Oppstart av veiarbeid i Thorsheimveien fra uke 38

Fra og med uke 38 vil kommunalteknikk igangsette opprustingsarbeider av Thorsheimveien fra avkjøring til Brenna frem til kryss der Thorsheimveien og Randmælsveien møtes.

Arbeidene vil starte ved avkjøring til Brenna. Arbeidene vil bestå av masseutskifting og drenering av veikropp samt fornying av gatelys. Arbeidene vil foregå etappevis og omkjøring er derfor nødvendig. Omkjøring vil bli skiltet, men en anbefaler å benytte Randmælsveien i størst mulig grad slik at en unngår gjennomkjøring i Brenna og Øvre Brenna.

For arbeidstakere ved Solsida, Solgløtt og Solbakken vil adkomstene variere i forhold til hvor arbeidene vil pågå. En må derfor påregne varierende kjøremønster.

Arbeidene vil i hovedsak foregå som etapper mellom avkjøringene, men det kan være behov for stenging av adkomst til privat eiendom enkelte steder. Dette vil da bli avtalt med den enkelte oppsitter.

Kommunalteknikk oppfordrer alle til å begrense kjøringen for omtalte veistrekning anleggsperioden. Det oppfordres også til at myke trafikanter holder avstand fra anleggsområdet, og bruker alternative ruter. Dette gjelder ikke de som kjører til eiendommene.

Bård Kjønsberg
Avdelingsingeniør kommunalteknikk

Mob. 901 99 756