Utmark

Foto: DMT Alvdal

Motorferdsel i utmark

Søknadsskjema - Dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark i Tynset

Søknad

Søknad skal inneholde navn på søker og eventuell reservesjåfør, samt registreringsnummer på snøskuter

NB: Dette skjemaet gjelder kun Tynset!

Søknadsskjema - Dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark i Alvdal

Søknad

Søknad skal inneholde navn på søker og eventuell reservesjåfør, samt registreringsnummer på snøskuter

NB: Dette skjemaet gjelder kun Alvdal!

Leiekjøring med snøskuter i Tynset 2017-2020

LEIEKJØRERE I TYNSET KOMMUNE 2017 – 2020

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark, § 5 bokstav a, er følgende personer gitt løyve til å drive leiekjøring i Tynset kommune for perioden 1. november 2017 – 20. april 2020:

 

Navn

Område

Telefon

1

Ingar E. Frengstad

Kvikne

909 75 996

2

Halvor Løkken

Kvikne

909 79 266

3

Rune Storli

Kvikne

995 85 227

4

Gjermund Rønning

Kvikne

905 84 793

 

 

 

 

5

Olav Moen

Kvikneskogen

907 91 031

6

Odd Arne Rønning

Obs! inaktiv vinter 2017/18

Nytrøa

412 50 866

7

Jarne Storås

Lonåsen/Magnilldalen

907 94 570

 

 

 

 

8

Per Martin Nyutstymoen

Tynset vest

970 46 561

9

Sindre Gjelten

Tynset vest

905 06 943

 

 

 

 

10

Roar Bangen

Tynset øst

994 12 186

 

 

 

 

11

Kristian Lund-Vang

Tynset

906 67 974

12

Hugo Hugubakken

Tynset

907 60 489

 

 

 

 

13

Erik Fido Westgård

Fåset/Savalen

917 02 770

14

John Strømshoved,

Savalen bygde- og hytteservice

Fåset/Savalen

907 98 766

15

Jon Bjørkeng

Fåset/Savalen

958 09 942 

 

 

 

 

16

Ola Tangen

Brydalen

906 67 558

17

Nils T. Brydalseggen

Brydalen

406 31 270

 

 

 

 

18

Tore Torud

Tylldalen

917 21 266

19

Terje Redtrøen

Tylldalen

906 29 795

20

Endre Horten

Tylldalen

901 67 870

 

Følgende kriterier gjelder: 

 1. Ordningen lyses ut på nytt for 3 sesonger av gangen.
 2. Løyver gis med tillatelse til å kjøre oppdrag i hele kommunen innenfor de formål loven og andre bestemmelser til enhver tid sier. På det enkelte løyve kan løyvehaver oppgi én reservesjåfør. Løyver tildeles etter geografisk fordeling slik at en sikrer god tilgjengelighet i alle deler av kommunen.

Totalt tildeles 22 løyver ut fra en slik geografisk fordeling:

 • Kvikne 5 løyver  
 • Kvikneskogen, Nytrøa, Lonåsen 3 løyver
 • Tynset vestre 2 løyver
 • Telneset, 2 løyver
 • Brydalen 2 løyver
 • Tylldalen 3 løyver
 • Tynset Øst 2 løyver
 • Fåset, Savalen 3 løyver
 1. Ved utvelgelse av søkere skal i tillegg til geografiske hensyn, søkerne prioriteres etter følgende kriterieliste:
 • Søkere som har hatt løyve tidligere og som ikke har misligholdt dette i henhold til lover og de kriterier løyve er gitt på.
 • Søkere som har sitt virke i landbruket og som skal hente inntekter gjennom utnyttelse av utmarka.
 • Søker ansatt eller knyttet til firma registrert i Brønnøysund med servicetjenester rettet mot hytter og hytteeiere som forretningsinnhold, prioriteres. Ett og samme firma kan ikke være knyttet til mer en ett løyve med reservesjåfør.
 • Søkere som driver annen type transport som næring.
 • Dersom en eller flere søkere stiller likt etter geografisk inndeling, skjer tildeling etter loddtrekning.
 1. Søknader etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 bokstav b-e og § 6 vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det skal legges til grunn at transportbehov med motorkjøretøyer så langt det er mulig henvises til de som har løyve for å drive leiekjøring. I andre tilfeller settes begrensinger i antall turer, tidsavgrensing og område/trasser
 1. Myndigheten til å tildele løyve etter disse kriteriene tildeles rådmannen.
Leiekjøring med snøskuter i Alvdal 2019-2021

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark, § 5 bokstav a, er følgende personer gitt løyve til å drive leiekjøring i Alvdal kommune for perioden 1. november 2019 – 20. april 2021:

Leiekjørere i Alvdal 2019-2021

John Strømshoved

(Savalen Bygde & Hytteservice)

907 98 766

 

Savalenområdet

Olav Magne Samuelshaug

Vidar Samuelshaug

950 46 371

986 22 859

Alvdal

Arne Dagfinn Øynes

Alf Kristian Øynes

990 46 898

 

Alvdal

Arnfinn Steihaug

Sigmund K. Paaske

918 10 378

 

Korsberghytta

Storgrytdalseter

Breisjøseter

Atnsjøen 

Kjell Ole Furuli

Johan Furuli

971 99 583

906 90 833

Alvdal

Ole Sørhuus

Hans Kr. Øverland

906 80 084

 

Alvdal

 

Lokale bestemmelser

Kommunestyret fattet i sak nr. 00/11 følgende vedtak med basis i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende forskrift og rundskriv:

 • Det skal være 6 tillatelser i Alvdal for å drive leiekjøring med snøskuter på snødekket mark etter § 5 bokstav a, i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
 • Søkere om tillatelse prioriteres etter følgende kriterier:
  • Søkere som tidligere har hatt slik tillatelse og benyttet denne lovlig
  • Tillatelse for å drive leiekjøring skal være som tilleggsnæring for personer som driver primærnæring og som gjennom dette også skal kunne hente inntekter gjennom utmarka prioriteres
  • Personer som driver annen type transport som næring prioriteres
 • Tillatelse innvilges for en periode på tre år med påfølgende ny søknadsomgang. Ønsker en som har fått tildelt tillatelse å trekke seg i perioden, kunngjøres søknadsfrist for denne tillatelsen, og kan tildeles ny innehaver for resten av gjeldende periode.
 • Tillatelse til å drive leiekjøring med snøskuter er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • Det kan oppnevnes en reservesjåfør for hver tillatelse