Overtallighet i Alvdal kommune - nedbemanning

Med bakgrunn i endret tjenestebehov i enheten Tjenesten for funksjonshemmede gjennomføres det nedbemanning tilsvarende 7,46 årsverk. Dette er av en slik mengde at det ikke lar seg gjennomføre ved naturlig avgang. Det er gjennomført en prosess med utvelgelse av ansatte som blir eller kan bli direkte berørt

I alt er det 21 ansatte i kommunen som helhet som så langt har kjent på den belastningen det er å bli del i en prosess der det er fare for å miste jobben. Av disse har nå 12 ansatte fått tilsendt brev om at de mister, eller fortsatt står i fare for å miste, den jobben de har. Resterende har fått brev om at de beholder jobben som i dag.

De fleste har samtidig fått tilbud om å gå over i en annen stilling. Dette er da stillinger med annet arbeidsinnhold, nytt arbeidssted i kommunen og endring i stillingsstørrelse. Men det er noen som vi ikke har klart å tilby annen stilling enn å vise til fortrinnsretten disse vil ha dersom det blir ledige stillinger der de kan fylle kompetansekravene. En slik fortrinnsrett vil gjelde i ett år fra oppsigelse. Avslutning eller endring i arbeidsforholdet vil følge rettmessige prinsipper med oppsigelsestider eller etter avtale med den enkelte.

For å få til mest mulig løsninger for de som blir berørt har det vært ansettelsesstopp i aktuelle stillinger etter at overtalligheten ble avdekket. Full oversikt over konsekvenser for den enkelte har vi ikke før vi har avklart om den enkelte tar imot de tilbud som nå er gitt. Dette vil først bli klart på nyåret.

Tjenesten for funksjonshemmede er en spesielt sårbar tjeneste for store endringer blant ansatte. Målet til kommunen er å yte best mulig tjeneste for den enkelte bruker. Å finne de beste løsningene som innebærer minst mulig utfordring for brukerne vil være krevende, men skal legges til grunn i de endringer som må gjøres. 

For arbeidsgiver og de ansatte som blir berørt finnes det ikke noe tidspunkt som er bra for en slik prosess. I dialog med de direkte berørte har vi funnet at det er bedre å få brev om status nå tett mot jul for å få avklart noe av den usikkerheten som den enkelte utsettes for.

Som arbeidsgiverrepresentant må jeg berømme de direkte berørte ansatte for hvordan dette er taklet så langt. Videre er lokalt næringsliv flink til ta til seg ledig arbeidskraft. Næringslivet oppfordres spesielt til å se mulighetene nå, der mange solide og dyktige medarbeidere er på utkikk etter nytt arbeid. Det oppfordres til å ta kontakt med kommunen dersom det kan være av interesse.

Per Arne Aaen

ass.rådmann