Nasjonale føringer gjeldende fra 14. januar 2022

Regjeringen har lagt fram nye retningslinjer for håndtering av koronapandemien. Ett av hovedpunktene er at kommunene sjøl bestemmer hva slags nivå skolene skal være på. Skolene i Alvdal vil ha grønt nivå fra mandag 17. januar. 

Et annet vesentlig punkt er at hver enkelt må ta ansvar for testing og smittesporing. Det er nye føringer som innebærer mer bruk av hjemmetester, og mindre karantene. 

Vi må forvente høyt sjukefravær

En omikrondrevet vinterbølge er ikke mulig eller ønskelig å stoppe. Vi vil kunne få flere syke, økt sykefravær og økt belastning på helsetjenestene, selv om det fortsatt er usikkerhet knyttet til tallene. 

Håndteringen gjennom vinteren dreier seg nå om å bremse epidemien - med minst mulig inngripende tiltak. Vi må unngå at for mange blir syke samtidig, slik at belastningen på helse- og omsorgstjenestene og samfunnet ikke blir for stor. 

Regjeringen gjør nå enkelte endringer i TISK-strategien. Karantenereglene endres, slik at testing kan erstatte karantene i større grad. 

– De neste månedene vil mange bli smittet, og sykefraværet vil bli høyt. Alle bedrifter og virksomheter må forberede seg på det. Det må legges planer for å opprettholde mest mulig normal drift i en krevende situasjon. De endringene regjeringen nå gjør i kravene om smittekarantene, vil bidra til at flere kan leve normalt, selv om det er mye smitte i samfunnet, sier helse- og omsorgsministeren. 

De endringene som nå gjøres, gjelder nasjonalt. Kommunene har fortsatt mulighet til å innføre, eller videreføre, strengere tiltak lokalt. 

Karantene og testing 

Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt. 

Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes. 

Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder. 

Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten. 

I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner. 

Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg. 

Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult nivå i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO. 

Barnehager og skoler i Alvdal går tilbake til grønt nivå. Kommunen kan gjøre egne vurderinger om eventuelt gult nivå ut fra en lokal smittesituasjon. Med utgangspunkt i dagens smittesituasjon er det ikke grunnlag for å holde barnehager og skoler på gult nivå.  

Generelle smittevernråd 

Praktiser god hånd- og hostehygiene 

Vaksiner deg 

Hold deg hjemme ved sykdom 

Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer 

Munnbind 

Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand på butikken, serveringssteder, kollektivtransport og taxi. 

Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer. 

Organisert idretts- og fritidsaktiviteter for personer under 20 år

Barn og unge under 20 år kan trene og utøve aktivitet som normalt, med en anbefalt gruppestørrelse innendørs på omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort. 

Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig. 

Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder. 

Håndballkamper vil fra 14.01.22 gå som normalt. 

Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt 

Organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år: 

Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand. 

Alvdal friskliv åpner igjen for gruppetimer mandag 17.01.22 

Bassenget kan holde åpent for maks 20 personer ved innendørs gruppetrening, det må holdes en meters avstand i garderober. 

Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig 

Arrangementer og sammenkomster 

Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind. 

Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler: 
Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund. 
Utendørs: Maks 50 personer. 
Munnbindpåbud for publikum innendørs. 

Offentlige arrangementer innendørs: 
Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer. 
Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer, som f.eks Kulturstua på Sjulhustunet, Alvdalshallen, Flåklypasalen. 
Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. 

Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer. 

Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.  

Serveringssteder 

Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet. 

Skjenking skal skje ved bordene. 

Smittevernfaglig forsvarlig drift 

Gjelder for alle enheter i Alvdal kommune og næringsliv forøvrig 

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting. 

Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.