Kjenner du til Matilde?

I korte trekk handler MATILDE om å forstå hvordan innvandringen påvirker regional utvikling i distriktskommuner, og i fjellområder spesielt. Den lange forklaringen på dette initiativet er: Migration impact assessment to enhance Integration and local development in European rural and mountain regions.

Nå vil Tynset kommune, i samarbeid med andre,  invitere deg til et idéverksted for å få dine innspill og ideer til hva som kan bidra til å skape levedyktige og inkluderende lokalsamfunn. Hvilke tiltak som kan bidra til å styrke inkludering av innvandrere og øke bevissthet og engasjement om innvandring og inkludering? Hva kan gjøres for å bedre integrering av innvandrere fra land utenfor EU, og hvordan kan politikkutformingen bedre legge til rette for integrering og inkludering, både på lokalt, regionalt, nasjonalt og på EU-nivå?

Vi vil legge til rette for å knytte nye kontakter/nettverk på tvers av kommuner, sektorer og organisasjoner.
Vi vil særlig utfordre deltakere til å tenke nytt om hvordan samhandling på tvers kan bidra til bedre inkludering av personer med innvandrerbakgrunn.

Innlandet er involvert!

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med partnere i 11 europeiske land. I Norge deltar Østlandsforskning v/ Høgskolen i Innlandet som forskningspartner og Innlandet fylkeskommune deltar som lokal partner. Tynset og Sør-Fron er valgt ut som casekommuner og deltar i gjennomføringen av lokale, deltakende casestudier høsten 2021. Kommunenes samspill med de øvrige kommunene i regionen vektlegges og casestudiene forankres derfor i Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdal som case regioner.

Hvis du har lyst til å bidra på idéverkstedet vil vi høre fra deg!

Ta kontakt med: Svanhild Næverdal, svanhild.neverdal@tynset.kommune.no

Påmelding kan registreres innen 28.oktober på følgende lenke: https://nettskjema.no/a/222307

Les mer og se video ved å følge denne lenken til Tynset kommune