Planer på høring

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune

Planer på høring

Kommuneplanens samfunnsdel, Mot 2030 - offentlig ettersyn og høring

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel, Mot 2030, ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring av kommunestyret i sak 13/18 den 22.03.18 i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14.

Frist for merknader til kommuneplanens samfunnsdel er 15.05.18. 

Kommuneplanens samfunnsdel er det høyeste plannivået i kommunen og er forankret i plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11-2. Innholdet i samfunnsdelen skal være retningsgivende både for kommunens budsjett, 4-årige handlingsprogram (virksomhetsplanen) og kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanen skal bidra til at kommunens virksomhet samordnes og rettes mot de samme målene. Kommuneplanen vil også være retningsgivende for hvordan kommunesamfunnet som helhet kan bidra til å utvikle kommunen i riktig retning.

Samfunnsdelen skal peke mot prioriterte samfunnsområder og det skal gis føringer som gjenspeiler kommunens og kommunesamfunnets viktigste satsningsområder for å kunne nå en ønsket samfunnsutvikling.