktig del av historien vår.

10.04.2014

Hjemmetjenesten i Alvdal kommune har innført nye telefontider.

 

Spørsmål om tjenester og henvendelser til leder/fagsykepleier i hjemmetjenesten:

Hverdager kl. 12:00 - 14:00

   Tlf. 62 48 94 07 (leder)

   Tlf. 62 48 94 03 (fagsykepleier)

 

Akutte problemstillinger eller behov vedr. pasienter/brukere som har tjenester:

Vakttelefon hver dag:

   Tlf. 913 08 117 / 913 08 118 (07:00 - 23:30)

   Tlf. 913 08 120 (22:30 - 07:00)

16.04.2013

For å styrke den kommunale kreftomsorgen har Kreftforeningen tildelt 30 millioner kroner til 97 kreftkoordinatorstillinger fordelt rundt i landet. Kreftkoordinatoren skal koordinere hjelp og tjenester til beste for kreftpasienter og pårørende.

 

Tynset, Tolga og Alvdal kommuner er tildelt midler fra kreftforeningen til 50 % stilling som kreftkoordinator fra 01. Oktober 2012.

06.11.2012

IMG_3846I går, 20. juni, ble Sansehagen ved Solsida høytidelig åpnet. Både sola og regnet var på besøk under den trivelige seremonien.

21.06.2012

Kontaktinfo - omsorgstjenester

Enhetsleder Solsida Omsorgsheim:

Ranveig Ødegård

tlf. 62 48 94 0

 

Enhetsleder hjemmebasert omsorg:

Tanja Westgård

tlf. 62 48 94 07

 

Avd. leder kjøkkentjeneste og vaskeri:

Dan Frede Hyttemoen

tlf. 62 48 94 18