Hjemmebaserte tjenester

Viktige telefonnummer til hjemmebasert omsorg

Hjemmebasert omsorg - kontor (08.00 - 15.00): 477 91 507

Døgnbemannet vakttelefon: 477 91 500

Avdeling lavterskel (08.00 - 21.00): 477 91 503

Bemannet omsorgsbolig (08.00 - 21.00): 477 91 502

Dagsenteret (09.00 - 16.00): 456 41 962

Ambulerende vaktmester (08.00 - 15.00): 913 08 116

Søknad om helse- og omsorgstjenester i Alvdal kommune

Søknadsskjema

For å søke om helse- eller omsorgstjenester kan du benytte et digitalt skjema som du finner ved å følge denne lenken: Digitalt søknadsskjema

Du kan også skrive ut og sende oss et papirbasert skjema. Det finner du ved å følge denne lenken: Papirbasert søknadsskjema - helse- og omsorgstjenester  (PDF, 46 kB)

Papirbasert skjema kan sendes til: Tjenestekontoret, Alvdal Kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal.  

Andre henvendelser kan rettes til tjenestekontoret. Kontaktinformasjon finner du litt lengre ned på denne sida. 

E-post: tjenestekontoret@alvdal.kommune.no

Trygghetsalarm

Hvem kan få trygghetsalarm?

Du kan få innvilget trygghetsalarm hvis du av helsemessige grunner har en risiko for å skade deg, og som følge av det er ute av stand til å tilkalle hjelp per telefon.

Når kan det hjelpe å ha trygghetsalarm?

Med alarmen kan du bevege deg både inne og ute og samtidig ha mulighet til å kommunisere med en pleier hvis du har behov for hjelp. Så lenge det er mobildekning er det også dekning for alarmen. 

Avtale og betaling

Alle som ønsker trygghetsalarm må skrive under en samtykkeerklæring som gjør sporing mulig når alarmen er utløst.

Det betales leie for trygghetsalarmen, og satsene fastsettes av kommunestyret hvert år.

Den som leier alarmen, er selv ansvarlig til å si opp abonnementet

Mat fra kjøkkenet på Solsida og vask av tøy for hjemmeboende

Kjøkkenet på Solsida

Kjøkkenet på Solsida omsorgsheim tilbyr varm og tilkjørt middag til hjemmeboende alle dager i uken unntatt lørdager. Lørdagsmiddagen kjøres ut kald på fredag.

Middagen kjøres hjem til deg av personer som jobber på frivillig basis, eller av hjemmebasert omsorg.

Middagen består av hovedrett og suppe/dessert. Menyen er variert, og det kan gjøres avtale ved spesielle behov.

Du kan bestille middager direkte fra kjøkkenet

For deg som mottar hjemmebaserte tjenester kan utkjøring av middag være en del av tjenesten.

Du kan endre bestillingen dersom du er bortreist eller av andre grunner ønsker å bestille mer, eller avbestille.

For spørsmål eller bestilling kan du kontakte Dan Frede Hyttemoen

Prisene finner du nederst på denne sida.

Hjelp til vask av tøy for hjemmeboende

Vaskeriet på Solsida kan tilby vask og stryking av alle sorter tøy for våre innbyggere.
Tøyet må være merket med navn.

For spørsmål eller avtaler kan du kontakte Dan Frede Hyttemoen

Prisene finner du nederst på denne sida. 

 

 

Ambulerende vaktmester

Ambulerende vaktmester kan etter vurdering foreta følgende arbeidsoppgaver:

 • Henting eller transport av hjelpemidler, og montering av disse.
 • Småreparasjoner i hjemmet. For eksempel skifting av lyspærer eller pakninger.
 • Brøyting av gårdsplass og veg.
 • Bære inn ved.
 • Plenklipping er en tjeneste som kan kjøpes fra Meskano. De kan kontaktes på telefon. 62 48 33 33, eller e-post: post@meskano.no

Tjenester knyttet til hjelpemidler er gratis, men utover dette fastsetter kommunestyret satser for egenbetaling hvert år.

Ambulerende vaktmester er Kjell Arne Bjørnstadjordet 

Dagtilbud

Dagtilbudet skal bidra til en betydningsfull hverdag i fellesskap med andre. Fokus er trivsel, mestring og deltakelse.

Dagsenter for hjemmeboende personer med demens

Dagsenteret er en viktig arena for aktivisering, trivsel, mestring og deltaking. Dagtilbudet kan bidra til å trygge hverdagen for brukere og avlaste pårørende.

Tilbudet gis etter individuell faglig vurdering. Dagsenteret er åpent 3 dager i uka. Deltakere blir kjørt til og fra dagsenteret med ledsager.

Leder for dagsenteret er Elin Trønnes tlf: 456 41 962

Dagtilbud for eldre

Tilbudet er et samarbeid mellom kommunen og Frivilligsentralen. Målgruppa er aleneboende eldre som har behov/ønske om sosialt samvær med ulike aktiviteter. Deltakere blir kjørt til og fra dagtilbudet.

Leder for dagtilbudet er May Kristin Holøien, tlf: 908 92 517

Både tilbud om dagsenter for hjemmeboende med demens og dagtilbud for eldre opphører for personer som får langtidsopphold på institusjon, eller når personen ikke lenger kan ha utbytte av tilbudet.

Det betales en egenandel på måltider og opphold pr. dag etter gjeldende satser, men dette gjelder ikke når tilbudet er definert som et avlastningstiltak.

 

Praktisk bistand

Hensikten med tjenesten er at du med litt hjelp skal kunne bo hjemme.

Praktisk bistand gis etter en individuell faglig vurdering.

Praktisk bistand er hjelp til daglige gjøremål, som for eksempel:  

 • Nødvendig rengjøring av leilighet eller bolig.
 • Sengeskift, klesvask og oppvask.
 • Bistand til innkjøp.
 • Hjelp til personlig hygiene.

Det gis IKKE hjelp:

 • På helligdager og helg.
 • Når brukeren er bortreist.
 • Til rengjøring av rom som vanligvis ikke er i bruk. 
 • Til storrengjøring.

Satsene for egenbetaling fastsettes av kommunestyret hvert år.       

Til grunn for beregningen legges G per 1. januar i betalingsåret.

G = folketrygdens grunnbeløp. Bruker av tjenesten betaler ut fra  husstandens samlede inntekt i siste offentlige skatteligning.

Kreftkontakt

Kreftkontakten er et tilbud til kreftsyke som bor hjemme, og deres pårørende.

Pasienten selv, pårørende og fastlege kan ta direkte kontakt med kreftkontakten. Du trenger ingen henvisning.

Kreftkontakten er tilgjengelig for pårørende som trenger råd eller noen å snakke med. Det legges stor vekt på et tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell der det er et behov.

Kreftkontakt i hjemmebasert omsorg er Eline Eithun Steien, og hun kan treffes her: Eline Eithun Steien

Helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet gis etter en individuell faglig vurdering. Tjenesten innvilges til personer som trenger nødvendig helsehjelp, men som ikke klarer å benytte seg av kommunens ordinære helsetilbud.

Helsetjenester i hjemmet kan omfatte:  

 • Hjelp til pleie og omsorg
 • Hjelp til personlig hygiene
 • Hjelp til ernæringsoppfølging
 • Hjelp til for eksempel medikamenthåndtering, blodprøvetaking, sårstell osv.
 • Veiledning og oppfølging av helsetilstand

Helsetjenester i hjemmet er en gratis tjeneste.

Hukommelsesteam/ Demenskontakt

Målet er at teamet kan komme tidlig inn i bildet hos den enkelte når det er mistanke om kognitiv svikt.

Fastlege, pårørende, enkeltpersoner og hjemmebasert omsorg kan ta kontakt med teamet når det er mistanke om kognitiv svikt.  

Teamet skal kartlegge kognitiv funksjon med gjeldende kartleggingsverktøy hos pasienter med mistanke om kognitiv svikt, gjennomføre pårørendesamtaler, samarbeide med legen, foreslå tiltak og ha ansvar for oppfølgingen etter gjeldende rutine. Oppfølging fra teamet er gratis.

Demenskontakt er Elin Trønnes 

Hukommelsesteam:

Du kan også kontakte hjemmebasert omsorg på telefon 477 91 500

Rehabiliteringsteam

Målet er at teamet skal bidra til at den enkelte får hjelp til rehabilitering etter skade eller sykdom.

Spesialisthelsetjenesten, fastlege, hjemmebasert omsorg og andre kan kontakte rehabiliteringsteamet for vurdering av rehabiliterings- eller opptreningsbehov. Rehabiliteringsteamet består av ergoterapeut, fysioterapeut og representanter fra hjemmebasert omsorg (HBO).

Teamet skal kartlegge behovet og funksjonsnivået med gjeldende kartleggingsverktøy, og sammen med den enkelte og evt. pårørende lage en plan for gjennomføring hvis det vurderes at rehabilitering/intensiv trening er det rette tilbudet.

Rehabilitering/intensiv trening er tidsbegrenset og foregår i samarbeid med HBO.

Kontaktperson fra teamet gjennomfører oppstartsmøter, evalueringsmøter og avslutningsmøter sammen med den enkelte, og vurderer sammen med teamet når opplegget skal avsluttes. Oppfølging fra teamet er gratis.

Kontaktinformasjon: Hanne Dalen, leder av rehabiliteringsteamet

Avdeling lavterskel

Tjenesten gis etter en tverrfaglig, individuell vurdering.

Avdeling lavterskel tilbyr korttidsopphold eller avlastningsopphold til deg som trenger opptrening etter operasjon eller sykdom, eller når pårørende trenger avlastning. 

Tjenesten kan også tildeles i situasjoner der det i en overgangsperiode er behov for nødvendig helsehjelp utover det som kan gis i hjemmet.

Avdelingen er bemannet slik at hjelp kan gis hele døgnet, men personalet er ikke fysisk tilstede til enhver tid.

Et opphold på avdelingen skal skape trygghet for pasient og pårørende.

Varigheten på oppholdet blir vurdert ut fra dine behov.

Egenandel for opphold på avdeling lavterskel følger satsen for korttidsopphold gitt av departementet. Du finner mer om dette nederst på denne sida.

 

 

 

 

 

Omsorgsboliger med bemanning

Omsorgsboliger med bemanning er tiltenkt personer som har behov for mer tilstedeværelse og helsehjelp enn det hjemmebaserte tjenester kan tilby i hjemmet.

Omsorgsboligene er tilrettelagte leiligheter med bemanning til strede store deler av døgnet.

Omsorgsboliger med bemanning kan tildeles etter en tverrfaglig, individuell vurdering.

Det kan søkes om bostøtte fra Husbanken. Mer informasjon om dette får du ved å henvende deg til NAV Alvdal, telefon 55 55 33 33, som også hjelper deg med søknadsskjema.

Du kan finne mer informasjon om bostøtte ved å følge denne lenken til husbanken

Betalingssatser Hjemmetjenesten og Solsida omsorgsheim

Nye betalingssatser gjelder fra 1. januar hvert år.

Det vises til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Satser gitt av departementet kan endres i løpet av året. Kommunen forbeholder seg derfor retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser. 

Hjemmebasert omsorg

Sats 2020

Sats 2021

Sats 2022

Praktisk bistand inntil 2G 210,00 210,00 215,-
Praktisk bistand  2-3G 825,00 856,00 907,-
Praktisk bistand 3-4G 1385,00 1437,00 1525,-
Praktisk bistand 4-5G 2090,00 2168,00 2298,-
Praktisk bistand over 5G 2640,00 2739,00 2903,-
Praktisk bistand enkelttimer til sjølkost 375,00 375,00 385,-
Leie av trygghetsalarm 330,00 330,00 350,-
Ambulerende vaktmester(husfar) 375,00 375,00 385,-
Dagsenteret pr. dag 235,00 244,00 250,-
Korttidsopphold avd. lavterskel pr døgn 170,00 175,00 175,-
Serviceruta 50,- en vei 50,- en vei 70,-

Note:    Satsene for neste år fastsettes av Helse- og omsorgsdept. i slutten av desember i inneværende år. Kommunen forbeholder seg retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser

Kjøkken og vaskeri

Satser 2020

Satser 2021

Satser 2022

Middag hjemmeboende vanlig porsjon 90,00 93,00 95,-
Middag hjemmeboende stor porsjon 135,00 140,00 144,-
Middag hjemmeboende halv porsjon 55,00 58,00 60,-
En retters middag   68,00 70,-
Tørrmat hjemmeboende 20,00 25,00 25,-
Middag 100,00 105,00 108,-
Kost korttid oms.hybel   87,50 87,50
Lunsj 25,00 30,00 31,-
Kaffe 20,00 20,00 25,-
Tøyvask pr. kg. 75,00 77,00 80,-
Tøyvask m/stryking pr.kg. 85,00 87,00 90,-
Rulling av duker pr. kg. 65,00 67,00 69,-

 

Institusjonsopphold

Kommunen tar betalt etter de til enhver tid gjeldende maks-satser fastsatt i forskrift, og justeres fra 1.januar hvert år.

Se Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Kontakt

Liv Margrete Sølna
Enhetsleder HBO
E-post
Telefon 62 48 94 00
Mobil 477 91 545