Gebyrer og priser

Betalingssatser Barnehage

Betalingssatser Barnehage

Barnehage

Satser 2017

Satser 2018

Endring i %

Barnehageplass 5 dager pr uke 2730,00 2910,00 6,6
Barnehageplass 4 dager pr uke 2310,00 2460,00 6,5
Barnehageplass 3 dager pr uke 1780,00 1900,00 6,7
Barnehageplass enkeltdag 220,00 235,00 6,8
Kost 5 dager pr. uke 305,00 315,00 3,3
Kost 4 dager pr. uke 250,00 260,00 4,0
Kost 3 dager pr. uke 200,00 210,00 5,0
30 % søskenmod 5 dager pr uke -819,00 873,00 6,6
30 % søskenmod 4 dager pr uke -693,00 -738,00 6,5
30 % søskenmod 3 dager pr uke -534,00 -570,00 6,7
50 % søskenmod 5 dager pr uke -1365,00 -1455,00 6,6
50 % søskenmod 4 dager pr uke -1155,00 -1230,00 6,5
50 % søskenmod 3 dager pr uke -890,00 -950,00 6,7
       

 

Betalingssatser Hjemmetjenesten og Solsida omsorgsheim

Betalingssatser Hjemmetjenesten og Solsida omsorgsheim

Betalingssatsene gjelder fra 1. januar 2018.

Det vises til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

For praktisk bistand betales det for 11 måneder i året. For andre faste tjenester betales det for 12 mnd.  

Satser gitt av departementet kan endres i løpet av året. Kommunen forbeholder seg derfor retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser. 

Hjemmetjenesten

Sats 2017

Sats 2018

Endring i %

Praktisk bistand inntil 2G 200,00 205,00 0,2
Praktisk bistand  2-3G 662,00 678,00 2,5
Praktisk bistand 3-4G 1113,00 1140,00 2,5
Praktisk bistand 4-5G 1654,00 1695,00 2,5
Praktisk bistand over 5G 2116,00 2169,00 2,5
Praktisk bistand enkelttimer til sjølkost 375,00 375,00 0
Leie av trygghetsalarm 221,00 226,00 2,5
Ambulerende vaktmester(husfar) 221,00 226,00 2,5
Dagsenteret pr. dag 200,00 175,00 -
Korttidsopphold pr døgn 155,00 160,00  
       

 

Kjøkken og vaskeri

Satser 2017

Satser 2018

Endring i %

Middag hjemmeboende vanlig porsjon 79,00 81,00 2,5
Middag hjemmeboende stor porsjon 116,00 120,00 3,4
Middag hjemmeboende halv porsjon 49,00 50,00 2,0
Tørrmat hjemmeboende 13,00 15,00 15,4
Middag 79,00 85,00 7,6
Kost korttid omsorgshybel 77,50 77,50  
Tøyvask pr kg. 64,00 65,00 1,6
Tøyvask m/stryking pr.kg 72,00 74,00 2,8
Rulling av duker pr kg 50,00 50,00 -
       

 

Institusjonsopphold

Kommunen tar betalt etter de til enhver tid gjeldende maks-satser fastsatt i forskrift, og justeres fra 1.januar hvert år.

Se Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Betalingssatser kommunale vigsler

Betalingssatser kommunale vigsler

Annet

 
Kommunale vigsler standard 1000,00
Kommunale vigsler annet 1000,00

 

Betalingssatser Kultur

Betalingssatser kultur

Kultur

Satser 2017

Satser 2018

Endring i %

Alvdal bygdebok 650,00 650,00 -
Kino Voksen 2D 100,00 100,00 -
Kino Voksen 3D 120,00 120,00 -

Kino barn 2D

70,00 70,00

-

Kino barn til og med 14 år 3D 100,00 100,00 -
Svømmehall voksen 80,00 80,00  
Svømmehall barn 40,00 40,00  
Svømmehall klippekort barn 400,00 400,00  
Svømmehall klippekort voksen 800,00 800,00  
Egenandel Kulturskole 1428,00 1465,00 2,6
Leie av instrument i kulturskolen 292,00 300,00 2,7
Moderasjon for flere aktiviteter -357,00 -357,00 -
Søskenmoderasjon -357,00 -357,00  

Betalingssatser Landbruk og miljø

Betalingssatser landbruk og miljø

Landbruk/Miljø

Satser 2017

Satser 2018

Behandlingsgebyr jordlov 2000 2000
Fellingsavgift elgkalv 292,00 316,00
Fellingsavgift hjort kalv 496,00 537,00
Fellingsavgift voksen elg 496,00 537,00
Fellingsavgift voksen hjort 379,00 411,00

 

Betalingssatser organisasjons- og serviceenheten

Betalingssatser Organisasjons- og serviceenheten

Betalingssatser Organisasjons- og serviceenheten

Satser 2017

Satser 2018

Avg. for salgs og skjenkebev. store arr. 4800,00 4800,00
Avg. for salgs og skjenkebev. v små arr. 500,,00 500,00
Avgift for ambulerende bevilling 340,00 360,00
Gebyr for avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven 400,00 400,00
Gebyr for avlagt etablererprøve i serveringsloven 400,00 400,00
Kommunale vigsler standard   1000,00
Kommunale vigsler annet   1000,00

 

Betalingssatser skolefritidsordning

Betalingssatser skolefritidsordning

Skolefritidsordning

Sats 2018

Over 20 timer pr. uke 2740,- pr. mnd
15-20 timer pr. uke 2270,- pr mnd
10-15 timer pr. uke 45,- pr. time
Under 10 timer pr. uke 50,- pr time
Ekstra dag 300,- pr. dag
Sfo i sommer-, høst-, og vinterferie  300,- pr. dag

 

NB! Prisene inkluderer kost.

Betalingssatsene gjelder fra 15. 08. 2018. Det betales for 10 mnd. Juli og august er betalingsfrie.

Beskrivelse av tilbudet og priser

Åpningstiden er fra kl 06.45 til kl 16.45

  • Ved bruk av SFO i 15 timer eller mer pr. uke betales det månedspris.
  • Ved bruk av SFO inntil 15 timer pr uke betales det timespris pr. tildelt time.

Ekstra dager og ekstra bolker kan kjøpes når det er rom for dette.

  • Krysser du av for morgen, betaler du for hele åpningstida, fra 06.45 til skolestart 08.30 = 1,75 timer.
  • Krysser du av for ettermiddag betaler du for hele åpningstida fra skoleslutt, 12.45 eller 14.05, til 16.45 = 4,0 eller 2,75 timer.
  • Krysser du av for hel SFO-dag for 1. og 2. trinn, betaler du for 9 timer.

De som benytter tilbudet om” Fri leksehjelp” får fradrag i betalingen på kr 97,- pr. dag.

Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen. Det betales full pris for barnet med størst plass, 30 % for neste og halv pris for øvrige barn. Det ytes ikke søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltbolker.

Påmeldingen er bindende.

Oppsigelse av SFO

Det er 1 mnd. oppsigelsestid i skolefritidsordningen. Oppsigelsen må foreligge innen utgangen av måneden. Betaling skal skje ut påfølgende kalendermåned.

Betalingssatser vann, avløp og renovasjon

Betalingssatser vann, avløp og renovasjon
 

2017

2017

2018

2018

 

Varenavn

eks.mva

ink.mva

eks.mva.

ink.mva

Endring i %

Vanngebyr fast 300,00 375,00 300,00 375,00  
Vanngebyr akonto 6.77 8,75 6,51 8,14 -3,80
Vanngebyr årsavregning 7,28 9,10     -100
Tilbakebet. Akonto vann 7,28 9,10     -100
Vanngebyr bolig 0-100 677,00 846,00 651,27 814,09 -3,80
Vanngebyr bolig 100-200 1354,00 1692,50 1302,55 1628,19 .3,80
Vanngebyr næring 300,00 375,00 300,00 375,00 -
Vanngebyr Akonto næring 6,77 8,46 6,51 8,14 -3,84
Vann akonto S.Finden 1,00 1,25   -  
Vannavr. S.Finden - - - - -
Vanngeb. fast driftsbygning 300,00 375,00 300,00 375,00  
Vanngeb. Akonto driftsbygning 6,77 8,46 6,51 8,14 -3,84
Vanngeb.. driftsbygning 1400,00 1750,00 1400,00 1750,00  
Vanngeb. fast fritid 300,00 375,00 300,00 375,00  
Vann pr m3 6,77 8,46 6,51 8,14 -3,84
Vanngeb. fritid 0-100 677,00 846,25 651,27 814,09 -3,80
Vanngeb.. fritid 100-200 1354,00 1692,50 1302,55 1629,19 -3,80
Vannmålerleie 100,00 125,00     -100
Vann næring 300,00 375,00 300,00 375,00  
Vanngebyr næring 1400,00 1750,00 1400,00 1750,00  

Avløp:

         
Kloakk fast 800,00 1000,00 800,00 1000,00  
Kloakkgebyr. Akonto 20,75 25,95 21,79 27,23 5,0
Kloakkgebyr Årsavregning 20,30 25,38      
Tilbakebet. Akontobeløp 20,30 25,38      
Kloakkgeb. bolig 0-100 2075,00 2593,75 2178,75 2723,44 5.0
Kloakkgeb. bolig 100-200 4150,00 5187,50 4357,50 5446,88 5,0
Kloakkgebyr Akonto S.F 11,00 13,75   -  
Kloakkgebyr Fast næring 800,00 1000,00 800,00 1000,00  
Kloakkgebyr Akonto næring 20,75 25,04 21,79 27,24 5,0
Kloakkgebyr. Årsavregning 20,30 25,38      
Kloakkgebyr næring 2600,00 3250,00      
Kloakk Akonto SFinden 1,00 1,25      
Kloakk fast driftsbygning

800,00

1000,00 800,00 1000,00  
Kloakk akonto driftsbygning 20,75 25,94 21,79 27,24

5.0

Kloakk driftsbygning 2600,00 3250,00      
Kloakk fast fritid 800,00 1000,00 800,00 1000,00  
Kloakk pr. M3 20,75 25,94 21,79 27,24 5,0
Kloakkgebyr 0-100 bra 2075,00 2593,75 2178,75 2723,44 5,0
Kloakkgebyr fritid 4150,00 5187,50 4357,50 5446,88 5,0

Renovasjon

         
Renovasjonsgebyr standard 2708,00 3385,00 2745,80 3432,44 1,40
Renovasjonsgebyr mini 2124,00 2655,00 2159,37 2699,21 1,67
Tillegg 10-20 min fra vei 375,00 468,75     -100
Dunk for restavfall 160,00 200,00     -100
Kjøp av ekstrasekk 36,00 45,00     -100
Papir ekstrasekk 37,00 46,25     -100
Fradrag kompostering 200,00 250,00      
Hytterenovasjonsgebyr 802,00 1002,50 812,14 1015,12 1,25
Septikrenovasjon 1143.00 1428,75 1086,00 1357,50 -4,99
Septiktømming årlig 2286,00 2857,50 2172,00 2715,00 -4,99
Septikrenov.u/wc 230,00 287,50 219,00 273,75 -4,78
Septikren. fellesareal 964,00 1205,00 916,00 1145,00 -4,98
Septikrenov. hytte 461,00 576,25 438,00 547,50 -4,99
Septikrenov hytte u/wc 230,00 287,50 219,00 273,75 -4,78
Tømmeavg. liten tank 580.00 725,00 551,00 688,75 -5,00
Tømmeavg. stor tank 692,00 865,00 658,00 822,50 -4,91
Tømming septiktank 1491,00 1863,75 1417,00 1771,25 -4,96
Fjernet vannfase 943,00 1178,75 896,00 1120,00 -4,98
Ekstratømming septik 2285,00 2856,25 2171,00 2713,75 -4,99
Festeavgift 393,00        

 

Kontakt

Kolbjørn Kjøllmoen
Økonomisjef
E-post
Telefon 62 48 90 23