Rus- og psykisk helsetjeneste

Hva tilbyr vi?
 • Individuell oppfølging til mennesker med psykisk lidelse og/eller rusproblemer
 • Støtte og veiledning til pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid hvor brukermedvirkning står sentralt
Hvordan jobber vi?
 • Lindre psykisk stress, lidelse eller sykdom gjennom samtaler, samvær,  trening eller undervisning.
 • Ved hjelp av samtaler og støttetiltak gi økt livskvalitet til rusmiddelavhengige.
 • Øke egenmotivasjon for rusfrihet gjennom motiverende samtaler.
 • Bidra til at våre brukere får dekket sine grunnleggende behov gjennom tilsyn.
 • Støtte, råd og veiledning til pårørende.
 • Par- og nettverkssamtaler.
 • Koordinere individuell plan. (IP)
 • Bistå til å komme i gang med arbeid, arbeidstrening eller skole.
Veien videre

Du kan henvende deg til rus- og psykisk helsetjeneste selv, til Nav eller via din fastlege.

Innen tre uker etter henvendelsen skal det være avtalt time for hjemmebesøk eller avtale på kontoret.

Etter vurderingssamtalen fattes det et enkeltvedtak.

Tjenesten tildeles etter Helse og omsorgstjenesteloven. Tjenesten er gratis.

Hvor finner du oss?

Vi holder til i andre etasje i kommunehuset. (Samme lokaler som NAV)

Ved akutte behov, henvend deg til legekontoret.

Nasjonale pasientforløp - psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble publisert og implementeres trinnvis fra høsten 2018.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

De tre første pakkeforløpene ble lansert i september 2018, og ble tatt i bruk fra januar 2019. Det er:

 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge.
 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne.
 • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på Nettsiden til Helsedirektoratet-Pakkeforløp for psykisk helse og rus

I Alvdal kommune kan du ta kontakt med Rus- og psykisk helsetjeneste ved enhetsleder Susanne Raabe for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus.

Kontakt

Ida Synnøve Stillerud
Konsulent
E-post
Mobil 90 69 00 55
Tonje Skamfer Rebni
Konsulent
E-post
Telefon 48 89 32 70
Mobil 48 89 32 70