Gebyrer og priser

Betalingssatser Barnehage

Barnehage

Satser 2020

Satser 2021

Satser 2022

Barnehageplass 5 dager pr uke 3135,00 3230 3315/3050
Barnehageplass 4 dager pr uke 2680,00 2780 2850
Barnehageplass 3 dager pr uke 2090,00 2200 2255
Barnehageplass enkeltdag 310,00 320 320
Kost 5 dager pr. uke 370,00 390 400
Kost 4 dager pr. uke 310,00 330 340
Kost 3 dager pr. uke 250,00 270 280

30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3

Betalingssatser Hjemmetjenesten og Solsida omsorgsheim

Nye betalingssatser gjelder fra 1. januar hvert år.

Det vises til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Satser gitt av departementet kan endres i løpet av året. Kommunen forbeholder seg derfor retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser. 

Hjemmebasert omsorg

Sats 2020

Sats 2021

Sats 2022

Praktisk bistand inntil 2G 210,00 210,00 215,-
Praktisk bistand  2-3G 825,00 856,00 907,-
Praktisk bistand 3-4G 1385,00 1437,00 1525,-
Praktisk bistand 4-5G 2090,00 2168,00 2298,-
Praktisk bistand over 5G 2640,00 2739,00 2903,-
Praktisk bistand enkelttimer til sjølkost 375,00 375,00 385,-
Leie av trygghetsalarm 330,00 330,00 350,-
Ambulerende vaktmester(husfar) 375,00 375,00 385,-
Dagsenteret pr. dag 235,00 244,00 250,-
Korttidsopphold avd. lavterskel pr døgn 170,00 175,00 175,-
Serviceruta 50,- en vei 50,- en vei 70,-

Note:    Satsene for neste år fastsettes av Helse- og omsorgsdept. i slutten av desember i inneværende år. Kommunen forbeholder seg retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser

Kjøkken og vaskeri

Satser 2020

Satser 2021

Satser 2022

Middag hjemmeboende vanlig porsjon 90,00 93,00 95,-
Middag hjemmeboende stor porsjon 135,00 140,00 144,-
Middag hjemmeboende halv porsjon 55,00 58,00 60,-
En retters middag   68,00 70,-
Tørrmat hjemmeboende 20,00 25,00 25,-
Middag 100,00 105,00 108,-
Kost korttid oms.hybel   87,50 87,50
Lunsj 25,00 30,00 31,-
Kaffe 20,00 20,00 25,-
Tøyvask pr. kg. 75,00 77,00 80,-
Tøyvask m/stryking pr.kg. 85,00 87,00 90,-
Rulling av duker pr. kg. 65,00 67,00 69,-

 

Institusjonsopphold

Kommunen tar betalt etter de til enhver tid gjeldende maks-satser fastsatt i forskrift, og justeres fra 1.januar hvert år.

Se Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Betalingssatser kommunale vigsler

Annet

 
Kommunale vigsler standard 1000,00
Kommunale vigsler annet 1000,00

 

Betalingssatser kultur

Kultur

Satser 2020

Satser 2021

Satser 2022

Alvdal bygdebok 650,00 650,00 650,-
Gebyr materiell fra bibliotek 25,00   25,-
Egenandel Kulturskole pr. semester 1600,00 1650,00 1675,-
Egenandel Kulturskole halvt semester 850,00 900,00 905,-
Egenandel kulturskole voksne pr semester 2130,00 2250,00 2350,-
Leie av instrument i kulturskolen 340,00 365,00 370,-
Moderasjon for flere aktiviteter -365,00 -385,00 -390,-
Søskenmoderasjon -365,00 -385,00 -390,-
Betalingssatser landbruk og miljø

Landbruk/Miljø

Satser 2020

Satser 2021

Satser 2022

Behandlingsgebyr jordlov 2000,00 2000,00 2000,-
Erverv av bebygd eiendom som utløser verdiberegning 5000,00 5000,00 5000,-
Annet konsesjonspliktig erverv 2500,00 2500,00 2500,-
Fellingsavgift elgkalv 331,00 331,00 340,-
Fellingsavgift hjort kalv 261,00 261,00 270,-
Fellingsavgift voksen elg 562,00 562,00 580,-
Fellingsavgift voksen hjort 430,00 430,00 450,-

 

Betalingssatser Organisasjons- og serviceenheten

Betalingssatser Organisasjons- og serviceenheten

Satser 2020

Satser 2021

Satser 2022

Avg. for salgs- og skjenkebev. store arr. (f.eks festival over flere dager) 4800,00 5200,00 5500,-
Avg. for salgs- og skjenkebev. v små arr. 500,00 500,- 500,-
Avgift for ambulerende bevilling 360,00 360,- 360,-
Gebyr for avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven 400,00 400,- 400,-
Gebyr for avlagt etablererprøve i serveringsloven 400,00 400,- 400,-
Kommunale vigsler standard 0,- 0,- 0,-
Kommunale vigsler som medfører reise eller annet 1000,00 1000,- 1000,-

 

Betalingssatser skolefritidsordning

Regjeringen har innført 12 t gratis SFO for 1. trinn fra skoleåret 22/23.

Satser for SFO på første trinn

Satser for SFO på første trinn
Tilbud/ opphold 1. trinn Sats pr. 1, august 2022
0-12 timer pr. uke Kr 0,00 pr. mnd
12 - 14,5 timer pr uke Kr 395, - pr mnd
15 - 19,5 timer pr uke Kr 954,- pr mnd
Over 20 timer pr. uke KR 1494,- pr mnd

For 2. til 4. trinn gir summen av  antall timer det søkes plass for pr uke, ett av disse tilbudene:

SFO

Sats 2020

Sats 2021

Sats 2022

Over 20 timer pr. uke 2904,00 pr. mnd. 2904,00 pr. mnd. 2988,- pr. mnd
15-19,5 timer pr. uke 2410,00 pr. mnd. 2410,00 pr. mnd. 2490,- pr. mnd
10-14,5 timer pr. uke   2225,00 pr. mnd. 2290,- pr. mnd
5-9,5 timer pr. uke   1624,00 pr. mnd. 1671,- pr. mnd
1,75 -4,5 timer pr. uke   896,00 pr. mnd. 922,- pr. mnd
Ekstra dag 330,00 pr. dag 330,00 340,-
Ekstra time 56,00 pr. time 56,00 58,- 
Fratrekk for fri leksehjelp 100,00 100,00 100,-

 

NB! Det betales ikke tillegg for kost. 

Betalingssatsene gjelder fra 01.08. hvert år. Det betales for 10 mnd. Juli og august er betalingsfrie.

Beskrivelse av tilbudet og priser

Åpningstiden er fra kl 06.45 til kl 16.45

Ekstradager og ekstrabolker kan kjøpes når det er rom for dette.

  • De som benytter høst- og vinterferie betaler dagsats, med fratrekk for det oppholdet de har til vanlig.
  • For SFO i sommerferien betales gjeldende dagsats.
  • Krysser du av for morgen, betaler du for hele åpningstida, fra 06.45 til skolestart 08.30 = 1,75 timer.
  • Krysser du av for ettermiddag betaler du for hele åpningstida fra skoleslutt, 12.40 eller 14.15, til 16.45 = 4,0 eller 2,5 timer.
  • Krysser du av for hel SFO-dag for 1. og 2. trinn, betaler du for 9 timer.

Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen. Det betales full pris for barnet med størst plass, 30 % for neste og halv pris for øvrige barn. Det ytes ikke søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltbolker.

Påmeldingen er bindende.

Endring av opphold / oppsigelse av sfo-plass.

Oppsigelsestiden er én hel måned. Endring- og oppsigelses-skjema finnes i Visma Flyt skole. Oppsigelsen må foreligge skolen innen utgangen av måneden. Betaling skal skje ut påfølgende kalendermåned.

Utleie Sjulhustunet

Sjulhustunet

Satser 2020

Satser 2021

Satser 2022

Lån av flerbrukshall 1/3 ink. garderobe, pr time 140,00 140,00 140,-
Lån av flerbrukshallen 2/3  inkl garderobe, pr.time 280,00 280,00 280,-
Lån av flerbrukshallen 3/3  inkl garderobe, pr.time 420,00 420,00 420,-
Lån av flerbrukshallen 1/3, 2/3  eller 3/3 , pr. døgn, arrangement i regi av lag og forening. 1000/2000/3000 1000/2000/3000 1000/2000/3000
Lån av flerbrukshallen, døgn, kommersielle aktører  5000,00 5000,00 5000,-
Lån av Alvdal kulturstue over 4 timer 1000,00 1000,00 1000,-
Lån av Alvdal kulturstue under 4 timer 600,00 600,00 600,-
Opplæring bruk av utstyr og assistanse pr.time 450,00 450,00 450,-
Lån av inntunet  500,00 500,00 500,-
Lån av kjøkken 500,00 500,00 500,-
Større kulturarrangement - avtales      
Utleie møterom 1 300,00 300,00 300,-
Lån av Kiosk 300,00 300,00 300,-
Lån stoler og bord 200,00 200,00 200,-
Nøkkelkort 100,00 100,00 100,-
Betalingssatser vann og avløp

Gebyrsatser vann og avløp (alle satser er ink. mva.)

Gebyrsatser vann og avløp (alle satser er ink. mva.)
Årlig abonnementsgebyr Enhet/ Antall Vann 2020 Vann 2021 Avløp 2020 Avløp 2021
Bolig og fritidseiendom Per boenhet/ bruksenhet - 764,- - 1196,-
Nærings og kombinasjonseiendom:
Kategori 1 (0-300 m3) 1 - 764,- - 1196,-
Kategori 2 (301-100 m3) 3 - 2292,- - 3588,-
Kategori 3 (1001-3000 m3) 6 - 4584,- - 7176,-
Kategori 4 (3001-6000 m3) 12 - 9168,- - 14352,-
Kategori 5 (6001-20000 m3) 24 - 18336,- - 28704,-
Kategori 6 (20001-50000 m3) 50 - 38200,- - 59800,-
Kategori 7 (50001-150000 m3) 100 - 76400,- - 119600,-
Kategori 8 (150001-500000 m3) 150 - 114600,- - 179400,-
Kategori 9 (500001-1000000 m3) 300 - 229200,- - 358800,-
Målt forbruk (kr/m3). Alle abonnenter 7,03 4,84 30,24 26,23
Tilknytningsgebyr. (Sats pr. boenhet/ bruksenhet) 12500,- / 18750,- 12500,- 12500,- / 18750,- 12500,-

Fradrag ved privat stikkledning overstigende 100 lm, begrenset oppad tilsvarende engangsgebyret: Kr 150,00 Pr.lm > 100m. 

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag: Årsgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.

Vannmålerleie

Vannmålerleie
Vannmålerleie (kr/år) 2020 2021
Per måler 100,- 100,-

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:

Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.500 per gang per vannmåler.

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:

Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000 per gang per eiendom.

Betalingssatser septik og renovasjon
Priser eks.mva      

Renovasjon

2020

2021

2022

Renovasjonsgebyr standard 3029,12 3559,20 2559,20
Renovasjonsgebyr mini 2428,00 2969,40 2969,40
Renovasjonsgebyr maxi   4035,00 4035,-
Tillegg 10-20 min fra vei 375,00 400,00 400,-
Hytterenovasjonsgebyr 858,65 966,00 966,-
Septikrenovasjon tømming hvert 2.år 1140,30 1185,90 1185,90
Septiktømming årlig 2280,60 2371,80 2371,80
Septikren. fellesanlegg tømming hver 2.år 961,80 1000,00 1000,-
Septikrenov.fellesanlegg tømming hvert år   2000,00 2000,-
Minirenseanlegg tømming hvert år   3000,00 3000,-
Septikrenov. hytte tømming hvert 4.år 459,90 592,95 592,95
Septikrenov hytte u/wc tømming hvert 4.år 229,95 300,00 300,-
Septikrenov.overskytende over 4 m3 uten vannfase pris pr m3   300,00 300,-
Fjernet vannfase 940,80 978,40 978,40
Ekstratømming septik inntil 4 m3 uten vannfase 2279,55 3243,40 3243,40
Bomtur   600,00 650,-

Kontakt

Kolbjørn Kjøllmoen
Økonomisjef
E-post
Mobil 477 91 524