Detaljregulering for Paureng-Søberg næringsområde - plan til høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan og bygningslovens § 12-10 vedtok formannskapet i Alvdal kommune, den 09.11.2023 i sak 43/23, å legge Detaljregulering for Paureng-Søberg næringsområde, plan-ID 202201, ut til høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for nye næringsarealer langs riksveg 3. Detaljregulering for Paureng-Søberg næringsområde legger til rette for at areal på om lag 15,5 daa kan benyttes til lade- og eller energiforsyningsanlegg for tunge kjøretøy med tilknytning til drift på Paureng. Samtidig er det utarbeidet et dokument der alternative områder for næringslokalisering langs riksveg 3 er vurdert. 

Planområdet er på ca. 409 dekar og er lokalisert langs riksveg 3, mellom Paulenget og Søberg gård, nord for Steia. 

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her: Saksframlegg med vedtak i Formannskapssak 43/23 (PDF, 888 kB)

Plandokumentene kan leses her: 

Plankart (PDF, 18 MB)

Bestemmelser (PDF, 567 kB) 

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Rosanalyse (PDF, 622 kB)

Konsekvensutredning (PDF, 4 MB)

Overordnet ROS_KU for nye næringsarealer i Alvdal kommune (PDF, 3 MB)

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicetorg i høringsperioden og fra www.arealplaner.no/alvdal3428/arealplaner/76.

Innspill til planforslaget sendes til Alvdal og Tynset kommuner, avdeling for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset eller elektronisk til postmottak@alvdal.kommune.no

Frist for innspill er 05.01.2024.