Oppdatert informasjon om Koronaviruset

 • Interkommunal "Koronatelefon" er stengt i perioden 21. juni til 13. august. Du kan få svar på spørsmål ved å ringe helsedirektoratets nasjonale informasjonstelefon, tlf: 815 55 015. Hverdager  08.00-15.30
 • Kontakttelefon for barn og unge i Innlandet: 94 87 98 95Hverdager 0800 - 1800

Tilgjengelig informasjon

Det er nå de sentrale føringene fra myndighetene som er styrende for hvordan vi alle forholder oss til situasjonen med Korona.

Den beste og mest oppdaterte informasjonen om hvordan du bør forholde deg til smittefare og smittespredning  finner du på hjemmesidene til Helsenorge.no og Helsedirektoratet. Oppdatert informasjon om statlige tiltak finner du på siden Regjeringen.no 

Videre nedover på denne siden vil du finne mer informasjon om konkrete tiltak og konsekvenser i Alvdal. 

Tilskudd til lag og foreninger fra lotteri- og stiftelsestilsynet

Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien.

Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjonar eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Perioden for ordningen er nå utvidet, og gjelder fra 1. januar til og med 31. oktober 2021.
Søkere må være registrerte i Frivillighetregisteret.  

Hva kan det søkes om?  

 • Støtte til merkostnader på grunn av smitteverntilpasninger eller i forbindelse med utvikling/tilpasning av aktiviteter. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr, kostnader til leie av større lokaler, digitalisering av eksisterende tilbud eller nye aktiviteter som digitale møteplasser.  
 • Støtte til mindreinntekter fra avlyste eller delvis gjennomførte arrangement. Dette kan for eksempel vere tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.  
 • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter. Dette kan for eksempel vere museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg. Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.    

Ny søknadsfrist er 15. november 2021.

Mer informasjon

Finn informasjon, søknadsskjema og veiledning om koronaordningenwww.lottstift.no  
 

Spørsmål?   Ta kontakt på covid@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Merk: For momskompensasjonsordningen er det ingen endringer, her er søknadsfristen 1. september.

Les mer om momskompensasjon til frivillige organisasjonerwww.lottstift.no

Nasjonale føringer gjeldende fra 18. juni 2021

Ankomst Norge

Det er fortsatt innreise-restriksjoner. Se Gjenåpning: Trinnvis åpning for reiser i trygge rammer for oppdatert informasjon.

Sosial kontakt

Maks 20 gjester, oppfordring til å møtes utendørs. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.

Beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Handelsnæringen

Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand, rutiner for god hygiene med mer. Smitteverntiltak jamfør egen bransjestandard.

Restauranter, kafeer, barer

Innslippsstopp kl. 24.00.

Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Reiser

Reiser til utlandet frarådes, bortsett fra til Sverige og Danmark. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. (Beskyttet = fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder)  

Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.

I Alvdal er det nå gult nivå. 

Høyere utdanning

Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.

Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing.

Arbeidsliv

Generelle smitteverntiltak.

Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.

Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. 

Arrangementer

Det oppfordres til å holde arrangementer heller utendørs enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

Private arrangementer: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

Offentlige arrangementer: Maks antall personer avhenger av

 • om det brukes koronasertifikat/testing
 • om det er faste tilviste plasser
 • om det er ute eller inne

Se regjeringen.no for detaljer.

Idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.

Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs.

Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.

Sommer- og aktivitetsleir

Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.

Ikke krav om å holde 1 meter avstand, men gruppene bør i størst mulig grad ha de samme deltakerne og lederne gjennom hele aktiviteten.

For arrangementer i tilknytning til sommer- og aktivitetsleir (cup, oppvisning o.l.) har også voksne unntak fra krav om å holde 1 meter avstand, men kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

Toppidrett

Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. Noen lettelser i krav om innreisekarantene for toppidrettsutøvere og støttepersonell, se regjeringen.no.

Institusjoner og hjemmebasert omsorg

Besøk på Solbakken, Solgløtt og Klokkaregga

Besøkende bør gå direkte til og fra leiligheten og ikke oppholde seg i fellesarealer. Fellesarealet er forbeholdt beboerne. Vi anbefaler også besøkende til å bruke inngangene direkte inn i leilighetene der det er mulig.

Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker. Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.

Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.

Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

Hvis spørsmål, kontakt personalet på tlf: 477 91 502.

Tanja Westgård

Enhetsleder

Besøk på Solsida må avtales på forhånd

 • Besøkende (navn og telefonnummer) skal avtales med avdelingen på forhånd. Solsida sentralbord: 62 48 94 00
  • Håndhygiene (sprit) ved ankomst og når de går
  • Antall besøkende må ikke være flere enn at 1 meters avstand kan overholdes
  • Besøkende skal være friske og ikke være i karantene
 • Besøkende som er vaksinerte (fra 3 uker etter 1.dose), kan besøke sin beboer på rommet (uten munnbind)
 • Besøkende som ikke er vaksinerte, kan besøke sine beboer, men må benytte munnbind til og fra rommet 
 • Besøkende skal ikke oppholde seg på fellesrom. 
 • Besøk utendørs anbefales ved fint vær.

Mulighet for nærkontakt – gi en klem

Beboere som er vaksinert, trenger ikke å holde avstand til besøkende som er vaksinert. De kan også ha nærkontakt med besøkende som ikke er vaksinert, men det bør være få personer og de samme personene over tid.

Solsida 28.05.21

Ranveig Ødegård

Enhetsleder

Vaksine

Status i Alvdal

Alle alvdøler i alderen 18 til 24 år skal nå være innkalt til vaksinering. Har du IKKE blitt det, så send sms til 45 97 36 88 eller 47 79 15 23.

Vi er nå i gang med å kalle inn aldersgruppa 40 til 44 år. 

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å utvide tidsintervallet mellom 1.og 2.dose av mRNA-vaksiner (BioNTech/Pfizer og Moderna) mot Covid-19. Intervallet utvides fra 6 uker til 12 uker.

Utvidelse av intervallet mellom dose 1 og 2  for mRNA-vaksiner til inntil 12 uker gjelder for personer under 65 år uten underliggende sykdommer (prioriteringsgruppe 8-9, samt 18-44-åringer).

Vi minner om at de som har fått brev om vaksine må sende inn svar på dette, enten ved å levere skjemaet til kommunehuset, eller ved å sende sms der de skriver om de ønsker vaksine eller ikke. Det er viktig at meldingen inneholder fullt navn på avsender. SMS kan sendes til et av disse numrene: 45 97 36 88 eller 47 79 15 23.

Om vaksineringen

Systemet for vaksineleveranser er slik at Alvdal kommune får beskjed om antall vaksinedoser kun 8-9 dager i forveien.  

Det er derfor vanskelig å planlegge langt fram i tid. Vaksineringen vil gå fortløpende gjennom sommeren, og det er svært viktig at de innbyggerne som har fått tilsendt brev om vaksine gir tilbakemelding dersom de IKKE ønsker vaksine. Gjør det i så fall så raskt som mulig. SMS kan sendes til et av disse numrene: 45 97 36 88 eller 47 79 15 23. Ønsker du vaksine trenger du ikke å gi tilbakemelding. 

Alvdal kommune forholder seg til statlige føringer når det gjelder hvilke personer som blir vaksinert. Dette gjør at vaksinekøen ikke bare styres av alder, men også av medisinske årsaker.

Du vil få sms eller bli oppringt når det er din tur. Det er viktig at du tar kontakt så fort som mulig dersom timen du får ikke passer.

Legekontoret/ Testing/ "Koronatelefon"

Helsetjenestetilbudet i Alvdal er pr. i dag tilnærmet som normalt.

Den interkommunal koronatelefonen for kommunene Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Rendalen og Stor-Elvdal har telefonnummeret  901 47 166 og er åpen på hverdager kl. 08.00-15.30. Koronatelefonen er stengt fra 21. juni til 13. august.

Legekontoret

Pasienter med luftveisplager skal ikke bruke hovedinngangen på kommunehuset, men benytte seg av kjellerinngangen når de har fått en avtale med legekontoret. Denne finner man i sørenden av kommunehuset, ut mot Sjulhusveien / jernbanen. Vennligst vent i bilen til du blir hentet.

Testing 

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig. De vanligste symptomene er luftveissymptomer som sår hals og hoste, samt feber. Om man selv mistenker at man er smittet, ved for eksempel å ha vært i nærkontakt med noen som er smittet eller har oppholdt seg i et land med høy forekomst av smitte, bør man også testes.

Mistenker du at du er smittet, ringer du til legesenteret på telefonnummer 62 48 91 00 og avtaler en time. Du kan også bestille time ved å gå inne på helserespons.no eller alvdallegekontor.no Ikke møt opp på legekontoret! Testen vil bli utført i egne lokaler. 

Når du har avtalt time møter du  i Dalsegga, i norenden av huset ( gamle lokaler til kulturskolen). Møt opp inne i gangen, så nært opp til det tidspunkt du er satt opp. Etter at du er testet må du holde deg hjemme til det er påvist om du er frisk eller smittet. Er du smittet skal du i isolasjon.   

Klikk for stort bilde (BIlde: Her foregår testingen) 

Du kan lese mer om testing og symptomer på Helsenorge sin hjemmeside ved å klikke her

Testing før reise

Hvis du trenger å teste deg for å kunne gjennomføre en reise, så koster det 742,- for en PCR test, og 300,- for en hurtigtest. Husk å bestille time! 

Testing i helgene

Det blir ikke testing i helgene etter13. juni.

Om testing

Det er viktig at alle som skal testes registrerer seg på helsenorge.no, ettersom testsvar kommer dit etter ett til to døgn. Har du symptomer eller ønsker teste deg pga reising ber vi deg ha så få nærkontakter som mulig til svar på testen er klart. 

Når det gjelder hvem som får vaksine først og sist, så følger Alvdal kommune de nasjonale føringene for dette. Disse kan du se ved å følge denne lenka.  Det vil gi deg en indikasjon på hvor du er i køen. 

Legevakta er på Tynset Sykehus.

Husk oppmøte kun etter avtale.

Informasjon på andre språk - Information in foreign languages

The health authoroties i Norway have a information line you can call for information in english, polish, arabic, urdu and somali.

There is also translated information in several languages available here

There is a translate function on our web site. Click "translate" at the top of the page. 

Ekstraordinære covid19-midler Alvdal kommune

 

Alvdal kommune har fått tildelt kr. 1.264.420 i ekstraordinært tilskudd til kommunale næringsfond. 

Midlene skal forvaltes i tråd med den statlige forskriften: "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet"  

Kort om ordningen: 

 • Tilskuddet kan gis til bedrifter eller andre næringsaktører
 • Tilskuddet skal normalt ikke overstige 50%, og aldri over 75%
 • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i "økonomisk vansker"
 •  Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av korona-viruset
 • Betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges
 • Søknadsskjemaet vil bli tilgjengelig fra 15. august.

I vurderinga av søknadene om tilskudd skal det legges vekt på: 

 • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
 • I hvor stor grad bedriftsrettet tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak kan motvirke negative virkninger av Covid-19-utbruddet
 • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

For spørsmål om midlene og utlysingen - ta kontakt med rådgiver næring/landbruk i Alvdal kommune, Ole Sylte Heggset på E-post: ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no / tlf. 90 92 92 30 .

Servicekontoret i Alvdal kommune formidler også spørsmål - deres kontaktdata er: postmottak@alvdal.kommune.no / tlf. 62 48 90 00 

 

Barn og unge - her finner dere noen å snakke med hvis dere har det vanskelig

Kontakttelefon for alle barn og unge i Nord-Østerdalen

Tynset kommune ved kommunepsykologen og PPT i Nord Østerdal har  opprettet en støttetelefon som er et tilbud for alle barn og unge i Nord Østerdal. Telefonen er betjent av ansatte i PPT Nord Østerdal. 

 • Mandag til fredag, 14.00 til 20.00
 • Telefonnummer 98 90 69 31

Helsestasjonen:

 • Ta kontakt med Alvdal helsestasjon på telefon 62489110.

Rus- og psykiatritjenesten:

 • Rus/psykiatritjenesten tilbyr samtaler over telefon. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Å snakke litt med en som kan være helt objektiv til din situasjon, kan hjelpe. Vi kan også veilede videre til andre systemer.
 • Ida Stillerud 906 90 055
 • Anne Vanem 488 93 270
 • Telefonen er åpen på hverdager hverdager, kl 0800-15.30.
  Gjelder det noe akutt utenom disse tidspunkter, prøv andre hjelpetelefoner eller legevakt (116117).

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal:

 • Barneverntjenesten har åpent på telefon mellom kl. 08.00 og 15.00 på hverdager.
 • Du når dem på 47 97 67 80.
 • På andre tider av døgnet kan du ringe på 40 40 40 15.
   

Barn og unges kontakttelefon i Innlandet:

 • Mobil 948 79 895 på hverdager fra. kl. 08.00-18.00
   

Koronatelefon for barn og unge i Innlandet:

 • Telefonnummer 468 80 063.
 • Åpningstider fra 08-18 på hverdager.
   

Alarmtelefon for barn og unge:

 • www.116111.no 
 • Du kan ringe eller sende melding til alarmtelefonen hvis du ikke føler deg trygg hjemme.
 • Du kan også ta kontakt med alarmtelefonen hvis du er bekymret for noen du kjenner. Tlf: 116111 SMS: 41 71 61 11 epost: alarm@11611.no
   

Ung.no: (informasjonskanal for ungdom)

 • Ung.no har chattekanal på siden sin.
   

Kors på halsen:

 • korspaahalsen.rodekors.no
 • Her kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på deg og hjelper deg om du vil. Det er helt anonymt og helt gratis. Tlf: 80 03 33 21

Rustelefonen:

 • https://www.rustelefonen.no/
 • Du kan ta kontakt med Rustelefonen på tlf: 08588 hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus.

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet):

 • mentalhelse.no/fa-hjelp
 • hjelpetelefonen er en gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.
 • Mental helse har også chattetjeneste på sidetmedord.no.
 • Tlf: 116123

SOS kirkens nødhjelp:

 • Telefon: 22 40 00 40 

Vold- og overgrepslinja:

 • Telefon: 116 006

 

Voksne - her finner dere noen å snakke med dersom dere har det vanskelig

Rus- og psykiatritjenesten:

 • Rus/psykiatritjenesten tilbyr samtaler over telefon. Vi har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. Å snakke litt med en som kan være helt objektiv til din situasjon, kan hjelpe. Vi kan også veilede videre til andre systemer.
 • Ida Stillerud 906 90 055
 • Anne Vanem 488 93 270
 • Telefonen er åpen på hverdager hverdager, kl 08.00-15.30.
  Gjelder det noe akutt utenom disse tidspunkter, prøv andre hjelpetelefoner eller legevakt (116117).

Rustelefonen:

 • https://www.rustelefonen.no/
 • Du kan ta kontakt med Rustelefonen på tlf: 08588 hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus.

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet):

 • mentalhelse.no/fa-hjelp
 • hjelpetelefonen er en gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.
 • Mental helse har også chattetjeneste på sidetmedord.no.
 • Tlf: 116123

SOS kirkens nødhjelp:

 • Telefon: 22 40 00 40 

Vold- og overgrepslinja:

 • Telefon: 116 006