Kommune- og fylkestingsvalget 2019

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år.

 

Valgdager for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til søndag 8. og mandag 9. september.

Valg 2019

Listeforslag ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Valgdagene for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til søndag 8. og mandag 9. september 2019.

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag i den kommunen de ønsker å stille til valg i.  Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal og leveres innen mandag 1. april 2019 kl. 12.00 (dagtid). 

Listeforslagene kan ikke leveres elektronisk.

Listeforslaget leveres til: Valgstyret, kommunehuset, Gjelen 3, 2560 Alvdal

Krav til liste

Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til  kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn (Alvdal = 17 + 6 kandidater).

Kumulert plass

Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Antall kandidater som kan gis stemmetillegg avhenger av det antall kommunestyremedlemmer som skal velges.
For Alvdal gjelder 1-23 medlemmer: inntil 4 kandidater med stemmetillegg.

Listeforslag

 

 

 

 

 

 

Valgdag, stemmekretser og valglokaler

I Alvdal er det kun en valgkrets.

Stemmegivning skjer søndag 8. og mandag 9. september 2019

Valglokalet er Aukrustsenteret.

Stemmerett og mantall

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer stemmerett:

 • Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og som er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
 • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
 • Statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Finland, Island eller Sverige) som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
 • Øvrige utenlandske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.


Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må man være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Det er folkeregisteret pr. 30. juni i valgåret som legges til grunn for manntallet. Alle stemmeberettigede personer skal manntallsføres i den kommunen der de var registrert som bosatt på dette tidspunktet.

Manntallet for Alvdal kommune vil bli lagt ut til offentlig ettersyn så snart det blir tilgjengelig etter 30. juni. Valgstyret vil kunngjøre tid og sted for utleggingen og opplyse om adgangen til, og fremgangsmåten for, å kreve feil rettet.
(Kommunene har ikke anledning til å publisere manntallet for sin kommune elektronisk. Det skal kun foreligge i papirutgave.)

Valgstyrets medlemmer

Valgstyret for kommune- og fylkestingsvalget i Alvdal 2019

 • Johnny Hagen - leder
 • Mona Murud - nestleder
 • Olov Grøtting
 • Mari Kveberg
 • Audun Eggset
 • Ole Arne Sandli
 • Jan Sagplass
Aktuelle lenker for valget 2019

Kontakt

Johnny Hagen
Ordfører
E-post
Telefon 62 48 90 10
Mobil 950 70 761
Bjørg Petra Normann
Personalrådgiver
E-post
Telefon 969 43 345
Mobil 969 43 345