Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Kommuneplanens samfunnsdel - mot 2030

I henhold til plan- og bygningslovens kap. 11 vedtok Alvdal kommunestyre den 21.06.18, sak 33/18 kommuneplanens samfunnsdel, mot 2030.

Kommuneplanens visjon og verdier, mål, strategier og satsningsområder legges til grunn for virksomhetsplan, sektorplaner og andre kommunale planer.

Til orientering vil det startes en utredning som kartlegger hva som faktisk må gjøres av tilrettelegging (økonomisk og planmessig) fra kommunens side for å skape utviklingsmuligheter i område Steia - Kvennbekkdalen. Dette prioriteres i pågående arbeid med reguleringsplan og i økonomiplan for 2019 – 20202. Dette for å sikre at kommunen kan tilby næringslivet arealer som er attraktive nok til at eksisterende næringsvirksomhet kan videreutvikles, samt at ny og konkurransedyktig virksomhet kan etableres.

Det er ikke klagerett på vedtaket.

Dokumentet, og andre planer, finner du ved å følge denne lenken.

Plan til høring og offentlig ettersyn detaljreguleringplan for breddeutvidelse av RV. 3, Rendalen Grense-Alvdal Skurlag

I medhold av plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 vedtok Formannskapet 07.06.18 å sende Detaljreguleringsplan for breddeutvidelse av Rv. 3, Rendalen grense – Alvdal skurlag, Plan-ID 201601, ut til høring og offentlig ettersyn.

Frist for tilbakemelding er 01.10.2018

 

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her:

 

Plandokumentene kan leses her:

 

Planhefte:

 

Plandokumentene er tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicetorg og på kommunens hjemmeside i tidsrommet 17.08.2018 –  01.10.2018.

Merknader til planen sendes til

postmottak@tynset.kommune.no, eller

Tynset kommune, Torvgata 1, 2500 Tynset

Kunngjøringer

Suppleringskonkurranse veterinærvakt

I Alvdal og Folldal veterinære vaktdistrikt kunngjøres konkurranse om to avtaler om veterinærvakt:

  • En midlertidig avtale fra 10.10.2018 til 01.05.2019 og
  • en avtale fra 10.10.2018 og ut gjeldende anbudsperiode til 31.08.2019.

Konkurransegrunnlaget finner du ved å følge denne lenken (PDF, 702 kB)

Frist for å legge inn tilbud er torsdag 4. oktober klokka 12.00.