Endelig vedtatt kommuneplan – samfunnsdel, mot 2030

I henhold til plan- og bygningslovens kap. 11 vedtok Alvdal kommunestyre den 21.06.18, sak 33/18 kommuneplanens samfunnsdel, mot 2030. 

Kommuneplanens visjon og verdier, mål, strategier og satsningsområder legges til grunn for virksomhetsplan, sektorplaner og andre kommunale planer.

Til orientering vil det startes en utredning som kartlegger hva som faktisk må gjøres av tilrettelegging (økonomisk og planmessig) fra kommunens side for å skape utviklingsmuligheter i område Steia - Kvennbekkdalen. Dette prioriteres i pågående arbeid med reguleringsplan og i økonomiplan for 2019 – 20202. Dette for å sikre at kommunen kan tilby næringslivet arealer som er attraktive nok til at eksisterende næringsvirksomhet kan videreutvikles, samt at ny og konkurransedyktig virksomhet kan etableres.

 

Følg denne linken for å se kommuneplanens samfunnsdel