Politisk organisering

Her kan du finne ut hvordan Alvdal kommune er  politisk organisert, og hvem som sitter i ulike styrer, råd og utvalg.

Kommunestyret er det øverste organet i enhver kommune. Imidlertid kan kommunestyret delegere noe av sin myndighet til administrasjonen, ved rådmannen, eller til andre politiske nivåer som for eksempel formannskapet.

Hvordan dette er gjort i Alvdal kommune kan du lese mere om ved å følge denne lenken til delegeringsreglementet. (PDF, 438 kB)

Kjøreregler for hva slags politisk behandling ulike saker skal ha i Alvdal finner du ved å følge denne lenken. (PDF, 106 kB) 

Kommunestyret har vedtatt et generelt reglement for alle folkevalgte. Det finner du ved å følge denne lenken. (PDF, 542 kB)

Kommunestyret

Kommunestyret består av 17 medlemmer og er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret behandler:

 • alle saker der det i lovteksten står "kommunestyret selv"
 • prinsipielle saker(første gangs behandling)
 • saker som binder opp kommunen økonomisk utover vedtatt budsjett
 • valg/oppnevninger behandles direkte i kommunestyret

Kommunestyret i Alvdal 2019-2023

Politisk møtekalender med saksdokumenter

Formannskapet

Formannskapet består av 7 medlemmer valgt blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet behandler: 

 • Utvidet myndighet i hastesaker (kommunelovens §13)
 • godkjenner hovedavtaler, sentrale tariffoppgjør mv. som er til uravstemning
 • avgjør søknader om fondsmidler når dette ikke er delegert rådmannen
 • særlovsmyndighet når dette ikke er delegert rådmannen eller det i lovteksten står "kommunestyret selv"
 • innstiller til kommunestyret med unntak av tilsetting av rådmann/assisterende rådmann og valg/oppnevninger

Formannskapet i Alvdal 2019 - 2023

Politisk møtekalender med saksdokumenter

Politiske komitéer

Alvdal kommune har to politiske komitéer som brukes når det er behov for det.

Komitéene benevnes Komité A og komité B, og består av de kommunestyremedlemmene som ikke har plass i formannskapet. I tillegg sitter henholdsvis ordfører og varaordfører i hver sin komité som leder. 

Komitéene har ikke besluttende myndighet. Kommunestyret alene gir komitéene mandat, oppnevner saksordfører der det er aktuelt, tildeler ressurser for oppdraget og avgjør hvilken saksgang komitéenes innstilling skal underlegges videre i kommunens besluttende organer.

Komité A 2019-2023

Komité B 2019-2023

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget består av 3 medlemmer fra arbeidsgiversida (2 oppnevnt av og blant kommunestyrets medlemmer, samt rådmannen) og 3 fra arbeidstakersida ( hovedverneombudet og 2 representanter valgt fra arbeidstaker-organisasjonene).

Utvalget konstituerer seg selv. Leder velges for ett år av gangen vekselvis fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Utvalget behandler:

 • behandler og fatter vedtak i saker i tråd med AML’s §7-2.
 • har uttalerett i behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan
 • vedtar samarbeidsplanen for bedriftshelsetjenesten
 • vedtar målene for IA-arbeidet

Arbeidsmiljøutvalget

Politisk møtekalender med saksdokumenter

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets organ for tilsyn og kontroll. Utvalget består av 3 medlemmer, hvorav 2 skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger leder.

Kontrollutvalget administreres praktisk av Kontrollutvalg Fjell IKS, som også har sekretærfunksjonen.

Du finner mer om kontrollutvalget ved å følge denne lenken til Kontrollutvalg Fjell IKS sin hjemmeside

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg består av 5 politikere (valgt blant formannskapets medlemmer) og 2 arbeidstakerrepresentanter. Utvalget har disse oppgavene:

 • fatter vedtak i saker vedr. overordnede personalreglement og personalplaner 
 • innstiller overfor kommunestyret i tilsetting av rådmann og organisasjonsleder
 • har uttalerett i behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan

Partssammensatt utvalg

Politisk møtekalender med saksdokumenter

 

Eldrerådet

Eldrerådet består av 7 medlemmer, hvor varaordfører representerer kommunestyret.

Eldrerådet behandler saker som angår de eldres situasjon i kommunen. Rådet velges av kommunestyret for hver ny kommunestyreperiode. Rådet konstituerer seg selv. Leder velges blant pensjonistenes representanter.

Eldrerådet

Møter i eldrerådet

Møter i eldrerådet
Møteinnkalling Møtereferat
Innkalling 14.12.2018 (PDF, 287 kB) Referat 14.12.2018 (PDF, 261 kB)
Innkalling 20.04.2018 (PDF, 352 kB) Referat 20.04.2018 (PDF, 434 kB)
Innkalling 15.12 2017 (PDF, 356 kB) Referat 15.12.2017 (PDF, 356 kB)

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet består av 3 medlemmer valgt av kommunestyret og 3 fra funksjonshemmedes organisasjoner.

Rådet velges av kommunestyret for hver periode. Kommunestyret velger leder blant de politisk oppnevnte representantene.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse