Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for rv. 3 Nesteby bru med tilstøtende områder

Statens vegvesen skal i samarbeid med Alvdal kommune og felles plan- og byggesaksenhet i Tynset kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for rv. 3 Nesteby bru. 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for å skifte ut brua. Planen blir en detaljreguleringsplan og vil være i samsvar med overordnet plan. Det vesentligste av planen vil gjelde naboer i den midlertidige anleggsperioden, jordbruk, vannhåndtering og jernbaneinteresser.

Med dette varsler vi om oppstart av planarbeid i samsvar med plan- og bygningsloven § 12- 8. Planen vil bli utarbeidet etter § 12-3 og § 3-7.

Synspunkter og innspill

Vi ber om synspunkter og innspill til oppstartmeldingen. Disse sendes til oss skriftlig enten på epost til firmapost@vegvesen.no eller med vanlig post til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Frist er satt til 30. august.

Om tiltaket

Nesteby bru er en del av rv. 3 og går over Rørosbanen like nordvest for Alvdal skurlag, ca 1,5 km sør for Alvdal sentrum.

Statens vegvesen ønsker å skifte ut brua og utvikle den til å tilfredsstille dagens krav. Dagens bru sto ferdig i 1969. Den krever nå et økende vedlikehold for å opprettholde fremkommelighet og driftsstabilitet. Vegbredden på brua er en del smalere enn standardkravet på 9 m. Vedlikeholdstiltak i 2022 vil snevre inn brua ytterligere. Når brua skal
skiftes ut vil den bli planlagt for 100 års levetid. Rørosbanen kan komme til å bli utviklet i løpet av den tiden og brua må derfor ha større fri høyde under. Ny bru blir da liggende høyere og blir bredere. Den kan også bli lengre avhengig av hvilket brukonsept vi velger å gå for. I hver retning bort fra brua må vegområdet utvides litt. I byggeperioden må vi ha riggområder, midlertidig veg og midlertidig bru for rv. 3 ved dagens bru. Det krever bruk av naboers grunn.

Tiltaket har ikke en egen bevilgning i Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Tiltaket står på marginallisten i Statens vegvesens Gjennomføringsplan for første seksårsperiode i NTP. Vi vil allikevel utarbeide en reguleringsplan nå. Da vil plangrunnlaget være klart dersom Statens vegvesens handlingsrom tillater igangsetting eller at bruas tilstand blir kritisk. 

Hva skjer videre – Informasjon og medvirkning 

Vi ønsker åpenhet og medvirkning for alle som er berørt. 

Vårt arbeid med planforslaget setter i gang etter sommerferien. Undervegs i arbeidet vurderer vi om det vil være behov for åpne informasjonsmøter og åpne kontordager slik at berørte kan ta opp spørsmål, si sin mening, bli lyttet til og vurdert. 

Når planforslaget er gjort ferdig blir forslaget tatt opp som sak i formannskapet. Deretter blir
planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn i minst seks uker. Dette blir annonsert i aviser og
ved oppslag.

Etter offentlig ettersyn blir uttalelsene og merknadene behandlet av oss, og deretter tatt opp som sak i formannskapet. Når forslaget til detaljreguleringsplanen er klart blir planen tatt opp som sak i kommunestyret for vedtak.

Alle vedtak undervegs er enkeltvedtak og kan derfor påklages. En egen nettside for prosjektet er opprettet der vi vil dele informasjon. https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv3nestebybru/

Ikke krav om konsekvensutredning

I samråd med plan- og byggesaksenheten i kommunen er det vurdert at planen ikke er utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredning. Virkningene av planforslaget vil bli belyst i planbeskrivelsen.

Grunnerverv

Bygging av prosjektet kan kreve erverv av grunn. Det er reguleringsplanen som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv. Grunnerverv vil være en del av et senere byggeprosjekt og ikke en del av dette reguleringsplanprosjektet. Informasjon om grunnerverv finnes her:
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Avstaelse+av+eiendom

Innmålinger og grunnundersøkelser

I arbeidet med reguleringsplanen kan det måtte gjøres innmålinger av vegen og sideterrenget. Det kan også måtte gjøres geologiske og geotekniske undersøkelser. Ved behov for grunnundersøkelser på naboeiendommer vil de berørte få eget varsel om dette.

Private kabler, ledninger, rør eller andre anlegg

Vi trenger å få oversikt over alle installasjoner i grunnen i tiltaksområdet. Vi innhenter data fra sentrale ledningseiere. Vi oppfordrer grunneiere og andre som har installasjoner i grunnen i området om å sende dokumentasjonen til oss eller ta det med på et åpent møte.

Videreformidling av informasjon til leietakere

Grunneiere og rettighetshavere bes om å videreformidle dette varselet til leietakere på sin eiendom.

Spørsmål

Spørsmål kan stilles på e-post asgeir.skymoen@vegvesen.no eller telefon 90873317.

Med hilsen
Asgeir Skymoen