Gebyrer og priser

Betalingssatser Barnehage

Barnehage

Satser 2020

Satser 2021

Barnehageplass 5 dager pr uke 3135,00 3230
Barnehageplass 4 dager pr uke 2680,00 2780
Barnehageplass 3 dager pr uke 2090,00 2200
Barnehageplass enkeltdag 310,00 320
Kost 5 dager pr. uke 370,00 390
Kost 4 dager pr. uke 310,00 330
Kost 3 dager pr. uke 250,00 270

30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3

Betalingssatser Hjemmetjenesten og Solsida omsorgsheim

Betalingssatsene gjelder fra 1. januar 2021.

Det vises til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Satser gitt av departementet kan endres i løpet av året. Kommunen forbeholder seg derfor retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser. 

Hjemmebasert omsorg

Sats 2020

Sats 2021

Praktisk bistand inntil 2G 210,00 210,00
Praktisk bistand  2-3G 825,00 856,00
Praktisk bistand 3-4G 1385,00 1437,00
Praktisk bistand 4-5G 2090,00 2168,00
Praktisk bistand over 5G 2640,00 2739,00
Praktisk bistand enkelttimer til sjølkost 375,00 375,00
Leie av trygghetsalarm 330,00 330,00
Ambulerende vaktmester(husfar) 375,00 375,00
Dagsenteret pr. dag 235,00 244,00
Korttidsopphold avd. lavterskel pr døgn 170,00 175,00
Serviceruta 50,- en vei 50,- en vei

Note:    Satsene for neste år fastsettes av Helse- og omsorgsdept. i slutten av desember i inneværende år. Kommunen forbeholder seg retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser

Kjøkken og vaskeri

Satser 2020

Satser 2021

Middag hjemmeboende vanlig porsjon 90,00 93,00
Middag hjemmeboende stor porsjon 135,00 140,00
Middag hjemmeboende halv porsjon 55,00 58,00
En retters middag   68,00
Tørrmat hjemmeboende 20,00 25,00
Middag 100,00 105,00
Kost korttid oms.hybel    
Lunsj 25,00 30,00
Kaffe 20,00 20,00
Tøyvask pr. kg. 75,00 77,00
Tøyvask m/stryking pr.kg. 85,00 87,00
Rulling av duker pr. kg. 65,00 67,00

 

Institusjonsopphold

Kommunen tar betalt etter de til enhver tid gjeldende maks-satser fastsatt i forskrift, og justeres fra 1.januar hvert år.

Se Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Betalingssatser kommunale vigsler

Annet

 
Kommunale vigsler standard 1000,00
Kommunale vigsler annet 1000,00

 

Betalingssatser kultur

Kultur

Satser 2020

Satser 2021

Alvdal bygdebok 650,00 650,00
Gebyr materiell fra bibliotek 25,00  
Egenandel Kulturskole pr. semester 1600,00 1650,00
Egenandel Kulturskole halvt semester 850,00 900,00
Egenandel kulturskole voksne pr semester 2130,00 2250,00
Leie av instrument i kulturskolen 340,00 365,00
Moderasjon for flere aktiviteter -365,00 -385,00
Søskenmoderasjon -365,00 -385,00
Betalingssatser landbruk og miljø

Landbruk/Miljø

Satser 2020

Satser 2021

Behandlingsgebyr jordlov 2000,00 2000,00
Erverv av bebygd eiendom som utløser verdiberegning 5000,00 5000,00
Annet konsesjonspliktig erverv 2500,00 2500,00
Fellingsavgift elgkalv 331,00 331,00
Fellingsavgift hjort kalv 261,00 261,00
Fellingsavgift voksen elg 562,00 562,00
Fellingsavgift voksen hjort 430,00 430,00

 

Betalingssatser Organisasjons- og serviceenheten

Betalingssatser Organisasjons- og serviceenheten

Satser 2020

Satser 2021

Avg. for salgs og skjenkebev. store arr. 4800,00 5200,00
Avg. for salgs og skjenkebev. v små arr. 500,00  
Avgift for ambulerende bevilling 360,00  
Gebyr for avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven 400,00  
Gebyr for avlagt etablererprøve i serveringsloven 400,00  
Kommunale vigsler standard 1000,00  
Kommunale vigsler annet 1000,00  

 

Betalingssatser skolefritidsordning

Skolefritidsordning

Sats 2020

Sats fra 1. august 2021

Over 20 timer pr. uke 2904,00 pr. mnd. 2904,00 pr. mnd.
15-19,5 timer pr. uke 2410,00 pr. mnd. 2410,00 pr. mnd.
10-14,5 timer pr. uke   2225,00 pr. mnd.
5-9,5 timer pr. uke   1624,00 pr. mnd.
0-4,5 timer pr. uke   896,00 pr. mnd.
Ekstra dag 330,00 pr. dag 330,00
Ekstra time 56,00 pr. time 56,00
Fratrekk for fri leksehjelp 100,00 100,00

 

NB! Det betales ikke tillegg for kost. 

Betalingssatsene gjelder fra 01.08.2021. Det betales for 10 mnd. Juli og august er betalingsfrie.

Beskrivelse av tilbudet og priser

Åpningstiden er fra kl 06.45 til kl 16.45

Ekstra dager og ekstra bolker kan kjøpes når det er rom for dette.

  • Krysser du av for morgen, betaler du for hele åpningstida, fra 06.45 til skolestart 08.30 = 1,75 timer.
  • Krysser du av for ettermiddag betaler du for hele åpningstida fra skoleslutt, 12.40 eller 14.15, til 16.45 = 4,0 eller 2,5 timer.
  • Krysser du av for hel SFO-dag for 1. og 2. trinn, betaler du for 9 timer.

Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen. Det betales full pris for barnet med størst plass, 30 % for neste og halv pris for øvrige barn. Det ytes ikke søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltbolker.

Påmeldingen er bindende.

Oppsigelse av SFO

Det er 1 mnd. oppsigelsestid i skolefritidsordningen. Oppsigelsen må foreligge innen utgangen av måneden. Betaling skal skje ut påfølgende kalendermåned.

Utleie Sjulhustunet

Sjulhustunet

Satser 2019

Satser 2020

Lån av flerbrukshall 1/3 ink. garderobe, pr time 140,00 140,00
Lån av flerbrukshallen 2/3  inkl garderobe, pr.time 280,00 280,00
Lån av flerbrukshallen 3/3  inkl garderobe, pr.time 420,00 420,00
Lån av flerbrukshallen 1/3, 2/3  eller 3/3 , pr. døgn, arrangement i regi av lag og forening. 1000/2000/3000 1000/2000/3000
Lån av flerbrukshallen, døgn, kommersielle aktører  5000,00 5000,00
Lån av Alvdal kulturstue over 4 timer 1000,00 1000,00
Lån av Alvdal kulturstue under 4 timer 600,00 600,00
Opplæring bruk av utstyr og assistanse pr.time 450,00 450,00
Lån av inntunet  500,00 500,00
Lån av kjøkken 500,00 500,00
Større kulturarrangement - avtales    
Utleie møterom 1 300,00 300,00
Lån av Kiosk 300,00 300,00
Lån stoler og bord 200,00 200,00
Nøkkelkort 100,00 100,00
Betalingssatser vann og avløp

Gebyrsatser vann og avløp (alle satser er ink. mva.)

Gebyrsatser vann og avløp (alle satser er ink. mva.)
Årlig abonnementsgebyr Enhet/ Antall Vann 2020 Vann 2021 Avløp 2020 Avløp 2021
Bolig og fritidseiendom Per boenhet/ bruksenhet - 764,- - 1196,-
Nærings og kombinasjonseiendom:
Kategori 1 (0-300 m3) 1 - 764,- - 1196,-
Kategori 2 (301-100 m3) 3 - 2292,- - 3588,-
Kategori 3 (1001-3000 m3) 6 - 4584,- - 7176,-
Kategori 4 (3001-6000 m3) 12 - 9168,- - 14352,-
Kategori 5 (6001-20000 m3) 24 - 18336,- - 28704,-
Kategori 6 (20001-50000 m3) 50 - 38200,- - 59800,-
Kategori 7 (50001-150000 m3) 100 - 76400,- - 119600,-
Kategori 8 (150001-500000 m3) 150 - 114600,- - 179400,-
Kategori 9 (500001-1000000 m3) 300 - 229200,- - 358800,-
Målt forbruk (kr/m3). Alle abonnenter 7,03 4,84 30,24 26,23
Tilknytningsgebyr. (Sats pr. boenhet/ bruksenhet) 12500,- / 18750,- 12500,- 12500,- / 18750,- 12500,-

Fradrag ved privat stikkledning overstigende 100 lm, begrenset oppad tilsvarende engangsgebyret: Kr 150,00 Pr.lm > 100m. 

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag: Årsgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.

Vannmålerleie

Vannmålerleie
Vannmålerleie (kr/år) 2020 2021
Per måler 100,- 100,-

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:

Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.500 per gang per vannmåler.

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:

Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000 per gang per eiendom.

Betalingssatser septik og renovasjon
Priser eks.mva    

Renovasjon

2020 2021
Renovasjonsgebyr standard 3029,12 3559,20
Renovasjonsgebyr mini 2428,00 2969,40
Renovasjonsgebyr maxi   4035,00
Tillegg 10-20 min fra vei 375,00 400,00
Hytterenovasjonsgebyr 858,65 966,00
Septikrenovasjon tømming hvert 2.år 1140,30 1185,90
Septiktømming årlig 2280,60 2371,80
Septikren. fellesanlegg tømming hver 2.år 961,80 1000,00
Septikrenov.fellesanlegg tømming hvert år   2000,00
Minirenseanlegg tømming hvert år   3000,00
Septikrenov. hytte tømming hvert 4.år 459,90 592,95
Septikrenov hytte u/wc tømming hvert 4.år 229,95 300,00
Septikrenov.overskytende over 4 m3 uten vannfase pris pr m3   300,00
Fjernet vannfase 940,80 978,40
Ekstratømming septik inntil 4 m3 uten vannfase 2279,55 3243,40
Bomtur   600,00

Kontakt

Kolbjørn Kjøllmoen
Økonomisjef
E-post
Mobil 477 91 524