Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Budsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027 - offentlig høring

Alvdal kommune legger med dette budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 ut på offentlig høring. 

Saken ble behandlet i formannskapet den 30. november, og endelig vedtak skjer i kommunestyret den 21. desember.

Høringsinnspill sendes til postmottak@alvdal.kommune.no, eller til Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal. 
Frist: mandag 18. desember 2023 klokken 15:30. 

Følg denne lenken for å lese budsjettdokumenter og økonomiplan.

 

Kunngjøringer

Melding om vedtak -Prinsippavklaring for Strømsøyen massetak - planid 202304

Kommunestyret har i møte 22.02.2024 fattet følgende vedtak i møtesak nummer 27/24:

1. Kommunestyret avviser planinitiativet for detaljregulering av Strømsøyen massetak, datert 20.10.23.

2. Vedtaket fattes med hjemmel i Kommuneplanens arealdel, vedtatt 03.12.2009, LNF-formålet.

3. Vedtaket begrunnes med at framtidige områder for masseuttak i Alvdal bør vurderes helhetlig gjennom forestående revisjon av kommuneplanens arealdel, jf. begrunnelsen i saksutredningen.

Kunngjøring om endelig vedtak av plan, 202201_Paureng-Søberg

Kommunestyret vedtok den 22.02.2024, sak 26/24; Detaljregulering for Paureng-Søberg næringsområde, plan-ID 202201. 

I detaljreguleringsplanen videreføres dagens arealbruk med unntak av et areal på ca. 15,5 daa sør i planområdet, som omdisponeres til kombinert næring og tjenesteyting. 

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan ses her:
Samlet saksfremstilling, sak 26/24 (PDF, 231 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Planbestemmelser (PDF, 166 kB)

Plankart (PDF, 3 MB)

Andre aktuelle dokumenter i saken finnes på arealplaner.no/alvdal3428/arealplaner/76 > Planbehandlinger. 

Klage på vedtak: 
Det er klageadgang på vedtaket jf. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefrist er 20. mars 2024.  

Klagen skal sendes til Alvdal/Tynset kommuner ved enhet for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset, eller til postmottak@alvdal.kommune.no innen tre uker.

Kunngjort 28. februar 2024

Kunngjøring om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Solsida.

Alvdal kommune ønsker som grunneier og produsent av tjenester innenfor omsorg og oppvekst å få utarbeidet en detaljreguleringsplan for området Solsiden – Øwretun. Planområdet er markert med rødt i kartskissa nedenfor: 

Figur 1: Varslet planområde.

 

Thorsheimveien utgjør hovedatkomsten til området. Hele Thorsheimveien (kommunal vei), inkludert kryss med fv.2222 inngår i planområdet. Det er også tatt med privateid areal nord for Thorsheimveien for å kunne vurdere behov for eventuelt fortau og mindre trasejustering i nordvestre del, forbi Øwretun barnehage. Sistnevnte med tanke på en mer trafikksikker plass for å bringe / hente i barnehagen. 

Planområdet har en størrelse på ca. 49,8 daa og er, med unntak av arealet nord for Thorsheimveien, eid av Alvdal kommune. 

Formålet med planarbeidet er: 

  • Å legge til rette for nye bygningsmessige behov innenfor planområdet, i første omgang 16 nye boenheter (heldøgnsbemannete omsorgsboliger – HBO) beregnet på beboere med stort hjelpebehov, organisert i en bygning med felles kjøkken og stue / oppholdsareal. 
  • Å legge til rette for framtidige bygningsmessige behov innenfor området som pr. i dag er mindre definert eller ukjent. 
  • Avklare framtidig behov for atkomst og parkering, herunder plass for å bringe og hente barn i barnehagen. 
  • Avklare framtidig standard for Thorsheimveien, herunder behov for eventuelt fortau og mindre trasejusteringer. 

 

Planstatus.

Planområdet er avsatt som byggeområde for offentlig og privat tjenesteyting i kommunedelplan for Alvdal tettsted, vedtatt 29.09.2011. Det finnes ingen gjeldende reguleringsplaner for planområdet, dvs. at området er uregulert. 

Dagens funksjoner i planområdet. 

Funksjonene i planområdet er vist i skissa nedenfor og utdypet i påfølgende tekst: 

Figur 2: Oversikt over bygningene innenfor aktuelt planområde

 

Thorsheimveien 23 «Solgløtt» - Markert ‘Omsorgsboliger / hjemmebaserte tjenester’

10 leiligheter for beboere med funksjonshemming, vaktrom, kontor, fellesareal og treningsrom i første etasje (Tjenesten for funksjonshemmede – TFF). Kontorer, møterom, spiserom, kopirom, medisinrom for ansatte i TFF og også for hjemmetjenesten i annen etasje. 

Thorsheimveien 31 «Solbakken» - Markert ‘Omsorgsboliger’

8 omsorgsleiligheter, fellesareal og kontor. Her er det planer/tanker om å kunne benytte disse for boliger innen TFF og eventuelt ansattboliger.

Thorsheimveien 21, Solsida omsorgshjem – Markert ‘Sjukeheim’

Sykehjem med 27 sykehjemsplasser, både kort- og langtids, med rom for tilhørende tjenester.  Storkjøkken, kantine, vaskeri. Mellom Solsida, aldersboliger og TFF/hjemmebaserte tjenester er det anlagt sansehage og uteområde med seterstue som benyttes av alle brukere av tjenester i området og andre.

Doktorbakken 7, 9, 11, 13, 15 og 17, Øverbrenna 25, 27, 29 og 31: 

10 leiligheter omsorgsboliger uten bemanning; «aldersboliger». 

Doktorbakken 12 – ‘Gamle sykestua’

Gamle sykestua med fløy med boligdel. Dagsenter i deler av bygget, utleiebolig, rom leies ut til fotoklubb, atelier og musikkøving.

Thorsheimveien 1, Øwretun barnehage: 

Småbarnsavdeling i «nybygget» i nord, gamle doktorboligen påbygget rundt 1990 som huser storbarnsavdelinger i sør. Her pågår sak om oppgraderinger for å tilfredsstille innemiljø, behov for nytt bygg på sikt. Barnehagen har et grøntområde i nordøstre del av området, tilrettelagt med gapahuk. 

Bilde 1: Thorsheimveien fra innkjøring til sjukeheimen, retning vestover.

 

Hovedtema for planarbeidet. 

Atkomst- og trafikkløsning. 

Det vil bli et hovedtema i planarbeidet å avklare framtidige avkjørsler til området når det gjelder antall, plassering og utforming, herunder ny og forbedret trafikkløsning for levering og henting av barn ved Øvretun barnehage. Thorsheimveien og krysset med fv.2222 må reguleres til en standard som er nødvendig for å ta opp i seg en framtidig, økt trafikkmengde ut fra vedtatt arealbruk (nye bolig- og hytteområder øst for planområdet). 

Bilde 2: Thorsheimveien på strekningen forbi Øwretun barnehage, retning vestover.

 

Bilde 3: Krysset Thorsheimveien x fv.2222 (Brandvålsveien), retning mot sør med Øwretun barnehage i bakgrunnen.

 

Framtidig bygningsbehov: 

Det er pr. i dag et kjent behov for 16 nye omsorgsleiligheter, organisert i et felles bygg med felles kjøkken og stue / oppholdsareal. Boligene er beregnet på beboere med stort hjelpebehov. God tilgjengelighet og gjerne innendørs forbindelse til Solsida Sjukeheim er ønskelig med tanke på å kunne benytte vaskeri og få levert mat fra Sjukeheimen. Aktuell plassering av leilighetsbygget er vest for sjukeheimen, ned mot den gamle sykestua. Atkomst og parkering må organiseres og utformes slik at dette bygningsbehovet kan imøtekommes. 

Videre er det ulike ønsker og behov for nordfløy ved Solsida, herunder å legge til rette for lege, fysio- og ergoterapi, frisør, samt dagsenter. 

 

Bilde 4: Doktorbakken, fra nedsiden av sjukeheimen, mot vest. Aldersboligene til venstre og den gamle sjukestua til høyre.

 

Bilde 5: Thorsheimveien 23 «Solgløtt» til venstre og Thorsheimveien 31 «Solbakken til høyre». Retning mot sørvest.

 

Reguleringsformål.

På lengre sikt er det framtidige bygningsbehovet ikke kjent. Det er derfor ønske om en plan som gir størst mulig fleksibilitet med tanke på framtidige endringsbehov i den østre delen av planområdet som omfatter omsorgstjenester og aldersboliger, for eksempel kombinert formål bolig / tjenesteyting (1803). For barnehageområdet i vest er aktuelt formål offentlig eller privat tjenesteyting – barnehage (1161).

Øvre rammer for bebyggelse. 

Det må i planforslaget settes en øvre ramme for framtidig bebyggelse, i form av bestemmelser om byggehøyder, krav til bygningsutforming og utnyttingsgrad. 

Planforslaget utarbeides som kommunalt forslag til detaljreguleringsplan. 

Planarbeidet er vurdert i forhold til plan- og bygningslovens (pbl.) §§ 4-1 og 4-2, samt Forskrift og konsekvensutredninger (2017). Det er kommunens vurdering at planarbeidet ikke vil utløse krav om planprogram etter pbl. § 4-1 eller konsekvensutredningsplikt i henhold til §4-2 og konsekvensutredningsforskriften. Planens virkninger for miljø og samfunn vil bli gjort rede for i planbeskrivelsen, jf. plan- og bygningslovens § 4-2. 

Innspill og merknader til det varslede planarbeidet sendes til Alvdal/Tynset kommuner, avd. for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset, eller til   

postmottak@alvdal.kommune.no

Plandokumenter er lagt ut på kommunens Servicetorg, Gjelen 3, 2560 Alvdal og på kommunens internettsider: alvdal.kommune.no.  Oppstartsvarselet vil publiseres på kommunens hjemmesider, samt annonseres i Arbeidets rett.

Frist for innspill og merknader til oppstartsvarselet er fredag 15.12.2023.

 

Kunngjøring: Varsel om endelig vedtak - Detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend, Plan-ID 201503

Kommunestyret vedtok den 23.02.23, sak 16/23; Detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend, Plan-ID 201503.

Formålet med reguleringen er å etablere et hyttefelt på Sjulhusvangen.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses på kommunens hjemmeside her og inneholder:

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 17.03.23;  3 uker fra melding om vedtaket. 

Klagen skal sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 17.03.23.

Fastsettelse av planprogram for detaljregulering for Tronfjellveien

Formannskapet i Alvdal kommune vedtok i møte 09.11.23, sak 42/23, å fastsette planprogram for Detaljregulerings for Tronfjellveien, Plan Id 202202, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn:

Avdal kommune ønsker å utarbeide en detaljreguleringsplan for Tronfjellveien, med bakgrunn i at det har blitt gjort utbedringer av vei etter flom, uten at dette ble omsøkt. Reguleringen er kommet i stand for å rydde i disse forholdene, samt følge opp overordnet målsetning om Tronfjell som satsingsområde for utbygging og reiseliv.

Dokumenter i saken: 

Saksfremlegg Planprogram - Detaljregulering Tronfjellveien (PDF, 80 kB)

Planprogram datert 26.10.23 (PDF, 10 MB)

Samlede merknader (PDF, 4 MB)