Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Detaljregulering for Alvdal sentrum - Steia vest - Høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok Formannskapet 06.06.19  å sende detaljregulering for Alvdal sentrum - Steia vest, Plan-ID 201205-del 3, på høring og offentlig ettersyn.

Frist for tilbakemelding er 26. juli 2019.

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her: Samlet saksframstilling (PDF, 839 kB)

Vedtak i Formannskapet 06.06.2019:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 fremmer Formannskapet Detaljregulering for Alvdal sentrum - Steia vest, Plan-ID 201205-del 3, og vedtar å legge den ut til høring og offentlig ettersyn med følgende dokumenter:

 

2. Reguleringsbestemmelser, datert 14.06.19.  (PDF, 927 kB)

3. Planbeskrivelse, datert 28.05.19. (PDF, 4 MB)

4. ROS-analyse nåsituasjon, datert 28.05.19 (PDF, 249 kB)

5. Rosanalyse etter regulering (PDF, 295 kB)

6. Mulighetsstudie, Alvdal, Steia –Steimosletta, datert 17.11.17. (PDF, 20 MB)

7. Illustrasjon Kostnadsvurdering av mulighetsstudie i Kvernbekkdalen, datert 10.05.19 (PDF, 5 MB)

Plandokumentene er tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicetorg og på kommunens hjemmeside www.alvdal.kommune.no frem til 26.07.19.

 

 

 

Kunngjøringer

Kunngjøring- Endelig vedtatt reguleringsendring for Gaiagrenda

Formannskapet vedtok den 19.09.19, i sak 45/19, Reguleringsendring for Gaiagrenda, plan-ID 201401_01.

Formålet med reguleringen er å omregulere vei i henhold til dagens situasjon, og endre bestemmelsene slik at de åpner for utbygging av en utleiehytte til på det utvidede arealet BUH1.

Dokumenter i saken kan leses her:

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.

Klagen skal sendes til: 

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no innen 30.10.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­