Personoversikt


Alvdal barneskole

Ansatte i avdelingen Alvdal barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tillegg 62 48 90 70
Fagarbeider 62 48 90 70
Ass. rektor Alvdal barneskole 62 48 90 70 990 34 798
Adjunkt 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70 908 73 045
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Fagarbeider 950 22 496
Adjunkt 62 48 90 70
Kontoransvarlig 62 48 90 70
Lektor 62 48 90 70 906 09 597
Assistent 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Lærer 62 48 90 70 958 60 803
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70 951 63 159
Vernepleier 62 48 90 70
Rektor Alvdal barneskole 62 48 90 70 482 25 672
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Fagarbeider 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Daglig leder SFO 62 48 90 70
Fagarbeider 62 48 90 70 943 56 090
Adjunkt 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70 980 34 324
Vernepleier 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70 952 95 593
Lærer 62 48 90 70

Alvdal ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Alvdal ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsutdanning 62 48 91 70
Lærer 62 48 91 70
Adjunkt 62 48 91 70
Adjunkt 62 48 91 70
Lærer 458 53 317
Adjunkt med Tilleggsutdanning 957 07 668
Lærer 62 48 91 70 994 41 323
Barne og ungdomsarbeider 954 27 505
Vernepleier 62 48 90 70
Adjunkt med tillegg 62 48 91 70 957 27 428
Adjunkt med tillegg 62 48 91 70
Adjunkt m. tilleggsutd. 905 78 336
Sekretær 62 48 91 70
Adjunkt med tillegg 62 48 91 70 906 41 972
Adjunkt med tillegg 62 48 91 70 481 59 907
Rektor Alvdal ungdomsskole 996 05 250
Adjunkt med tillegg 62 48 91 70 913 88 368
Adjunkt m/tilleggsutdanning 62 48 91 70 907 94 748

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder
Styrer Plassen barnehage 477 91 515
Pedagogisk leder 474 62 409
Pedagogisk leder 489 57 275 905 66 432
Pedagogisk leder, Øwretun barnehage
Pedagogisk leder
Padagogisk leder 474 62 409
Pedagogisk leder 62 48 77 32 977 29 446
Enhetsleder Alvdal barnehage 907 64 055
Pedagogisk leder
Styrer Øwretun Barnehage 477 91 514
Styrer Øwretun Barnehage 62 48 72 57 934 25 650
Pedagogisk leder
Barnehagelærer
Pedagogisk leder 489 57 276
Pedagogisk leder
Styrer Plassen barnehage 62 48 98 81 419 32 040
Pedagogisk leder
Barnehagelærer 474 76 126

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten i Nord-Østerdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 957 50 276
Barnevernkonsulent 62 48 51 45 489 59 008
Familieveileder/Plasstillitsvalgt FO 62 48 51 42 400 28 127
Barnevernkonsulent 62 48 51 47 975 06 256
Advokat
Barnevernkonsulent 62 48 51 51 488 95 966
Barnevernkonsulent 62 48 51 39 913 73 945
Barnevernkonsulent
Konsulent 62 48 51 40
Barnevernkonsulent 62 48 51 37 488 69 538
Fagleder/nestleder 62 48 50 00 918 10 387

Eiendomsskatt - klagenemnd

Ansatte i avdelingen Eiendomsskatt - klagenemnd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder

Personlig varamedlem: Irene Tronslien

Nestleder

Personlig vara: Martin Lier

Medlem

Personlig vara: Odd Bjarne Brandsnes

Eiendomsskatt - sakkyndig nemnd

Ansatte i avdelingen Eiendomsskatt - sakkyndig nemnd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Medlem

Personlig vara: Trine Vardenær Tharaldsteen

Leder

Personlig vara: Wenke Furuli

Nestleder

Personlig vara: Arne Dagfinn Øynes

Enhetsledere

Ansatte i avdelingen Enhetsledere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert rådmann 913 08 112
Assisterende rådmann 456 38 953
Enhetsleder TFF 951 33 813
Enhetsleder kommunalteknikk 958 81 702 958 81 702
Enhetsleder flyktningtjenesten 477 91 555 477 91 555
Enhetsleder Alvdal barnehage 907 64 055
Rektor Alvdal barneskole 62 48 90 70 482 25 672
Enhetsleder kultur 62 48 90 39 979 40 545
Personalsjef 477 91 529
Enhetsleder for landbruk og miljø 62 48 91 38 480 11 794
Rektor Alvdal ungdomsskole 996 05 250
Enhetsleder Hjemmebasert omsorg 940 11 896
Enhetsleder Solsida omsorgsheim 62 48 94 02

Flyktningtjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Boveileder 488 92 487
Enhetsleder flyktningtjenesten 477 91 555 477 91 555
Programveileder 489 53 277

Folkevalgte - Arbeidsmiljøutvalget

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær / Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 62 48 94 00
Adjunkt m/tilleggsutdanning 62 48 91 70
Alvdal Aktivitetssenter / Hovedverneombud 62 48 77 44 901 74 840
Politiker (H)
Politiker (KrF)

Folkevalgte - Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
952 58 376
915 59 843
900 12 941
Ordfører 907 72 718
404 56 302
Leder 975 87 255
918 63 006

Folkevalgte - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (H)
Politiker (Sp)
Ordfører 907 72 718
Politiker (AP)
Sykepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiatri 488 93 270
Politiker (KrF)

Folkevalgte - Komité A

Ansatte i avdelingen Komité A
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (AP)
Politiker (H)
Politiker (KrF)

Folkevalgte - Komité B

Ansatte i avdelingen Komité B
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 907 72 718

Folkevalgte - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert rådmann 913 08 112
Politiker
Politiker (H)
Politiker (SP)
Kontrollutvalget
Politiker (AP)
Politiker (SP)
Politiker (AP)
Politiker (AP)
Politiker
Politiker
Politiker (H)
Politiker (Sp)
Politiker
Ordfører 907 72 718
Politiker (SP)
Politiker (H)
Politiker (AP)
Politiker (SP)
Politiker
Politiker (SP)
Politiker (H)
Sykepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiatri 488 93 270
Politiker (KrF)

Folkevalgte - Partssammensatt utvalg

Ansatte i avdelingen Partssammensatt utvalg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær / Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 62 48 94 00
Adjunkt m/tilleggsutdanning 62 48 91 70
Politiker (SP)
Politiker (AP)
Ordfører 907 72 718
Politiker (H)

Folkevalgte - Råd for likestilling for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Råd for likestilling for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 26 443
902 27 266
481 32 706
952 33 131
950 70 779
905 94 244
Politiker (KrF)

Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Husfar hjemmetjenesten 913 08 116
Kontormedarbeider 477 91 513
Sykepleier 62 48 94 08
Hjelpepleier 62 48 94 08
Sykepleier 62 48 94 08
Sykepleier 62 48 94 08
Helsefagarbeider 62 48 94 08
Omsorgsarbeider 62 48 94 08
Avdelingsleder 477 91 512
Helsefagarbeider 62 48 94 08
Hjelpepleier 62 48 94 08
Vernepleier/ demenskontakt 456 41 962
Enhetsleder Hjemmebasert omsorg 940 11 896

Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær / Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 62 48 94 00
GAT-medarbeider 62 48 94 00
Verneombud Solsida 62 48 94 00
Brannvernkontakt 62 48 94 00
Tillitsvalgt fagforbundet 62 48 94 00
Avdelingsleder Kjøkken/Vask 62 48 94 18
Sykepleier 62 48 94 00
Avdelingsleder institusjon 2. etasje 62 48 94 24
SAM-AKS kontakt 62 48 94 00
Sekretær 62 48 94 00
Sykepleier / Tillitsvalgt sykepleierforbundet 62 48 94 00
Kokk 62 48 94 00
Avdelingsleder institusjon 1. etasje 62 48 94 06
Enhetsleder Solsida omsorgsheim 62 48 94 02

Kommunalteknikk

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 62 48 90 00 906 81 962
Avdelingsleder drift kommunalteknikk 950 61 394 950 61 394
Enhetsleder kommunalteknikk 958 81 702 958 81 702
Ingeniør 901 99 756 901 99 756
Vaktmester Solsiden 913 08 103 913 08 103
Renholder 971 09 212
Vaktmester 62 48 90 00 982 55 965
Driftsoperatør 477 91 511 477 91 511
Midlertidig renholdsleder 62 48 90 00 412 11 839
Fagarbeider VA 913 23 917 913 23 917
Driftskonsulent
Fagleder renhold 957 30 228
Fagarbeider 976 70 591 976 70 591
Fagarbeider VA 913 08 108 913 08 108

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskolerektor 990 14 720 990 14 720
Kulturkonsulent 477 91 532
Enhetsleder kultur 62 48 90 39 979 40 545
Bibliotekar 62 48 90 47
Konstituert biblioteksjef 477 91 531
Bibliotekar

Landbruk og miljø

Ansatte i avdelingen Landbruk og miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 477 91 518
Rådgiver 62 48 91 37 959 34 392
Rådgiver 909 29 230
Rådgiver skogbruk 477 91 517
Rådgiver 906 67 974
Rådgiver landbruk og utvikling 477 91 519 419 31 176
Enhetsleder for landbruk og miljø 62 48 91 38 480 11 794

Legekontor og helsestasjon

Ansatte i avdelingen Legekontor og helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier 62 48 90 87 477 91 510
Jordmor 62 48 90 00
Turnuslege 62 49 81 00
Sykepleier
Kommunelege 1 62 48 91 00 994 86 954
Helsesykepleier 62 48 90 87 474 52 238
Sykepleier
Ergoterapeut / Rehabiliteringskonsulent 62 48 90 52 958 13 140
Kommunefysioterapeut 474 83 018
Turnuslege 62 49 81 00
Ledende Helsesykepleier 62 48 90 87 488 65 344
Sosionom med videreutdanning i rus og avhengighet 906 90 055
Sykepleier 62 48 91 00
Sykepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiatri 488 93 270

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Veileder NAV Alvdal 55 55 33 33
Sosialkonsulent 55 55 33 33

Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert rådmann 913 08 112
Lærling 477 91 523
IKT konsulent 909 17 588
Assisterende rådmann 456 38 953
Revisor 62 48 90 18
Rådgiver i servicekontoret 477 91 521
Økonomisjef 477 91 524
Revisor 62 48 90 18
Personalrådgiver 969 43 345
Sekretær 477 91 526
Fagleder informasjon, service og arkiv 477 91 520
Lønns- og personalrådgiver 477 91 527
Revisor 918 96 030
Kontormedarbeider 477 91 522
Skatteoppkrever 477 91 525
Personalsjef 477 91 529
IKT Rådgiver 913 24 648

Servicekontoret - Personvernombud

Ansatte i avdelingen Personvernombud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personvernombud 416 00 264

Tjenesten for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenesten for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Vernepleierstudent
Enhetsleder TFF 951 33 813
Avdelingsleder 477 94 044 477 94 044
Miljøarbeider
Verneombud TFF
Miljøarbeider
Assistent
Vara tillitsvalgt
Avdelingsleder 62 48 94 27 459 73 688
Fagleder
Fagleder 404 07 487 404 07 487
Gruppeleder / vernepleier TFF 62 48 94 27 458 76 133
Aktivitetsleder
Alvdal Aktivitetssenter / Hovedverneombud 62 48 77 44 901 74 840
Helsefagarbeider
957 90 158