NATO -øvelsen Trident Juncture

(Foto: Forsvaret)

Generell informasjon

Periode

  • 20. september – 10. november 2018
  • Kampøvelse 25. oktober – 7. november 2018

Utenlandske styrker stasjonert i Alvdal

  • Ca. 550 Italienske soldater stasjonert på Steimosletta
  • Ca. 180 Franske soldater stasjonert på Plassmoen – Området til Tronfjell Maskin.

Allerede etter sommerferien, vil man observere Nato-personell i Alvdal

 

Hvordan blir du som innbygger i Alvdal bli påvirket av øvelsen?

Trafikkutfordringer

Trafikkutfordringer blir kanskje det du vil merke mest. Det vil være et stort antall militære kjøretøy på veiene i hele øvingsperioden. Du må regne med betydelige forsinkelser i trafikken.

Trafikkbelastningen kan bli særskilt stor mot Plassmoen, og langs rv. 3. Ved kjøring til jobb, skoleskyss osv, må du regne med at dette tar lengre tid enn normalt. Spesielt gjelder dette i slutten av oktober og begynnelsen av november.

Mye militært personell

Med over 700 Nato-soldater stasjonert i Alvdal, vil dette i stor grad prege dagliglivet gjennom øvelsesperioden. En viktig del av øvelsen vil være samhandlingen mellom Nato-styrkene og oss sivile. Dette betyr at soldatene i stor grad vil ferdes normalt i befolkningen, enten dette er på butikker, serveringssteder eller i uteområder generelt.

Støy

Du må forvente støy under øvelsen. Generelt vil dette knytte seg til økt trafikk. Under delen av øvelsen med kamphandlinger (25. oktober – 7.november), vil det bli ytterligere støy fra skyting (ikke skarpt), fly, helikopter med mer.

Utmark / Elgjakt

Enkelte jaktområder vil kunne bli påvirket av øvelsen. Spesielt gjelder dette i perioden 25. oktober – 7. november.

Lokalt næringsliv

For lokalt næringsliv, vil Nato-øvelsen være en gylden mulighet for økt omsetning. Dette gjelder i hovedsak butikker, serveringssteder, bensinstasjoner med mer.

Lag og foreninger oppfordres til å tenke kreativt i forhold til matservering osv. Erfaringer viser at natosoldater ofte kommer tilbake på ferie. Benytt derfor muligheten til å profilere Alvdal som reiselivssted!

Bruk av privat eiendom og skader som oppstår som følge av øvelsen

Under øvelsen benyttes rekvisisjonsloven. Dette betyr at militære styrker i utgangspunktet kan rekvirere (bruke) privat eiendom. Brukes privat eiendom, skal all skade som oppstår ved bruk, erstattes.

Hvis det oppdages skade eller sannsynlighet for skade på privat eiendom, skal dette varsles til telefon nr: 400 38 526. Det oppfordres også til å ta kontakt selv om du er i tvil om skaden er reell.

Under øvelsen vil det tilstrebes å gjøres så lite skade på privat eiendom som mulig. Det skal vises hensyn og aktsomhet til private boliger og gardsbruk.

Sårbare ting som kulturminner, dyre- og plantearter, husdyrhold, og offentlige institusjoner er kartlagt som en del av forberedelsene til øvelsen. Det vises en særlig aktsomhet ovenfor disse.

Kommunens rolle

Under planleggingen og ved gjennomføring av Nato-øvelsen, vil kommunen gjøre nødvendige tiltak for å sikre utsatte grupper. Dette vil være flyktninger, brukere av omsorgstjenester, psykiatritjenester og barn og unge. Utover dette vil det være normal drift av kommunen under øvelsen.

Samhandling – koordinering

En viktig del av øvelsen er møtet mellom militært personell og det sivile samfunnet. Kommunen vil bidra til dette gjennom at skoler og barnehager gis mulighet til besøke / bli kjent med lokale stasjonerte natostyrker. I tillegg legges det opp til at militært personell skal ferdes i lokalsamfunnet.

Å oppnå samhandling og tillit mellom Nato-personell og sivil befolkning er en viktig del av øvelsen. Alvdal kommune vil under øvelsen forholde seg direkte til de ulike nasjonalitetene.

Informasjon

Alvdal kommune vil fortløpende gi relevant informasjon til kommunens innbyggere i forkant av og under øvelsen. Informasjon vil bli gitt på kommunens hjemmeside, gjennom media og alvdalmiv.no. I tillegg vil det bli informasjon i forbindelse med utgivelse av avis til mandelpotetfestivalen.

Du kan lese mer om øvelsen ved å følge denne lenken til forsvarets egne informasjonstjeneste, eller i denne korte informasjonsbrosjyren. (PDF, 372 kB)

Skade og miljøgruppe  400 38 526 - mbo@mil.no (brukes ved innmelding av skade)

Normal drift

Vi tar som utgangspunkt at kommunen i øvelsesperioden vil opprettholde normal drift. Vi må likevel ta høyde for forsinkelser og ekstraordinære situasjoner.

Sikkerhet / trygghet

Øvelsen vil bli gjennomført på en slik måte at det ikke skal medføre unødig risiko for innbyggere. Det kan likevel ikke utelukkes at skader vil oppstå. Det oppfordres i særdeleshet til å vise aktsomhet i trafikken.

Kommunen vil gjennom øvelsen ha et stort fokus på utsatte grupper. Eiere av dyr på beite, utegående hester og hunder bør vurdere skjerming av disse under øvelsen, særskilt i perioden 25. oktober - 7.november 2018.

Det blir en spesiell og spennende høst!

De alle fleste Alvdøler vil merke høstens Nato-øvelse. Det klokeste du som innbygger kan gjøre, er å leve som normalt, men regne med at enkelte ting vil ta litt lengre tid. Det være seg køa i butikken eller kjøreturen hjem fra jobb.

For noen kan en slik øvelse virke skremmende. Da er det viktig å huske på at dette gjøres for å opprettholde sikkerhet og trygghet i Norge. Skal vi ha et effektiv forsvar av landet, kreves det at det øves sammen med våre allierte i NATO. Det oppfordres derfor til at vi tar vel imot de som kommer hit!

 

Alvdal kommune

29.06.2018

Raymond Gustu                                           Erling Straalberg

Driftsleder Kommunalteknikk                       Rådmann