Detaljreguleringsplan for Paureng næringsområde - høring og offentlig ettersyn.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok formannskapet i Alvdal, den 09.09.2021 i sak 63/21 å legge Detaljreguleringsplan for Paureng næringsområde, Plan-id 202001 ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å stadfeste dagens situasjon for Paureng næringsområde.

Planområdet er på ca. 194 daa, og ligger langs Rv. 3, ca. 6 km nord for Alvdal sentrum, Steia. 

Høringsdokumentene kan du lese ved å følge denne lenken