Plan til høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan og bygningslovens § 10-1 vedtok Formannskapet i Alvdal 11.06.2020 i sak 39/20 å legge forslag til Kommunal Planstrategi 2020-2023, ut til høring og offentlig ettersyn.

Planstrategien er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet i kommunestyreperioden. Arbeidet med planstrategien er en arena for å drøfte utviklingstrekk og planbehov i kommunen, samt avklare behov og planoppgaver som best kan løses gjennom interkommunalt samarbeid. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning.

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her:

Særutskrift Formannskapssak 39/20

 

Plandokumentene kan leses her:

Planstrategi (endret i tråd med vedtak), datert 23.06.2020.

Utfordringsdokument, datert 22.05.2020.

Oversikt over gjeldende planer, datert 22.05.2020.

 

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller elektronisk til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 15.08.2020