Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Detaljregulering for Steimosletta - høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok Formannskapet 06.06.19  å sende  Detaljregulering for Steimosletta, Plan-Id 201804, på høring, og til offentlig ettersyn.

Hensikten med detaljreguleringen er å åpne for detaljvarehandel på allerede regulerte arealer.

Frist for innspill er 26. juli 2019.

Formannskapet fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10 med følgende dokumenter

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her:

 
Du kan lese øvrige saksdokumentene ved  å følge lenkene under:
 

 

Plandokumentene er tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicetorg og på kommunens hjemmeside www.alvdal.kommune.no frem til 26.07.19.

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no. innen 26.07.19

Detaljregulering for Alvdal sentrum - Steia vest - Høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok Formannskapet 06.06.19  å sende detaljregulering for Alvdal sentrum - Steia vest, Plan-ID 201205-del 3, på høring og offentlig ettersyn.

Frist for tilbakemelding er 26. juli 2019.

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her: Samlet saksframstilling (PDF, 839 kB)

Vedtak i Formannskapet 06.06.2019:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 fremmer Formannskapet Detaljregulering for Alvdal sentrum - Steia vest, Plan-ID 201205-del 3, og vedtar å legge den ut til høring og offentlig ettersyn med følgende dokumenter:

 

2. Reguleringsbestemmelser, datert 14.06.19.  (PDF, 927 kB)

3. Planbeskrivelse, datert 28.05.19. (PDF, 4 MB)

4. ROS-analyse nåsituasjon, datert 28.05.19 (PDF, 249 kB)

5. Rosanalyse etter regulering (PDF, 295 kB)

6. Mulighetsstudie, Alvdal, Steia –Steimosletta, datert 17.11.17. (PDF, 20 MB)

7. Illustrasjon Kostnadsvurdering av mulighetsstudie i Kvernbekkdalen, datert 10.05.19 (PDF, 5 MB)

Plandokumentene er tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicetorg og på kommunens hjemmeside www.alvdal.kommune.no frem til 26.07.19.

 

 

 

Kunngjøringer

Veterinærvakt for Alvdal og Folldal veterinære vaktdistrikt

Konkurranse for veterinærvakt for alvdal og Folldal veterinære vaktdistrikt for perioden 01.09.2019 – 31.12.2022 har frist 20. august klokka 12.00 for å legge inn tilbud.  

Følg denne lenken for å lese konkurransegrunnlaget. (PDF, 639 kB)

 

Kunngjøring endelig vedtatt reguleringsplan- Einunna bru med tilstøtende veg

I medhold av plan og bygningsloven § 12–12 vedtok Kommunestyret i Alvdal 20.06.19, i sak nr. 30/19, Detaljregulering for Einunna bru med tilstøtende veg, Plan-ID 201802.

Hensikten med planarbeidet er å bygge ny bru over Einunna, som ligger langs Fv. 29, på grensen mellom Alvdal og Folldal kommuner.

Kommunens sakspapirer vedtak i kommunestyret kan leses her:

 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicekontor.

Klage:

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages, jf. pbl §1 – 9. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Tynset kommune v/ Plan, byggesak og geodata innen 17.07.19. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15- 3.

Klagen skal sendes til: Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til  postmottak@tynset.kommune.no

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­

Kunngjøring - Endelig vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering av utkikkspunkt på Tron

I medhold av plan og bygningsloven § 12–12 vedtok Kommunestyret i Alvdal 20.06.19, i sak nr. 31/19, Detaljregulering av utkikkspunkt Tronfjelltoppen, Plan-ID 201803

Formålet med planen er å tilrettelegge for å videreutvikle Tronfjelltoppen for turisme, gjennom bl.a. etablering av et utkikkspunkt, rampe for utspring med hangglider, rydding av turveger, og etablere et servicebygg på toppen. Planområdet ligger på toppen av Tron, 1666 m o.h. 

Kommunens sakspapirer og vedtak i kommunestyret kan leses her:

 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicekontor.

Klage:

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages, jf. pbl §1 – 9. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Tynset kommune v/ Plan, byggesak og geodata innen 17.07.19. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15- 3.

Klagen skal sendes til: Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­

Varsel om oppstart og høring av planprogram- Sjulhusvangen hyttegrend

På vegne av Sjulhusvangen grunneierlag og i henhold til plan- og bygningslovens §§12-8 og 12-9 kunngjøres oppstart av følgende planarbeid:

Detaljregulering av «Sjulhusvangen hyttegrend» med forslag til planprogram i Alvdal kommune

Nye opplysninger eller synspunkter til oppstart av planarbeidet bes sendt til Planråd AS, Parkveien 17 A, 2500 Tynset.

E post: post@planraad.no

Frist for innspill: 12. juli 2019.

Les hele teksten ved å følge denne lenken (PDF, 250 kB)

Les planprogrammet ved å følge denne lenken (PDF, 2 MB)

 

 

 

Offentlig ettersyn - kommunedelplan for trafikksikkerhet

Kommunestyret vedtok 23. mai 2019 å legge kommunedelplan for trafikksikkerhet ut til offentlig ettersyn i seks uker.

Planen består av en overordnet del, og en tiltaksdel.

Formål

Formålet med kommunedelplan for trafikksikkerhet er å sette innsats med trafikksikkerhet på dagsorden, slik at det jobbes forebyggende på en planmessig og målrettet måte.

Planen er et verktøy for kommunens arbeide på området, og vil være et viktig grunnlagsdokument for videre kommunal planlegging. Planen gir også innspill, og vil være en pådriver overfor Hedmark fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen og BaneNor.

Foruten konkrete trafikksikkerhetstiltak skal planen også være pådriver for, og legge føringer for, videre arbeide med forebyggende og holdningsskapende arbeide.

Plandokumenter

Merknader til planen sendes Alvdal kommune, postmottak@alvdal.kommune.no, innen 10. juli 2019.