Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Solhellinga boliggrend - høring og offentlig ettersyn
Detaljregulering Steimosletta - Varsel om oppstart og høring av planprogram

DETALJREGULERING FOR STEIMOSLETTA, PLAN-ID 201804

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for Steimosletta, jf. Formannskapets vedtak i sak 30/18, den 04.10.2018, om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for næringsarealet på Steimosletta. Forslagsstiller er Alvdal kommune.

Formålet med planarbeidet er å utvikle næringsarealet på Steimosletta med dagligvarehandel i tillegg til service og reiseliv for å gi synergieffekt for andre etableringer innenfor disse næringsområdene.

Frist for innspill er 22. februar 2019

 

 

 

 

Høring - Revisjon av vilkår for regulering av Savalen, Fundin magasinet mv. og for delvis overføring av Glomma til Rendalen

NVE besluttet den 7. april 2017 at konsesjonsvilkårene for regulering av Savalen, Unndalen (Fundinmagasinet) mv. og for delvis overføring av Glomma til Rendalen skal revideres.

GLB har utarbeidet et revisjonsdokument som beskriver reguleringene og overføringen, og vurderer de ulempene man er kjent med. Revisjonsdokumentet legges nå ut til offentlig høring , og NVE inviterer alle som har interesse av saken til å uttale seg.

Revisjonsdokumentet og høringsuttalelsene vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår. Revisjonsdokumentet er tilgjengelig på NVEs internettside www.nve.no/konsesjonssaker For å snevre inn søket velg først «Vannkraft» under fanen «Alle typer», deretter «Revis jon av vilkår» under fanen «Alle sakstyper». Generell informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår finnes på www.nve.no/revisjon 

Revisjonsdokumentet er også lagt ut til offentlig gjennomsyn på servicetorgene e.l . i følgende kommuner: Alvdal, Folldal, Oppdal, Rendalen, Stor - Elvdal, Tynset og Åmot. Dersom du ønsker en papirversjon kan du kontakte Gaute Skjelsvik hos GLB på tlf. 970 12 834 eller e - post: gs@glb.no 

Uttalelser kan send es NVE via sakens internettside (se over), med e - post til nve@nve.no eller med post til NVE - Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Høringsfristen er 1. mai 2019 .

 

På bakgrunn av revisjonsdokumentet og uttalelsene til dette skal NVE gi en innstilling til Olje - og energidepartementet, med forslag til nye konsesjonsvilkår. Uttalelsene er offentlige dokumenter som vil bli referert i innstillingen. Sentrale saksdokumenter blir lagt ut på sakens internettside.