Opptak i barnehager i Alvdal 2024/2025

Hovedopptaket gjelder fra 15.08.24, med søknadsfrist 1.mars 2024. 

Alvdal kommunale barnehager: 

  • Alvdal barnehage Plassen, 1-6 år. 
  • Alvdal barnehage Øwretun, 1-6 år. 

Rett til barnehageplass: 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august (…).  
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år (…).  

Jfr. Lov om barnehager § 16.  

Rett til plass i barnehage er knyttet til hovedopptaket i den kommunen der barnet er bosatt.

Barnehageplass løper frem til skolestart. Ønske om endringer i størrelse på plass søkes om på nytt.

Grunnet nedgang i prisene på barnehageplass gis det ikke lenger tilbud om 3-dagers (60%) plass. Nye søkere kan velge mellom 4-dagers (80%) eller 5-dagers (100%) plass. 

Priser barnehageplass f.o.m 01.08.24: 
5 dagers plass kr. 1500.- pluss kostpenger kr. 420,-
4 dagers plass kr. 1400.- pluss kostpenger kr. 360,-

Samordnet opptaksprosess: 

Alle godkjente barnehager i kommunen samarbeider om opptak av barn (jfr. Barnehagelovens § 17). 

Hvert enkelt barn blir tilbudt plass i én barnehage, men settes på venteliste om det er aktuelt. Mer informasjon finner du på Alvdal kommune sin hjemmeside. 

Søknad barnehageplass skjer elektronisk via denne lenken: https://foresatt.visma.no/alvdal

For nærmere opplysninger om åpningstider og driftsformer kan henvendelser rettes til: 

  • Alvdal barnehage Plassen, enhetsleder Marianne S. Dahlstrøen, tlf. 47 79 15 15
  • Alvdal barnehage Øwretun, enhetsleder Gro Åsne Lohn, tlf. 47 79 15 14


Mer informasjon om Alvdal barnehage og hvordan du søker finnes her: Barnehager i Alvdal - Alvdal kommune