Hjemmebaserte tjenester

Viktige telefonnummer til hjemmebasert omsorg

Hjemmebasert omsorg - kontor (08.00 - 14.00):  tlf477 91 507

Døgnbemannet vakttelefon: tlf 477 91 500

Bemannet omsorgsbolig (08.00 - 21.00): tlf 477 91 502

Dagsenteret tirsdag, onsdag og torsdag: (09.00 - 16.00) tlf 456 41 962

Ambulerende vaktmester tirsdag, onsdag og torsdag: (08.00 - 15.00) tlf 913 08 116

Søknad om helse- og omsorgstjenester i Alvdal kommune

Søknadsskjema

For å søke om helse- eller omsorgstjenester kan du benytte et digitalt skjema som du finner ved å følge denne lenken: Digitalt søknadsskjema

Du kan også skrive ut og sende oss et papirbasert skjema. Det finner du ved å følge denne lenken: Papirbasert søknadsskjema - helse- og omsorgstjenester  (PDF, 64 kB)

Papirbasert skjema kan sendes til: Tjenestekontoret, Alvdal Kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal.  

Andre henvendelser kan rettes til tjenestekontoret. Kontaktinformasjon finner du litt lengre ned på denne sida. 

E-post: tjenestekontoret@alvdal.kommune.no

Trygghetsalarm

Hvem kan få trygghetsalarm?

Du kan få innvilget trygghetsalarm hvis du av helsemessige grunner har en risiko for å skade deg, og som følge av det er ute av stand til å tilkalle hjelp per telefon.

Når kan det hjelpe å ha trygghetsalarm?

Med alarmen kan du bevege deg både inne og ute og samtidig ha mulighet til å kommunisere med en pleier hvis du har behov for hjelp. Så lenge det er mobildekning er det også dekning for alarmen. 

Avtale og betaling

Alle som ønsker trygghetsalarm må skrive under en samtykkeerklæring som gjør sporing mulig når alarmen er utløst.

Det betales leie for trygghetsalarmen, og satsene fastsettes av kommunestyret hvert år. Prisene finner du nederst på denne sida. 

Den som leier alarmen, er selv ansvarlig til å si opp abonnementet

Mat fra kjøkkenet på Solsida og vask av tøy for hjemmeboende

Kjøkkenet på Solsida

Kjøkkenet på Solsida omsorgsheim tilbyr varm og tilkjørt middag til hjemmeboende alle dager i uken unntatt lørdager. Lørdagsmiddagen kjøres ut kald på fredag.

Middagen kjøres hjem til deg av personer som jobber på frivillig basis, eller av hjemmebasert omsorg.

Middagen består av hovedrett og suppe/dessert. Menyen er variert, og det kan gjøres avtale ved spesielle behov.

Du kan bestille middager direkte fra kjøkkenet, før kl. 12:00 for å få middag samme dag, tlf 47791543

For deg som mottar hjemmebaserte tjenester kan utkjøring av middag være en del av tjenesten.

Du kan endre bestillingen dersom du er bortreist eller av andre grunner ønsker å bestille mer, eller avbestille.

For spørsmål eller bestilling kan du kontakte avdelingsleder: Jørn Berget

Prisene finner du nederst på denne sida.

Hjelp til vask av tøy for hjemmeboende

Vaskeriet på Solsida kan tilby vask og stryking av alle sorter tøy for våre innbyggere.
Tøyet må være merket med navn.

For spørsmål eller avtaler kan du kontakte avdelingsleder: Jørn Berget

Prisene finner du nederst på denne sida. 

 

 

Ambulerende vaktmester

Ambulerende vaktmester kan etter vurdering foreta følgende arbeidsoppgaver:

 • Henting eller transport av hjelpemidler, og montering av disse.
 • Småreparasjoner i hjemmet. For eksempel skifting av lyspærer eller pakninger.
 • Småbrøyting av gårdsplass og veg.
 • Bære inn ved.

Tjenester knyttet til hjelpemidler er gratis, men utover dette fastsetter kommunestyret satser for egenbetaling hvert år.

Ambulerende vaktmester er Lena Stenhaug Furuli, tlf 913 08 116,  tirsdag, onsdag og torsdag. 

Prisene finner du nederst på denne siden. 

Dagtilbud

Dagtilbudet skal bidra til en betydningsfull hverdag i fellesskap med andre. Fokus er trivsel, mestring og deltakelse.

 

Dagsenter for hjemmeboende personer med demens

Dagsenteret er en viktig arena for aktivisering, trivsel, mestring og deltaking. Dagtilbudet kan bidra til å trygge hverdagen for brukere og avlaste pårørende.

Tilbudet gis etter individuell faglig vurdering. Dagsenteret er åpent inntil 3 dager i uka. Deltakere blir kjørt til og fra dagsenteret med ledsager.

Leder for dagsenteret er vernepleier Elin Trønnes tlf: 456 41 962

 

Frivilligsentralen

Eldretreffet hver torsdag kl. 12-16. Det blir mulighet for kjøp av mat og kaffe. Drosje henter.

Leder for frivilligsentralen er May Kristin Holøien, tlf: 908 92 517

 

 

 

Serviceruta

 

Dette er et tilbud til eldre i hele bygda om å komme seg til sentrum for å handle og treffe folk.  Ruta kjøres og organiseres via drosjene, mot at passasjerene betaler en egenandel. Betalingssatsene finner du nederst på denne siden

Praktisk bistand

Hensikten med tjenesten er at du med litt hjelp skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. 

Praktisk bistand gis etter en individuell faglig vurdering.

Praktisk bistand er hjelp til daglige gjøremål, som for eksempel:  

 • Nødvendig rengjøring av leilighet eller bolig.
 • Sengeskift, klesvask og oppvask.
 • Bistand til innkjøp.
 • Hjelp til personlig hygiene.

Det gis IKKE hjelp:

 • På helligdager og helg.
 • Når brukeren er borte.
 • Til rengjøring av rom som vanligvis ikke er i bruk. 
 • Til storrengjøring.

Satsene for egenbetaling fastsettes av kommunestyret hvert år. Prisene finner du nederst på denne sida.        

Til grunn for beregningen legges G per 1. januar i betalingsåret.

G = folketrygdens grunnbeløp. Bruker av tjenesten betaler ut fra  husstandens samlede inntekt i siste offentlige skatteligning.

Kreftkontakt

Kreftkontakten er et tilbud til kreftsyke som bor hjemme, og deres pårørende.

Pasienten selv, pårørende og fastlege kan ta direkte kontakt med kreftkontakten. Du trenger ingen henvisning.

Kreftkontakten er tilgjengelig for pårørende som trenger råd eller noen å snakke med. Det legges stor vekt på et tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell der det er et behov.

Kreftkontakt i hjemmebasert omsorg er Eline Eithun Steien : kl 0800-1400. 

Helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet gis etter en individuell faglig vurdering. Tjenesten innvilges til personer som trenger nødvendig helsehjelp, men som ikke klarer å benytte seg av kommunens ordinære helsetilbud.

Helsetjenester i hjemmet kan omfatte:  

 • Hjelp til pleie og omsorg
 • Hjelp til personlig hygiene
 • Hjelp til ernæringsoppfølging
 • Hjelp til for eksempel medikamenthåndtering, blodprøvetaking, sårstell osv.
 • Veiledning og oppfølging av helsetilstand

Helsetjenester i hjemmet er en gratis tjeneste.

Hukommelsesteam/ Demenskontakt

Fastlege, pårørende, enkeltpersoner og hjemmebasert omsorg kan ta kontakt med teamet når det er mistanke om kognitiv svikt.  

Målet er at teamet kan komme tidlig inn i bildet hos den enkelte, for råd og veiledning. 

Teamet skal kartlegge kognitiv funksjon med gjeldende kartleggingsverktøy, gjennomføre pårørendesamtaler, samarbeide med legen, foreslå tiltak og ha ansvar for oppfølgingen etter gjeldende rutine. Oppfølging fra teamet er gratis.

Demenskontakt er Elin Trønnes. Mandag-torsdag

Hukommelsesteam:

Du kan også kontakte hjemmebasert omsorg på telefon 477 91 500

Rehabiliteringsteam

Spesialisthelsetjenesten, fastlege, hjemmebasert omsorg og andre kan kontakte rehabiliteringsteamet for vurdering av rehabiliterings- eller opptreningsbehov. 

Målet er at teamet skal bidra til at den enkelte får hjelp til rehabilitering etter skade eller sykdom.

Teamet skal kartlegge behovet og funksjonsnivået med gjeldende kartleggingsverktøy, og sammen med den enkelte og evt. pårørende lage en plan for gjennomføring hvis det vurderes at rehabilitering/intensiv trening er det rette tilbudet.

Rehabilitering/intensiv trening er tidsbegrenset og foregår i samarbeid med HBO.

Kontaktperson fra teamet gjennomfører oppstartsmøter, evalueringsmøter og avslutningsmøter sammen med den enkelte, og vurderer sammen med teamet når opplegget skal avsluttes. Oppfølging fra teamet er gratis.

Rehabiliteringsteam

 

Du kan også kontakte hjemmebasert omsorg på tlf 47791500

Omsorgsboliger med bemanning

Omsorgsboliger med bemanning er tiltenkt personer som har behov for mer tilstedeværelse og helsehjelp enn det hjemmebaserte tjenester kan tilby i hjemmet.

Omsorgsboligene er tilrettelagte leiligheter med bemanning til strede store deler av døgnet.

Omsorgsboliger med bemanning kan tildeles etter en tverrfaglig, individuell vurdering.

Det kan søkes om bostøtte fra Husbanken. Mer informasjon om dette får du ved å henvende deg til NAV Alvdal, telefon 55 55 33 33, som også hjelper deg med søknadsskjema.

Du kan finne mer informasjon om bostøtte ved å følge denne lenken til husbanken

Betalingssatser Hjemmetjenesten og Solsida omsorgsheim

Nye betalingssatser gjelder fra 1. januar hvert år.

Det vises til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Satser gitt av Helse- og omsorgsdep kan endres i løpet av året. Satsene for neste år fastsettes av Helse- og omsorgsdept. i slutten av desember i inneværende år. Kommunen forbeholder seg retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser

Hjemmebasert

omsorg

Satser 2023

Satser 2024

Praktisk bistand inntil 2G  Satsen bestemmes av Staten. Fastsettes i 2023. 
Praktisk bistand  2-3G966,-966,-
Praktisk bistand 3-4G1624 ,- 1624,-
Praktisk bistand 4-5G2447,- 2447,-
Praktisk bistand over 5G3092,- 3092,-
Praktisk bistand enkelttimer til sjølkost410,- 440,-
Leie av trygghetsalarm373,- 385,-
Ambulerende vaktmester410,- 440
Dagsenteret pr. dag266,-280,-
Korttid omsorgshybel pr døgn93,-97,-
Serviceruta, sats pr tur *75,-85,-

* Serviceruta er et tilbud til eldre i hele bygda om å komme seg til sentrum for å handle og treffe folk.  Ruta kjøres og organiseres via drosjene, mot at passasjerene betaler en egenandel.

 

Kjøkken og vaskeri

Satser 2022

Satser 2023

Satser 2024

Middag hjemmeboende vanlig porsjon95,-100,-105,-
Middag hjemmeboende stor porsjon144,-150,-157,-
Middag hjemmeboende halv porsjon60,-65,-68,-
En retters middag70,-75,-80,-
Tørrmat hjemmeboende25,-26,-28,-
Middag108,-115,-120,-
Kost korttid oms.hybel87,5093,-97,-
Lunsj31,-33,-35,-
Kaffe25,-27,-29,-
Tøyvask pr. kg.80,-85,-90,-
Tøyvask m/stryking pr.kg.90,-95,-100,-
Rulling av duker pr. kg.69,-70,-73,-

 

Institusjonsopphold

Kommunen tar betalt etter de til enhver tid gjeldende maks-satser fastsatt i forskrift, og justeres fra 1.januar hvert år.

Se Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Kontakt

Liv Margrete Sølna
Enhetsleder HBO
E-post
Mobil 47 79 15 45