Ordføreren har ordet - Budsjettet for 2019

Administrasjonen har lagt fram et budsjettforslag for 2019 og en økonomiplan for 2019 – 2026 til politisk behandling. Første behandling gjennomføres i formannskapet 15. november.

I saksvurderingen skriver rådmannen at den tildelte budsjettramme for 2019 skal være realistisk for samtlige enheter og at tjenestetilbudet i hovedsak skal videreføres, men at det hersker usikkerhet for  perioden 2020 til 2026.

I fjorårets budsjettarbeider vedtok kommunestyret en fireårig omstillingsprosess for kommunen med mål om 6 mill. i budsjettreduksjon.
For 2019 gir regjeringens forslag til statsbudsjett sammen med økte konsesjonskraftsinntekter en beregnet budsjettøkning i Alvdal tilsvarende 0,7%. Samtidig har den samme regjeringen beregnet en generell lønns- og prisvekst på 2,8% for 2019.
I praksis betyr det at det økte rammetilskuddet langt på vei går med til å dekke kommunens utgifter til lønns- og prisvekst.

Dette ble mye tall, men jeg skriver dette som et svar til dere som påpeker at kommunens økonomiske utfordringer i 2019 og fremover, i all hovedsak skyldes nyetableringen av Sjulhustunet.

Når kommunestyret vedtok bygging av Sjulhustunet, var en klar over økende kommunal gjeld. En var også innforstått med at økt lånegjeld kunne gå noe utover kommunens økonomisk handlefrihet.
En ny sammenslått barneskole ble beregnet å gi en effektiviseringsgevinst.
Dette, sammen med vedtaket om en omstillingsprosess tilsvarende 6 mill., skulle møte våre nye økonomiske utfordringene.

I tillegg til manglende økonomisk kompensasjon i statsbudsjettet fra regjeringen, har vi også fått lokale utfordringer med et merforbruk og en overtallsproblematikk grunnet forandringer i tjenesteomfang i TFF.

Vi har gode tjenester i Alvdal i dag, og det skal vi arbeide for å opprettholde i årene fremover. For å oppnå det, må alle tjenestenivåer i kommunen bidra i den igangsatte omstillingsprosessen.
Omstilling betyr nødvendigvis ikke et redusert og dårligere tjenestetilbud. Omstilling betyr at vi må tenke nytt – nye måter å utføre våre tjenester på.

Formannskapet starter nå sitt arbeid med budsjett og økonomiplan. Vi har mottatt administrasjonens beregninger, konsekvenser og forslag til tiltak. I tillegg har formannskapet over to dager gjennomført en dialogkonferanse med samtlige enhetsleder og kommunens tillitsvalgte. Vi er godt forberedt, men vi tar gjerne imot kreative innspill og spørsmål, slik at vi sammen med dere finner fram til de gode løsningene til det beste for fellesskapet.

Alvdal har, og skal ha, gode skoleresultater – vi har en helt ny skole, ny idrettshall og kulturstue, gode snøforhold om vinteren, ledige byggbare tomter og et rikt idretts- og kulturliv. Vi ønsker at folk skal oppleve bolyst i Alvdal. Vi ønsker at flere skal få ta del i dette, og å flytte hit.    
Derfor bør vi framsnakke den fine kommunen vår!

Bruk facebook til konstruktive kritikker og innspill. Har du behov for andre former for ytringer bør du tenke over at det du skriver bør du også kunne fremføre verbalt direkte til de eller den du omtaler.

Møt gjerne opp i formannskapet og hør debatten på torsdag
 

Johnny