Jobber du i en voksentjeneste?

Voksentjenesten er ansatte i rus- og psykisk helsetjeneste, hjemmetjenesten, flyktningtjenesten, legekontor, TFF, ergo- og fysioterapeuter, NAV eller andre som møter voksne med omsorg for barn under 18 år. Jordmortjenesten er også viktig for å fange opp familier hvor det er grunn til bekymring i svangerskapet. 

Tjenesteyter i disse gruppene skal ikke ha hovedansvar for oppfølgingen av barnet, men voksentjenestene skal ivareta familien i samarbeid med andre instanser i kommunen. Her må det opprettes kontakt mellom instansene, slik at tiltak kan koordineres.

Meldeplikt til barneverntjenesten gjelder i alvorlige og akutte situasjoner.

Dersom du blir oppmerksom på forhold ved foresatte som gir grunn til bekymring, eller blir oppmerksom på barn/ungdom som ikke trives klikk nedenfor for å få tips

Bekymret for et barn?

 

Når du har uro for et barn eller ungdom, må du prøve å sette ord på det du kjenner før du tar saken videre. Bruk gjerne Undringsnotat BTI (DOCX, 41 kB)

Dette er ikke alltid like lett, for signalene som har gjort deg bekymret kan være både vage, diffuse og vanskelige å tyde.
Det kan være egen oppmerksomhet, henvendelse fra foresatte eller andre.

Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål vedrørende barn/unge eller foresattes helse, trivsel eller livssituasjon.

Undring innebærer ingen antakelser eller konklusjon rundt spørsmålene.

Dersom du har grunn til å tro at et barn/ungdom utsettes for vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep skal du handle umiddelbart. Kontakt politi eller barneverntjenesten samme dag som situasjonen oppstår. Du skal ivareta saken sammen med din leder.

DU KAN VÆRE DEN ENE VIKTIGE! 

Opprett kontakt med foresatte for å få en felles forståelse av situasjonen og vurder om det er en reel bekymring. Avklar veien videre sammen. Legg til rette for en god arena som skaper felles forståelse for innholdet i undring/bekymringen. Hvis du tenker at dette hadde vært hensiktsmessig at barnehage eller skole hadde visst for å kunne legge til rette bedre for barnet i hverdagen, be om samtykke til å dele informasjon. Bruk Felles samtykkeskjema (DOCX, 37 kB). Målet med deling av info er alltid barnets beste.

Hvis du får samtykke må det avklares med de ulike tjenestene hvem som har ansvar for å ta saken videre. Får du ikke samtykke, må du bruke litt mer tid på å overbevise de foresatte viktigheten av delingen. Man kan også diskutere anonymt med andre tjenester for å få tips og råd til hva man kan gjøre i enkeltsaker.

Barn som pårørende til foresatte og søsken

Ved sykdom hos foreldre/foresatte og søsken trer begrepet «barn som pårørende» inn. Dette begrepet brukes om barn og søsken av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Begrepet skal tolkes vidt og uavhengig av formalisert omsorgssituasjon. Lovbestemmelsen i Helsepersonelloven § 10a gjelder for mindreårige barn under 18 år og gjelder både biologiske barn, stebarn, fosterbarn, adoptivbarn og andre.

Den enkelte ansatte har tre hovedoppgaver når det gjelder å ivareta barn som pårørende til foreldre eller søsken:

• Samtale med brukeren om barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov og tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. Innenfor rammene av taushetsplikten skal helsepersonellet også tilby barnet og andre som har omsorg for barnet, å ta del i en slik samtale. 

• Innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet anser som hensiktsmessig.  Bruk Felles samtykkeskjema (DOCX, 37 kB).

• Bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær. Informasjonen skal gis i en form som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger. På for eksempel helsestasjon eller legekontoret skal det bes om lov til å dele informasjon i de tilfellene det er hensiktsmessig slik at barnehagen og skolen vil kunne tilrettelegge bedre for barnet. Målet med deling av info er alltid barnets beste.

Premissene for disse oppgavene er å hjelpe foreldre til å ivareta barna sine, samarbeide rundt familien, og at det arbeides innenfor taushetsplikten.
 

Hvordan ivareta barnet best mulig?

I situasjoner der foresatte eller søsken sliter med helse- og/eller sosiale problemer som kan innvirke på barna, må vi handle. Vi trenger en helhetlig oversikt over den voksne, deres barn og familie. Dette gjøres ved en planlagt samtale med foreldre der barnets situasjon er tema, og hvordan barnet kan ivaretas best mulig når det er alvorlig sykdom. Husk at barnet har rett til å bli ivaretatt før det viser symptomer.

I vurderingen av situasjonen er et viktig anliggende å få frem hvordan de eventuelle psykiske vanskene, rusproblemene eller andre utfordringer i livet påvirker foreldrefunksjonen og familien. Vi vet at en forelder/søsken kan ha psykisk uhelse en periode uten at foreldrefunksjonen blir betydelig dårligere, og en forelder kan ha betydelig forringet foreldrefunksjon uten å se det slik selv. 

På for eksempel helsestasjon eller legekontoret skal det bes om lov til å dele informasjon i de tilfellene det er hensiktsmessig slik at barnehagen og skolen vil kunne tilrettelegge bedre for barnet. Målet med deling av info er alltid barnets beste.  I samråd med foreldrene og barnet kan barnehagen/skolen vurdere hva som bør gjøres for at eleven skal få det best mulig (jmfr Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten). Bruk Felles samtykkeskjema (DOCX, 37 kB)