Høring - Lokal forskrift om skolefritidsordning i Alvdal kommune

Kommunestyret har i møte 20.06.2024 fattet følgende vedtak i sak 68/24: 

  • Kommunestyret legger vedlagte forslag til Lokal forskrift om skolefritidsordning i kommunale skoler i Alvdal kommune, ut på offentlig høring i tråd med forvaltningslovens § 37. 
  • Forskriften er utarbeidet med hjemmel i Opplæringsloven § 4-5 (5).
  • Høringsfrist settes til 29.august 2024.

Skolefritidsordningen har fått en stadig viktigere plass i hverdagen til skolebarn de første skoleårene. En god skolefritidsordning støtter opp om FNs bærekraftmål nummer 4; God utdanning og nummer 10; Mindre ulikhet.

Lokal forskrift skal gjøre tilbudet forutsigbart for foreldre og for skolen. I dagens opplæringslov er det gjort unntak fra kunngjøringskravet i Norsk Lovtidend i forvaltningsloven § 38 for flere lokale forskrifter. Dette unntaket fjernes i den nye opplæringsloven som trer i kraft 1.august 2024. Det betyr at kommuner og fylkeskommuner må vedta det som tidligere har vært benevnt som vedtekter, som egen lokal forskrift som kunngjøres i Norsk Lovtidend.

Høringsforslaget kan leses her: Lokal forskrift om kommunal skolefritidsordning (SFO) i Alvdal kommune - Høringsforslag (PDF, 96 kB)

Eventuelle merknader eller innspill til høringen sendes postmottak@alvdal.kommune.no innen torsdag 29.august 2024.