Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Kunngjøringer

Kunngjøring - vedtatt endring av detaljregulering for Jonsgård boligfelt.

Med dette kunngjøres detaljregulering for Jonsgård boligfelt, plan-ID 201805 med følgende dokumenter:

Vedtatt i formannskapet i sak 43/18 den 6. desember 2018

Klagefrist: 11. januar 2019

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicekontor.

Kunngjøring - Detaljregulering for Alvdal sentrum

Kommunestyret vedtok den 23.11.18 Detaljregulering for Alvdal sentrum - Steia øst, Planid 201205, Del 2.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre utvikling av Steia, øst for jernbanelinjen.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicekontor.

 

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.                                                              

Klagen skal sendes til:

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 21.12.18

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­

Nytt varsel om oppstart - detaljregulering for utkikkspunkt på Tron

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan Utkikkspunkt Tronfjelltoppen, plan-ID 201803.

Jf. Kommunestyrets vedtak, sak 12/17, datert 02.03.17, «Tronfjell - tilrettelegging for videreutvikling som fyrtårn», samt Formannskapets vedtak i sak 37/18, 15.11.18, om utvidelse av planområdet.

Forslagsstiller er Alvdal kommune.

Merknader til planarbeidet sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no

Fristen for innspill er 11.01.19