Utmark

Foto: DMT Alvdal

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Alvdal kommune
Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Tynset kommune
Søknadsskjema - Dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark i Tynset

Søknad

Søknad skal inneholde navn på søker og eventuell reservesjåfør, samt registreringsnummer på snøskuter

NB: Dette skjemaet gjelder kun Tynset!

Vil du heller fylle ut søknaden på papir, så finner du skjema for det her (DOC, 271 kB)

Skjema i wordformat sendes til postmottak@tynset.kommune.no

Søknadsskjema - Dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark i Alvdal

Søknad

Søknad skal inneholde navn på søker og eventuell reservesjåfør, samt registreringsnummer på snøskuter

NB: Dette skjemaet gjelder kun Alvdal!

 

Vil du heller fylle ut søknaden på papir, så finner du skjema for det her (DOC, 271 kB)

Skjema i wordformat sendes til postmottak@alvdal.kommune.no

Leiekjøring med snøskuter i Tynset 2020-2023

LEIEKJØRERE I TYNSET KOMMUNE 2020 – 2023

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark, § 5 bokstav a, er følgende personer gitt løyve til å drive leiekjøring i Tynset kommune for perioden 1. november 2020 – 20. april 2023:

 

Navn

Område

Telefon

1

Ingar E. Frengstad

Kvikne

909 75 996

2

Rune Storli

Kvikne

995 85 227

3

Kviknehytta AS (Gjermund Rønning)

Kvikne

905 84 793

4

Kjetil Moen 

Kvikneskogen/ Nytrøa/ Lonåsen

 

5

Jarne Storås

Lonåsen/Magnilldalen/ Nytrøa

907 94 570

6

Per Martin Nyutstymoen

Tynset vest

970 46 561

7

Gjelten Graveservice (Sindre Gjelten)

Tynset vest

905 06 943

8

Roar Bangen

Tynset

994 12 186

9

Erik Fido Westgård

Fåset/Savalen

917 02 770

10

John Strømshoved,

Savalen bygde- og hytteservice

Fåset/Savalen

907 98 766

11

Jon Bjørkeng

Fåset/Savalen

958 09 942 

12

Ola Tangen

Brydalen

906 67 558

13

Nils Terje Brydalseggen

Brydalen

406 31 270

14

Trond Torud

Tylldalen

906 03 372

15

Terje Redtrøen

Tylldalen

906 29 795

16

Endre Horten

Tylldalen

901 67 870

 

Følgende kriterier gjelder: 

 1. Ordningen lyses ut på nytt for 3 sesonger av gangen.
 2. Løyver gis med tillatelse til å kjøre oppdrag i hele kommunen innenfor de formål loven og andre bestemmelser til enhver tid sier. På det enkelte løyve kan løyvehaver oppgi én reservesjåfør. Løyver tildeles etter geografisk fordeling slik at en sikrer god tilgjengelighet i alle deler av kommunen.

Totalt kan det tildeles 22 løyver ut fra en slik geografisk fordeling:

 • Kvikne 5 løyver  
 • Kvikneskogen, Nytrøa, Lonåsen 3 løyver
 • Tynset vestre 2 løyver
 • Telneset, 2 løyver
 • Brydalen 2 løyver
 • Tylldalen 3 løyver
 • Tynset Øst 2 løyver
 • Fåset, Savalen 3 løyver
 1. Ved utvelgelse av søkere skal i tillegg til geografiske hensyn, søkerne prioriteres etter følgende kriterieliste:
 • Søkere som har hatt løyve tidligere og som ikke har misligholdt dette i henhold til lover og de kriterier løyve er gitt på.
 • Søkere som har sitt virke i landbruket og som skal hente inntekter gjennom utnyttelse av utmarka.
 • Søker ansatt eller knyttet til firma registrert i Brønnøysund med servicetjenester rettet mot hytter og hytteeiere som forretningsinnhold, prioriteres. Ett og samme firma kan ikke være knyttet til mer en ett løyve med reservesjåfør.
 • Søkere som driver annen type transport som næring.
 • Dersom en eller flere søkere stiller likt etter geografisk inndeling, skjer tildeling etter loddtrekning.
 1. Søknader etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 bokstav b-e og § 6 vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det skal legges til grunn at transportbehov med motorkjøretøyer så langt det er mulig henvises til de som har løyve for å drive leiekjøring. I andre tilfeller settes begrensinger i antall turer, tidsavgrensning og område/traseer.
 1. Myndigheten til å tildele løyve etter disse kriteriene tildeles rådmannen.
Leiekjøring med snøskuter i Alvdal 2022-2024

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark, § 5 bokstav a, er følgende personer gitt løyve til å drive leiekjøring i Alvdal kommune for perioden 2022 – 2024:

Leiekjørere i Alvdal 2022-2024

Leiekjørere i Alvdal 2022-2024
Navn Telefon Reservesjåfør Område
Johan Furuli 906 90 833 Kjell Ole Furuli Alvdal
Arne Dagfinn Øynes 990 26 898 Olav Hårdnes Alvdal
Arnfinn Steihaug 918 10 378 Sigmund Paaske Alvdal vestfjell
John Strømshoved 907 98 766 Kristoffer Strømshoved Savalen - Alvdal
Ole Sørhuus 906 80 084 John Sørhuus Alvdal
Olav Magne Samuelshaug 950 46 371 Vidar Samuelshaug Alvdal

Kommunestyret fattet i sak nr. 00/11 følgende vedtak med basis i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende forskrift og rundskriv:

• Det skal være 6 tillatelser i Alvdal for å drive leiekjøring med snøskuter på snødekket mark etter § 5 bokstav a, i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

• Søkere om tillatelse prioriteres etter følgende kriterier:

 1. Søkere som tidligere har hatt slik tillatelse og benyttet denne lovlig
 2. Tillatelse for å drive leiekjøring skal være som tilleggsnæring for personer som driver primærnæring og som gjennom dette også skal kunne hente inntekter gjennom utmarka prioriteres
 3. Personer som driver annen type transport som næring prioriteres

• Tillatelse innvilges for en periode på tre år med påfølgende ny søknadsomgang. Ønsker en som har fått tildelt tillatelse å trekke seg i perioden, kunngjøres søknadsfrist for denne tillatelsen, og kan tildeles ny innehaver for resten av gjeldende periode.

• Tillatelse til å drive leiekjøring med snøskuter er personlig og kan ikke overdras til andre.

• Det kan oppnevnes en reservesjåfør for hver tillatelse