Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Offentlig høring - valg av meddommere i perioden 2021-2024

Alvdal kommune skal i 2020 oppnevne meddommere for en ny periode, gjeldende fra 01.01.2021 - 31.12.2024. Det skal velges meddommere til Nord-Østerdal Tingrett, Eidsivating Lagmannsrett og jordskifteretten. 

I henhold til domstolloven § 68, skal forslaget til meddommere og skjønnsmedlemmer legges ut på alminnelig ettersyn. Oversikt over foreslåtte kandidater som meddommere til lagmannsrett, tingrett og jordskifterett  ligger vedlagt på denne siden. 

Frist for å komme med innvendinger til forslaget er 2. juni 2020.

Høringssvar sendes til postmottak@alvdal.kommune.no eller sendes til Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal

Følg denne lenken for å se liste over meddommere (PDF, 50 kB)

 

Høring - lokal forskrift for godtgjøring av folkevalgte

Forslag til forskrift om godtgjøring for folkevalgte ble behandlet i Alvdal kommunestyre i møte den 30.04.20.

Kommunestyret vedtok at saken legges ut til offentlig høring. Høringen sendes alle som er valgt inn i et eller annet styre, råd eller utvalg av kommunestyret høsten 2019. I tillegg legges høringen ut på kommunens hjemmeside og facebook side slik at alle som ønsker det kan gi innspill til forskriften.

Høringssvar sendes postmottak@alvdal.kommune.no innen kl. 15.30 mandag 8. juni 2020.
Spørsmål rettes til Bjørg Normann, mobilnr. 969 43 345 eller bjorg.normann@alvdal.kommune.no.

 

Høring - søknad om endring av §3 i lokal forskrift for motorferdsel i vann og vassdrag

Savalen fiskeforening søkte 18.06.18 om endring i lokal forskrift for motorferdsel i vann og vassdrag i Alvdal og Tynset kommuner. Søknaden må behandles i begge kommuner, og begge kommuner må vedta eventuelle endringer i forskrift for egen kommune.

Formannskapet vedtok 2. april at saken legges ut til høring.

Høringsfrist er 1. juni 2020.

Følg denne lenken for å lese høringsbrevet (PDF, 72 kB)

Følg denne lenken for å se saksframlegget og formannskapets behandling (PDF, 514 kB)

 

Høring - Veteranplan Nord-Østerdalen

HØRING VETERANPLAN NORD-ØSTERDALEN
Kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal og Alvdal har samarbeidet om en felles veteranplan. Med veteran menes det personellet som har deltatt i militære operasjoner i inn- og utland.

Målet med planen er at kommunene på en bedre måte skal anerkjenne, ivareta og følge opp våre veteraner. Planen sendes nå ut på høring. Høringen sendes spesifikt til Nord-Østerdal forsvarsforening og Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). For øvrig legges høringen ut på kommunenes hjemmesider slik at de som ønsker kan gi innspill til planen.

Høringssvar sendes postmottak@alvdal.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Morten B. Often, mobilnummer 92 06 33 08. Høringsfrist er tirsdag 2.juni kl 1200.

Følg denne lenken for å lese  og vedleggene:

 

Kunngjøringer

Varsel om vedtak av planprogram - Detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend

Iht. plan- og bygningslovens § 4-1 varsles det om vedtak av planprogram for detaljregulering av Sjulhusvangen hyttegrend, plan ID 201503.

Planprogrammet ble vedtatt av formannskapet i Alvdal kommune den 23.01.2020.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av et hytteområde ved Sjulhusvangen. Det skal tilrettelegges for fritidsbebyggelse av høy standard, med innlagt strøm, fiber, vann og avløp. Fritidsbebyggelsen skal tilpasses landskapet og samtidig skjerme eksisterende seterlandskap på Sjulhusvangen. Det skal også reguleres areal til fritidsformål som muliggjør utvikling av friluftsinteresser i området, herunder areal til gapahuk og bade / -fiskedam m.mv. Et viktig prinsipp vil være å sikre allmenne ferdselsårer som skiløyper, turveier og stier.  

Planområdet ligger 3,5 km øst for Alvdal sentrum, Steia, på østkjølen mot Tylldalen.  

Arealet omfatter totalt 849 dekar, og det foreslås regulert inntil 140 hytter i området

 

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet nedenfor:

Klikk for stort bilde 

Planforslaget er i tråd med hovedtrekk og rammer i godkjent arealdel til kommuneplan, og gjennom krav til behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger vil en sikre en bærekraftig behandling av området.

Vedtak om Planprogram kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det være muligheter for innsyn, merknader, m.v. Planprogram med formannskapets vedtak er tilgjengelig på Servicetorget.

Følg denne lenken for å lese vedtatt planprogram (PDF, 2 MB)