Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Kunngjøringer og høringer

Kommuneplanens samfunnsdel - mot 2030

I henhold til plan- og bygningslovens kap. 11 vedtok Alvdal kommunestyre den 21.06.18, sak 33/18 kommuneplanens samfunnsdel, mot 2030.

Kommuneplanens visjon og verdier, mål, strategier og satsningsområder legges til grunn for virksomhetsplan, sektorplaner og andre kommunale planer.

Til orientering vil det startes en utredning som kartlegger hva som faktisk må gjøres av tilrettelegging (økonomisk og planmessig) fra kommunens side for å skape utviklingsmuligheter i område Steia - Kvennbekkdalen. Dette prioriteres i pågående arbeid med reguleringsplan og i økonomiplan for 2019 – 20202. Dette for å sikre at kommunen kan tilby næringslivet arealer som er attraktive nok til at eksisterende næringsvirksomhet kan videreutvikles, samt at ny og konkurransedyktig virksomhet kan etableres.

Det er ikke klagerett på vedtaket.

Dokumentet, og andre planer, finner du ved å følge denne lenken.

Plan til høring og offentlig ettersyn detaljreguleringplan for breddeutvidelse av RV. 3, Rendalen Grense-Alvdal Skurlag
Fylkesveg 29, Einunna bru - varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Statens vegvesen melder om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Einunna bru på fylkesveg 29, i Alvdal og Folldal kommuner, jf. plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8.

Reguleringsplanen skal legge til rette for å erstatte eksisterende bru med en ny, inklusiv nødvendig opparbeidelse av tilstøtende veg.

Planarbeidet vil ikke utløse krav om konsekvensutredning (KU)

Eventuelle innspill til oppstartsmeldingen sendes til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller til firmapost-ost@vegvesen.no innen 17. august 2018.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:

Spørsmål om planprosessen kan stilles til:

109573r_Fv029 Einunna Bru_Planavgrensning oppstart_beskjært - Klikk for stort bilde Klikk på kartet for større versjon.

Varsel om oppstart - utkikkspunkt på Trontoppen

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan Utkikkspunkt Trontoppen, plan-ID 201803.

Planområdet er på ca. 124 daa:

Formålet med planen er å utvikle Tronfjell som et attraktivt og tilgjengelig fjellområde, der en tilrettelegger for økt aktivitet og turisme i Alvdal.

Forslagsstiller er Alvdal kommune.

Merknader til varsel om oppstart

Merknader til planarbeidet sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 06.07.18

Følg denne lenken for å lese hele varslingsbrevet (PDF, 199 kB)

Plan til høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Alvdal sentrum - Steia øst

I medhold av plan og bygningslovens § 12-10 vedtok Formannskapet i Alvdal 07.06.2018 å legge detaljregulering for Alvdal sentrum - Steia øst, ut til høring og offentlig ettersyn.

Frist for tilbakemelding er 10. august 2018

 

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses ved å følge denne lenken til Samlet saksframstilling , sak 12/924, Formannskapssak 14/18. (PDF, 573 kB)

Plandokumentene, daterte 24.04.18, kan leses her:

1. Plankart (PDF, 4 MB)

2. Reguleringsbestemmelser (PDF, 120 kB)

3. Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

4. ROS-analyse - Nå-situasjon (PDF, 66 kB)

5. ROS- analyse - Etter regulering (PDF, 74 kB)