Tilskudd, fond og utmerkelser

Alvdal kommune lyser ut tilskudd til forskjellige aktiviteter og foreninger innad i kommunen. 

Tilskuddsordninger

Aktivitetskort

Barn og unge i alderen 6- 18 år i Alvdal kommune som lever i familier der økonomien er til hinder for deltagelse i fritidsaktiviteter kan søke om aktivitetskort.

Aktivitetskortet gir støtte til én kontingent pr barn pr år. Det gis ikke støtte til utstyr, men det kan gis veiledning om muligheter for leie eller kjøp av brukt utstyr.

Søknadsskjema og retningslinjer finner du ved å følge lenkene under:

Tilskudd til barn og unge

Info om tilskudd for 2022 kommer i desember.

 

Alvdal kommune ved enhet for kultur lyser ut tilskuddsmidler øremerket tiltak for barn og unge.

Kommunen har mange aktivitets- og kulturarenaer, og vi ønsker økt aktivitet på disse arenaene. I 2021 har vi fokus på smittevern, og ønsker søknader som gjenspeiler dette

Alvdal kommune er opptatt av kunnskapsutvikling, fellesskap og integrering, og vil prioritere søknader ut fra disse kriteriene.
Samlet sum til fordeling er kr. 80 000,-

Dersom du har en god idé, ta gjerne kontakt med Alvdal kommune (62 48 90 00) for en samtale. Vi vil gjerne høre fra deg!

Søknaden skal inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse
 • Tidsramme
 • Detaljert budsjett, med beskrivelse av alle inntekter og utgifter

Søknadsfristen er 1. mars 2021.

Følg denne lenken for å komme til elektronisk søknadsskjema

Spørsmål kan rettes til Alvdal kommune, tlf. 62 48 90 00 /postmottak@alvdal.kommune.no

Tilskudd til kultur og samfunnsutvikling

Info om tilskudd for 2022 kommer i desember.

 

Alvdal kommune lyser ut kr. 100 000 til lokale tiltak innenfor kultur og samfunnsutvikling. Midlene er forankret i kommunens Kraftfond. Lag og foreninger, samt private aktører innenfor kultur og samfunnsutvikling kan søke.

Tiltak som kan knyttes til kommunens planer og satsningsområder vil bli prioritert. I 2021 prioriteres:

 • Større idretts- og kulturarrangementer, som kan dokumentere positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. I 2021 har vi fokus på smittevern, og ønsker søknader som gjenspeiler dette
 • Kulturnæringer som kan bidra til en styrket turisme i kommunen
 • Tiltak/arrangementer som bidrar til økt bruk av Alvdals museer og kulturarenaer
 • Kulturminnetiltak som kan bidra til positive ringvirkninger i lokalsamfunnet

Søknaden skal inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse
 • Tidsramme
 • Detaljert budsjett, med beskrivelse av alle inntekter og utgifter

Kraftfondets vedtekter, Alvdal kommunes budsjett, strategi- og virksomhetsplaner vil bli lagt til grunn i saksbehandlingen. Det er Alvdal kommunes formannskap som gjør endelig vedtak.

For søknader 2021 blir søknadsfristen 1. mars.

Spørsmål kan rettes til Alvdal kommune, tlf. 62489000 / postmottak@alvdal.kommune.no

Følg denne lenken for å fylle ut og sende inn elektronisk søknadsskjema

Spillemidler

Overskuddet fra Norsk Tipping brukes til tilskudd av anlegg til idrett og kultur over hele landet. Lag og organisasjoner kan, via kommunen, søke tilskudd. All relevant informasjon om søknadsprosess og regelverk finner du ved å klikke på linken til Anleggsregisteret.

Hver enkelt kommune har ansvar for saksbehandlingen. Det er viktig at dere som søker forholder dere til de kommunale søknadsfristene. Alvdal kommune har disse søknadsfristene for søknadsåret 2020:

1.10.2021: Frist for innmelding av søknad til kommunen. 

1.11.2021: Frist for innsending av nye søknader i Anleggsregisteret.

1.11.2021: Frist for fornyelse av søknader i Anleggsregisteret.

Spørsmål kan rettes til enhet for kultur, tlf. 6248 9039/anette.friis.pedersen@alvdal.kommune.no

Tilskudd fra Innlandet fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune gir tilskudd til organisasjoner og andre som skal arrangere noe for andre eller organisere en aktivitet.

Informasjon om tilskudd og søknadsprosedyrer finner du ved å klikke på linken til Innlandet fylkeskommunes hjemmeside

Tilskudd fra Lotteri-og stiftelsestilsynet

I for fikk over 23 000 frivillige organisasjoner momskompensasjon. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2019 fordele 1,4 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige har hatt til merverdiavgift i 2018. 

Mer informasjon på ved å klikke på linken www.lottstift.no

Fond og utmerkelser

Statutter til Einar Steimoeggens minnediplom

Statuttene til Einar Steimoeggens minnediplom ble vedtatt 16. desember 1983.  De er nå modne for en revisjon.

Forslag til nye vedtekter/statutter for Einar Steimoeggens minnediplom

 1. Bygdehistoriker Einar Steimoeggens minnediplom er innstiftet av Alvdal kommune 16. desember 1983 i ærbødighet og takknemlighet for det arbeid som Einar Steimoeggen gjorde for å ta vare på Alvdalbygdas historie og gjøre denne tilgjengelig for nye generasjoner.
 2. Minnediplomet utdeles av Alvdal kommunestyre etter innstilling fra enhetsleder for kultur. Forslag på aktuelle kandidater kan framsettes av enkeltpersoner, grupper eller lag, og må være begrunnet.
 3. Minnediplomet kan tildeles personer som i lengre tid har gjort et betydelig arbeid for å ivareta og fremme Alvdals særtrekk i et kulturhistorisk perspektiv.
 4. Illustrasjonen på minnediplomet er tegningen Kjell Aukrust tegnet til Alvdal bygdebok. At tegningen også blir brukt på minnediplomet er godkjent av Kjell Aukrust i 1983. Diplomet ble trykket i mørk brun tekst/illustrasjon på lys gul bunn. Når diplomet skal trykkes på nytt kan fargekombinasjonen vurderes.

Kommentar til forslag på revidert ordlyd. For å få med i vedtektene noe av historien er det i punkt en tatt inn dato og årstall for vedtaket. I punkt to er enhetsleder for kultur satt inn i stedet for kulturstyre. Punkt tre er beholdt uendret. Det er i tillegg forslag om et nytt punkt. Punkt fire, dette igjen for å få med videre historikken bak minnediplomet.

Disse har fått Einar Steimoeggens Minnediplom

1984: Per Nybakk og Ola Nyeggen

1985: Kjell Aukrust

1989: Harald Reinertsen

1990: Odd E. Sevilhaug – post mortem

1992: Unni-Lise og Ola Jonsmoen

1994: Erling Flaten og Halldor Nyeggen

1998: Leif Braseth

2002: Arne Harald Maana

2006: Olav Kjernmoen

2008: Sigmund Plassen

2017: Helge Ness – post mortem

2020: Sigurd Thoresen

2021. Gunn Strømsøyen Hvamstad

Karl Johan Skarpnes’ fond for barna og musikken - Statutter

Karl Johan Skarpnes var en aktiv deltaker i Alvdals musikk- og kulturliv. Han hadde særlig et hjerte for musikk og for barn. Da Skarpnes døde i 2017 ble det gitt kr. 62 000 i anledning gravferden hans, og det ble bestemt av hans etterlatte at pengene skulle gå til Kalles hjertesaker.

Pengene forvaltes gjennom et fond i Alvdal kommune, og brukes slik:

 • Målgruppen er primært barn og unge som av sosiale, økonomiske eller andre årsaker kan trenge hjelp eller ha utbytte av å delta i Alvdal kulturskole
 • Formålet er sang- og musikkundervisning og instrumentleie, primært gjennom Alvdal kulturskole
 • I spesielle tilfeller kan eleven søke om musikkundervisning også utenfor Alvdal kulturskole

Barn og unge hjemmehørende i Alvdal kommune kan bli tildelt friplass i kulturskolen etter en helhetsvurdering av disse:

 • Rektor ved Alvdal kulturskole
 • Rektor ved skolene i Alvdal
 • Enhetsleder for kultur i Alvdal kommune

Disse har anledning til å rådføre seg med helsesykepleier, NAV, flyktningetjenesten eller andre relevante enheter/personer.

Ved endring i statuttene skal Karl Johan Skarpnes’ etterlatte rådføres.

 

Alvdal 4. desember 2020

Gunnar Løkkens Minnefond