Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for utsiktspunkt på Tron

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Utsiktspunkt Tronfjelltoppen, Plan-id- 201803 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Formannskapet, 14.03.2019, sak nr 12/19.

Frist for merknader er 3. mai 2019.

Formannskapet fattet følgende vedtak:

Formannskapet fremmer Detaljregulering for utkikkspunkt Tronfjellet, Plan-ID 201803, og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 12-10 med følgende vedlegg:

1. Plankart Utkikkspunkt Tronfjelltoppen, Plan-ID 201803, datert 15.02.19.

2. Reguleringsbestemmelser, datert 01.03.19.

3. Planbeskrivelse, datert 01.03.19.

4. Vurdering av plikt til utredning i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger, datert 01.07.19.

5. ROS-analyse

6. Samlet oversikt over uttalelser til varsel om oppstart

Dokumenter

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her:

Plandokumentene kan leses her:

 

Solhellinga boliggrend - høring og offentlig ettersyn
Høring - Revisjon av vilkår for regulering av Savalen, Fundin magasinet mv. og for delvis overføring av Glomma til Rendalen

NVE besluttet den 7. april 2017 at konsesjonsvilkårene for regulering av Savalen, Unndalen (Fundinmagasinet) mv. og for delvis overføring av Glomma til Rendalen skal revideres.

GLB har utarbeidet et revisjonsdokument som beskriver reguleringene og overføringen, og vurderer de ulempene man er kjent med. Revisjonsdokumentet legges nå ut til offentlig høring , og NVE inviterer alle som har interesse av saken til å uttale seg.

Revisjonsdokumentet og høringsuttalelsene vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår. Revisjonsdokumentet er tilgjengelig på NVEs internettside www.nve.no/konsesjonssaker For å snevre inn søket velg først «Vannkraft» under fanen «Alle typer», deretter «Revis jon av vilkår» under fanen «Alle sakstyper». Generell informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår finnes på www.nve.no/revisjon 

Revisjonsdokumentet er også lagt ut til offentlig gjennomsyn på servicetorgene e.l . i følgende kommuner: Alvdal, Folldal, Oppdal, Rendalen, Stor - Elvdal, Tynset og Åmot. Dersom du ønsker en papirversjon kan du kontakte Gaute Skjelsvik hos GLB på tlf. 970 12 834 eller e - post: gs@glb.no 

Uttalelser kan send es NVE via sakens internettside (se over), med e - post til nve@nve.no eller med post til NVE - Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Høringsfristen er 1. mai 2019 .

 

På bakgrunn av revisjonsdokumentet og uttalelsene til dette skal NVE gi en innstilling til Olje - og energidepartementet, med forslag til nye konsesjonsvilkår. Uttalelsene er offentlige dokumenter som vil bli referert i innstillingen. Sentrale saksdokumenter blir lagt ut på sakens internettside.

Kunngjøringer

Reguleringsplan til offentlig ettersyn - Fv.29 Einunna bru med tilstøtende veg

Statens vegvesen har, på vegne av Hedmark fylkeskommune, og i samarbeid med Alvdal kommune, utarbeidet forslag til reguleringsplan som skal legge til rette for å erstatte gammel Einunna bru med en ny på fv.29.

Planforslaget legges nå ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 04.04.2019 – 21.05.2019.

Her kan du lese plandokumentene:

Ved å følge denne lenken kan du se en animasjonsfilm som viser hvordan den nye brua blir

Denne lenken viser animerte panoramabilder fra ulike ståsteder. (Du bruker pilene nederst til de forskjellige ståstedene 1-Panorama til 4-Panorama )

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn på følgende steder:

Eventuelle merknader sendes til:

Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller til firmapost-ost@vegvesen.no innen 21 mai 2019.

Har du spørsmål til planforslaget kan du ta kontakt med:

Tekniske spørsmål:   

Planprosess:              

Kunngjøring - Fastsatt planprogram for reguleringsarbeid - detaljregulering av Steimosletta

Fra møtet i Formannskapet den 14.03.2019, sak nr. 10/19 underrettes det om at det er fattet følgende vedtak:

Alvdal kommune fastsetter planprogram for detaljregulering av Steimosletta, Plan-ID 201804, revidert etter høring, og datert 05.03.19:

Planforslaget skal drøftes i Regionalt planforum i forkant av førstegangsbehandling.

Det understrekes at planprogrammet kun tar stilling til prosessen, ikke innholdet i reguleringsplanen.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Kunngjøring - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset - stadfesting av vedtak

Stadfesting av vedtak

Kommunestyret stadfestet den 28.02.19, sak 9/19, vedtak av Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset, fattet den 26.10.17, sak 69/17:

Vedtak i Kommunestyret 28.02.2019:

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar Kommunestyret Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset med følgende dokumenter:

  • 1. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset kommuner 2017-2021
  • 2. Kulturminner i Alvdal og Tynset, Sørensen og Hvamstad.
  • 3. Kart over kulturminner og kulturmiljøer som foreslås fredet.
  • 4. Temakart Fornminner og kulturminner Kommunedelplan for Alvdal, 2008-2020
  • 5. Temakart Landskap, kulturminner og kulturmiljø, Kommunedelplan for Tynset tettsted 2015-2027

2. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide vedtatte endringer og å foreta mindre korrigeringer på

Kart over kulturminner og kulturmiljøer som foreslås fredet i etterkant av vedtatt plan, samt i det fremlagte plandokumentet, i tråd med vedtak i formannskapet datert 16.03.17;

§ 13 På eiendommer med enkeltminner av vernekategori 2 bør nybygg og tilbygg på ikke-verneverdig bebyggelse, såframt det er praktisk mulig eller økonomisk forsvarlig, underordnes kulturminnets størrelse, struktur og lesbarhet. Eventuelle innslag av moderne materialer og stiluttrykk bør forsøkes harmonisert med stedets særpreg og tradisjonelle byggeskikk.

Punkt 5.4.7 Kommunikasjon og samferdsel. Stasjonsanlegg Barkald, bygg nr. 155109912 tas ut av verneplan. Kapittel om jernbane side 56 – Setningene 10 og 11 tas ut. Setning 12 omskrives til: Barkald stasjon ble satt opp i tømmer, men utvendig donesert eller rappet. Tømmeret ble utvendig pusset med ei blanding av leire, kalk og et bindemiddel slik at det ble seende ut som et murbygg. Modell av stasjonsområdet er utstilt på Jernbanemuseet på Hamar.

Side 57: Aktuelle kulturminner: Barkald stasjon strykes

Saken kunngjøres pr. brev for eiendomsbesittere innen vernekategori 1 og 2.

3. Side 56: Alvdal (Stasjonsbyen «Lillelevdal») er utpekt til å representere en planlagt stasjonsby i Landsverneplan for Jernbanen.

Vedtaket må legges inn i som et vedlegg i de ferdig trykte plandokumentene.

Bakgrunn

Bakgrunnen for vedtaket var at plandokumentene ikke var fullstendig endret etter formannskapets vedtak om å fjerne Barkald stasjon som et verneverdig bygg fra planen, datert 16.03.17.  Dette medførte en usikkerhet om hva som lå til grunn for vedtaket fattet ved endelig behandling i Kommunestyret i sak 69/17 den 26.10.17.

I tillegg finnes digitale kartdata på kommunens kartgrunnlag Kommunekart, under kartlagene Kulturlandskap, Seterlandskap og Riksantikvaren. (Databasen  «Askeladden».)

Plandokumenter i papirformat er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicetorg og på biblioteket.

Kunngjøring - endelig vedtatt reguleringsplan for breddeutvidelse av RV3 fra Alvdal Skurlag til kommunegrensa mot Rendalen

I medhold av plan og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Kommunestyret i Alvdal 28.02.18 Detaljreguleringsplan for Rv. 3 Rendalen grense –Alvdal skurlag, Plan-ID 201601.

Formålet med planen er å sikre nok areal til framtidig utvikling av vegen, og legge til rette for økt trafikksikkerhet. Planområdet ligger langs Rv.3 fra Alvdal skurlag til Rendalen grense.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicekontor.

Klage:

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages, jf. pbl §1 – 9. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Tynset kommune v/ Plan, byggesak og geodata innen 28.03.19. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15- 3.

Klagen skal sendes til:

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 22.03.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­