Stortingsvalget og sametingsvalget 2021

Ved stortingsvalget og sametingsvalget velges representanter til storting og sameting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år.

 

Valgdag for stortingsvalget og sametingsvalget 2021 er fastsatt til 13. september. 

Valg 2021

Smittevern ved gjennomføring av valg

For at kommunene skal ha verktøyene de trenger til å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet, legger regjeringen frem forslag til midlertidige lovendringer. Forslaget skal legge til rette for at alle kommuner kan gjennomføre valget på en trygg og god måte, selv om både velgere og valgmedarbeidere skulle være syke eller i karantene.

Smittevernveilederen er utarbeidet for å kunne samsvare med de foreslåtte lovendringene. Dette gjelder i hovedsak hvordan velgere i isolasjon og karantene skal stemme. Smittevernveilederen vil på disse punktene måtte ansees som midlertidig inntil Stortinget har behandlet forslagene. Veilederen vil da bli oppdatert.

Oppsummering av innholdet i veilederen

 • Valget kan gjennomføres
 • Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt
 • Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand
 • Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene

Se regjeringens nettsider for mer informasjon om forslag til midlertidige lovendringer og lenke til smittevernveilederen.

Valgdag

Valgdagen for stortingsvalget 2021 er 13. september.

På valgdagen må du stemme i hjemkommunen din. Det er den kommunen du er folkeregistrert som bosatt 30. juni 2021.

Skal du flytte?

Du har stemmerett og avgir stemme i kommunen du er manntallsført i. Dersom du flytter etter 30. juni, står du innført i manntallet i kommunen du flytter fra, selv om du melder flytting.

Tidligstemmegivning og forhåndsstemmegivning

Du kan avgi stemme før valgdagen.

Tidligstemmegivning

Du kan avlegge tidligstemme fra 1. juli til 9. august. I denne perioden vil ikke listene være klare, og du kan dermed ikke gjøre endringer. Din stemme vil gå til det partiet du stemmer på, uten endringer. 

Tidsramme for tidligstemme på kommunehuset i Alvdal vil bli nærmere kunngjort, men du kan forvente å kunne avgi stemme etter avtale i kommunens ordinære åpningstid. 

Forhåndsstemmegivning

Du kan forhåndsstemme til stortingsvalget 2021 fra og med 10. august til og med 10. september.

I denne perioden kan du stemme i forhåndsstemmelokaler over hele landet.

Husk at det ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Det er kommunene som tar imot stemmene, og som bestemmer når og hvor det er mulig å forhåndsstemme. Kommunen er lovpålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse- og omsorgsinstitusjoner. Du kan også søke kommunen din om å få stemme hjemmefra.

Nærmere tidspunkt for når du kan avgi forhåndsstemme i Alvdal vil bli kunngjort når perioden nærmer seg. Normalt kan du forvente å kunne avgi forhåndsstemme på kommunehuset innenfor vanlige åpningstider. 

Du kan finne en oversikt over lokaler for forhåndsstemmegivning i hele landet ved å følge denne lenken.

Mer om forhåndsstemmegivning kan du vinne på denne siden.

Lister og partier

I juni kan du se hvilke lister og partier som stiller til valg ved stortingsvalget 2021

Partier og grupper som ønsker å stille ved stortingsvalget 2021, må ha levert listeforslag til fylkeskommunen med ansvar for valgdistriktet de ønsker å stille til valg i, innen 31. mars klokken 12.

Fylkesvalgstyrene i de aktuelle valgdistriktene skal legge ut alle innkomne listeforslag til offentlig ettersyn. Dersom du har spørsmål knyttet til listene må du kontakte den aktuelle fylkeskommunen som valgdistriktet tilhører.

Behandling og godkjenning av lister

Før listene kan godkjennes må fylkesvalgstyrene kontrollere at listene er korrekt utfylt og at de inneholder korrekt og nødvendig dokumentasjon. De må også forsikre seg om at de som står oppført på listen godkjenner at de stiller til valg.

Listeforslagene skal behandles innen 1. juni. Fylkesvalgstyrene sender så sine godkjente lister til valgdirektoratet. Når valgdirektoratet har mottatt godkjente lister fra samtlige valgdistrikt, publiseres  disse på valg.no.

Stemmekretser og valglokaler

I Alvdal er det kun en valgkrets.

Stemmegivning skjer mandag 13. september 2021

Valglokalet er Sjulhustunet.

Stemmerett og mantall

Har du stemmerett? 

Du har stemmerett dersom du er:

 • Norsk statsborger
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Hva om jeg bor i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Slik søker du om å bli innført i manntallet

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet. Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.

Hvordan sjekker jeg om jeg er manntallsført?

Du kan kontakte den kommunen du sist var registrert i. Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Valgstyrets medlemmer

Valgstyret i Alvdal for stortingsvalget i 2021

 • Mona Murud – leder
 • Leif Langodden – nestleder
 • Anne Therese Vanem
 • Arne Dagfinn Øynes
 • Johnny Hagen
 • Ole Arne Sandli
 • Tirill Langleite

Varamedlemmer:

 • Olov Grøtting
 • Marita Bakås Gjersvold
 • Jan Sagplass
Sametingsvalget

Sametingsvalget avholdes samme dag som stortingsvalget, den 13. september 2021.

Følg denne lenken for  lese mer om sametingsvalget

 

Aktuelle lenker for valget 2021

 

Kontakt

Bjørg Petra Normann
Personalrådgiver
E-post
Mobil 969 43 345
Mona Murud
Ordfører
E-post
Mobil 907 72 718