Høring - ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Fra 2012 er kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer hjemlet i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Bakgrunnen for utarbeidelse av ny forskrift er en utforming i tråd med gjeldende regelverk, og at kommunen ønsker en mer rettferdig fordeling av gebyrene.

Fra møtet i Formannskapet den 10.09.2020, saksnr 55/20, underrettes det om at det er fattet
følgende vedtak;

Alvdal kommune, Formannskapet, legger forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyr ut på
høring med frist for uttalelse 20.11.2020.

Les alle høringsdokumentene ved å følge denne lenken