Nye takster for eiendomsskatt

Alvdal kommune skal omtaksere alle typer eiendommer etter eiendomsskattelovens § 3 A (faste eiendommer i hele kommunen), og § 8 A-3 (taksering hvert tiende år). Kommunen vil gjennomføre besiktigelse av eiendommene i 2023. Nye takster vil gjelde fra 1. januar 2024.

Befaring og besiktigelse av eiendommene vil i hovedsak foregå fra september og ut året. Det er sendt ut informasjon om dette til alle eiere av eiendom i Alvdal kommune. Du kan lese mer om nytakseringen videre i denne artikkelen, eller ved å følge denne lenka til en brosjyre. (PDF, 3 MB) 

Følg denne lenka for å se kopi av brevet "Melding om befaring".  (PDF, 104 kB)

Til deg som har eiendom i Alvdal

Denne informasjonen blir sendt til deg som står registrert som hjemmelshaver på eiendom i Alvdal kommune. I de tilfeller der det er flere hjemmelshavere på en eiendom, sender vi brosjyren til en av eierne. Den som får tilsendt brosjyren oppfordres til å orientere medeierne.

Eiendomsskatt og skatteberegning

Det er vanlig med en verdistigning siden forrige alminnelige taksering. Derfor må en også forvente en høyere verdi på eiendommen enn i 2014. Sakkyndig nemnd skal fastsette verdien (taksten), mens det er kommunestyret som skriver ut skatten. Eiendommens takst danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten som settes skal gjenspeile en antatt markedsverdi slik det står i Eiendomsskattelovens § 8 A-2:

«(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Kommunestyret fastsetter hvert  år, i forbindelse med behandlingen av budsjettet, hvilke eiendommer skatten skal skrives ut på, hvilke satser som skal gjelde og om bunnfradrag for boenheter skal benyttes.

Fritak

En del eiendommer er fritatt for eiendomsskatt. Dette følger av eiendomsskatteloven § 5. Det kan blant annet nevnes at kommunale eiendommer er fritatt for eiendomsskatt. Enkelte statlige eiendommer er også fritatt for eiendomsskatt. Videre kan kommunestyret velge å frita enkelte typer eiendommer etter eiendomsskatteloven § 7, for eksempel eiendommer som eies av veldedige organisasjoner eller lignende.

Taksering

Eiendomsskattetaksten skal bygge på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommen. Faktaopplysninger om adresser, areal på bygninger og tomter hentes fra offentlige dataregistre, blant annet eiendomsregisteret Matrikkelen. I de tilfeller hvor vi mangler arealstørrelser på bygninger, hentes dette gjennom utvendig oppmåling ved besiktigelsen. Skjønnsmessige vurderinger tar opp både generelle forhold om eiendomsverdier og spesielle forhold som påvirker verdien. De spesielle forholdene fanges opp gjennom individuell besiktigelse av hver enkelt eiendom. Normalt vil dette være en utvendig besiktigelse.

Eiendommer som tidligere var verk og bruk  takseres nå som  næringseiendom. Det er derfor ikke lengre anledning til å taksere produksjonsutstyr og -installasjoner.

Retningslinjer for taksering

Alvdal kommune har valgt sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskatt. Det er sakkyndig nemnd i  Alvdal kommune som har ansvaret for takseringsarbeidet, og som fastsetter eiendomsskattegrunnlaget på eiendommen. Sakkyndig nemnd og klagenemnd er politisk valgte nemnder. Som et hjelpemiddel til besiktigelsen og den påfølgende takseringen, vil det bli benyttet egne takseringsregler som blir fastsatt og vedtatt av sakkyndig nemnd i dokumentet «Retningslinjer for eiendomsskatt i  Alvdal kommune». Dokumentet vil bli lagt på kommunenes hjemmeside når det blir endelig vedtatt.

Hva skal/ kan takseres? 

Bolighus, våningshus og kårboliger på landbrukseiendommer, garasjer, hytter/fritidsboliger, anneks og uthus, næringsbygg, alminnelig næring, andre bygninger og tomter.

Landbrukseiendommer

Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk har obligatorisk fritak for eiendomsskatt, – da med unntak for bolig, garasje, fritidsbygning og næringsbygg for annet formål.

Korrigering av fakta 

Du vil få tilsendt detaljert informasjon om takstgrunnlaget for din eiendom når besiktigelsen er ferdig. Du kan da komme med innspill til korrigeringer av fakta.

Offentlig ettersyn - innen 1. mars 2024

Takst og utregnet eiendomsskatt blir lagt ut til offentlig ettersyn 1. mars 2024. Du vil også få tilsendt informasjon om taksten på din eiendom og eiendomsskatten du skal betale, samt informasjon om klageadgang. Det vil bli lagt ut informasjon om eiendomsskatt på kommunens hjemmeside: www.alvdal.kommune.no

Besiktigelse 

Besiktigelsen er en utvendig besiktigelse av eiendommen, og det er derfor ikke nødvendig for kommunens arbeid at du er tilstede. Du har imidlertid rett  til å være til stede dersom du ønsker det.  I så fall må du sende oss en skriftlig melding om dette, e-post eskatt@alvdal.kommune.no fra 16.08.- 30.08.23, eller på tlf 62 48 90 00. Dersom du melder fra om ønsket deltakelse ved besiktigelsen blir du kontaktet i forbindelse med besiktigelse av din eiendom. Dersom det er konkrete forhold som du ønsker skal vurderes, må du gjerne sende oss informasjon om dette til eposten nevnt forn her.  

Besiktigelsen vil  foregå fra september til utgangen av 2023.

Kontaktinformasjon 

Dersom du har spørsmål eller innspill til besiktigelsen, kan du kontakte eiendomsskattekontoret på følgende måte:

Postadresse:

  • Alvdal kommune, EiendomsskattGjelen 3, 2560 Alvdal

Telefon

  • 62 48 90 00. Telefontid 09.00 - 15.00

E-post: 

Viktig

Merk alle skriftlige henvendelser med:

  • "Eiendomsskatt"
  • Gårds- og bruksnummer og/eller veiadresse
  •  Navn
  •  Telefon - hvor vi kan treffe deg på dagtid