Presiseringer rundt postlister og innsynsløsning i overgangen til nytt sak- og arkivsystem

For det første vil vi presisere at kommunene ikke bryter noen lovkrav, slik artikler i Tynsetingen og Alvdal midt i væla kan gi inntrykk av.  

For det andre ser vi at vår kommunisering rundt dette kan ha vært litt utydelig. Det beklager vi.

Innføring av ett nytt sak- og arkivsystem innebærer blant annet at mange funksjoner og mindre programmer må fjernes fra eksisterende løsning, og settes opp mot den nye. Alt dette kan ikke skje samtidig, og det må derfor ta noe tid før alt er oppe og går. Vi ber om forståelse for dette, og beklager ulemper det måtte medføre for innbyggerne.

Journalføring

Selvfølgelig vil det foregå saksbehandling i denne perioden, og all journalføring vil foregå som normalt. Det som IKKE er som normalt er at den digitale innsynsløsningen (som for øvrig ikke er et lovkrav) blir satt på vent i en periode på ca to uker.

For å imøtekomme behov for innsyn fra publikum og presse i denne periode vil vi produsere en oversikt over journalførte dokumenter daglig. Disse blir fortløpende publisert på kommunens hjemmeside.

Ønsker om innsyn i dokumenter vil vi imøtekomme så langt vi har kapasitet til det. Fordi vi i denne overgangsfasen har mange ekstra oppgaver setter vi pris på om innsynskrav utsettes når det er mulig.

NB! Allerede publiserte postlister og møtedokumenter vil fortsatt være tilgjengelige, som i dag.

Politiske møtedokumenter

Nye, politiske møtedokumenter vil bli publisert på hjemmesidene, men i en litt annen form i denne overgangsfasen.  

Ny innsynsløsning

Nytt sak- og arkivsystem i FARTT- kommunene er en nødvendighet. Ikke bare er dagens løsning utdatert; den vil heller ikke bli vedlikeholdt fra leverandør særlig mye lengre. Det nye systemet gir også en betydelig bedre innsynsløsning med blant annet forbedret søkbarhet, sammenlignet med dagens løsning.