Politisk organisering

Her kan du finne ut hvordan Alvdal kommune er  politisk organisert, og hvem som sitter i ulike styrer, råd og utvalg.

Kommunestyret er det øverste organet i enhver kommune. Imidlertid kan kommunestyret delegere noe av sin myndighet til administrasjonen, ved rådmannen, eller til andre politiske nivåer som for eksempel formannskapet.

Hvordan dette er gjort i Alvdal kommune kan du lese mer om ved å følge denne lenken til delegeringsreglementet. (PDF, 438 kB)

Kjøreregler for hva slags politisk behandling ulike saker skal ha i Alvdal finner du ved å følge denne lenken. (PDF, 181 kB) 

Kommunestyret har vedtatt et generelt reglement for alle folkevalgte. Det finner du ved å følge denne lenken. (PDF, 281 kB)

Kommunestyret

Kommunestyret består av 17 medlemmer og er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret behandler:

 • alle saker der det i lovteksten står "kommunestyret selv"
 • prinsipielle saker(første gangs behandling)
 • saker som binder opp kommunen økonomisk utover vedtatt budsjett
 • valg/oppnevninger behandles direkte i kommunestyret

Kommunestyret i Alvdal 2023-2027

Politisk møtekalender med saksdokumenter

Direktesending av kommunestyremøter

Formannskapet

Formannskapet består av 7 medlemmer valgt blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet behandler: 

 • Utvidet myndighet i hastesaker (kommunelovens §13)
 • godkjenner hovedavtaler, sentrale tariffoppgjør mv. som er til uravstemning
 • avgjør søknader om fondsmidler når dette ikke er delegert rådmannen
 • særlovsmyndighet når dette ikke er delegert rådmannen eller det i lovteksten står "kommunestyret selv"
 • innstiller til kommunestyret med unntak av tilsetting av rådmann/assisterende rådmann og valg/oppnevninger

Formannskapet i Alvdal 2023 - 2027

Politisk møtekalender med saksdokumenter

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets organ for egenkontroll. Det skal føre løpende kontroll med virksomheten på vegne av kommunestyret.

I henhold til kommuneloven skal utvalget ha minst 5 medlemmer. Minst ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger ledre og nestleder. Leder skal ikke tilhøre samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordfører.

Kontrollutvalget administreres praktisk av Konsek Trøndelag IKS, som også har sekretærfunksjonen.

Du finner mer om kontrollutvalget ved å følge denne lenken til Kontrollutvalg Alvdal

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget består av 3 medlemmer fra arbeidsgiversida (2 oppnevnt av og blant kommunestyrets medlemmer, samt rådmannen) og 3 fra arbeidstakersida ( hovedverneombudet og 2 representanter valgt fra arbeidstaker-organisasjonene).

Utvalget konstituerer seg selv. Leder velges for ett år av gangen vekselvis fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Utvalget behandler:

 • behandler og fatter vedtak i saker i tråd med AML’s §7-2.
 • har uttalerett i behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan
 • vedtar samarbeidsplanen for bedriftshelsetjenesten
 • vedtar målene for IA-arbeidet

Arbeidsmiljøutvalget

Politisk møtekalender med saksdokumenter

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg består av 5 politikere (valgt blant formannskapets medlemmer) og 2 arbeidstakerrepresentanter. Utvalget har disse oppgavene:

 • fatter vedtak i saker vedr. overordnede personalreglement og personalplaner 
 • innstiller overfor kommunestyret i tilsetting av rådmann og organisasjonsleder
 • har uttalerett i behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan

Reglement for partssammensatt utvalg (PDF, 189 kB). Vedtatt i kommunestyret 18. april 2024. Møtesak 47/24.

Partssammensatt utvalg

Politisk møtekalender med saksdokumenter

 

Politiske komitéer

Alvdal kommune har to politiske komitéer som brukes når det er behov for det.

Komitéene benevnes Komité A og komité B, og består av de kommunestyremedlemmene som ikke har plass i formannskapet. I tillegg sitter henholdsvis ordfører og varaordfører i hver sin komité som leder. 

Komitéene har ikke besluttende myndighet. Kommunestyret alene gir komitéene mandat, oppnevner saksordfører der det er aktuelt, tildeler ressurser for oppdraget og avgjør hvilken saksgang komitéenes innstilling skal underlegges videre i kommunens besluttende organer.

Komité A 2023 - 2027

Komité B 2023 - 2027