Solsida omsorgsheim

Beboerens behov står i sentrum for våre tjenester.

Lover og forskrifter setter rammene, og kommunestyret vedtar ressursene vi kan bruke for å skape en best mulig tjeneste.  Vårt ansvar er å organisere og tilrettelegge en faglig, etisk og forsvarlig tjeneste innenfor rammene.                              

Vi ønsker at beboerne og pårørende skal oppleve Solsida omsorgsheim som en institusjon som står for:

 • Trygghet 
 • Tillit
 • Tilgjengelighet

 

Søknad om helse- og omsorgstjenester i Alvdal kommune

Søknadsskjema

For å søke om helse- eller omsorgstjenester kan du benytte et digitalt skjema som du finner ved å følge denne lenken: Digitalt søknadsskjema

Du kan også skrive ut og sende oss et papirbasert skjema. Det finner du ved å følge denne lenken: Papirbasert søknadsskjema - helse- og omsorgstjenester  (PDF, 64 kB)

Papirbasert skjema kan sendes til: Tjenestekontoret, Alvdal Kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal.  

Andre henvendelser kan rettes til tjenestekontoret. Kontaktinformasjon finner du litt lengre ned på denne sida. 

E-post: tjenestekontoret@alvdal.kommune.no

Solsida omsorgsheim

Solsida omsorgsheim har 2 institusjonsavdelinger:

 • Solsida institusjon 1.etasje: for personer med demenssykdom.
 • Solsida institusjon 2.etasje: for personer med fysisk sykdom, funksjonshemming eller stort pleiebehov.
 • Solsida korttidsplasser; kan tildeles etter faglig vurdering. Institusjonen har ikke definerte korttidsplasser, men tildeles for perioder innenfor eksisterende plasser.

Tjenesten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.
Rettighetene til pasienter og brukere er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven.

Langtidsopphold i institusjon

Langtidsopphold i institusjon på Solsida omsorgsheim er et tilbud om bolig og helhetlig helse- og omsorgstjeneste til personer med omfattende funksjonssvikt, der pleie- og omsorgsbehovet ikke kan dekkes av hjemmetjenester.

Solsida skal være et godt sted å bo, og skal ut fra den enkeltes behov gi trygghet og omsorg i et miljø som stimulerer til aktivitet og opprettholdelse av funksjon, eller gir en verdig avslutning på livet.

Korttidsopphold i institusjon

Korttidsopphold på Solsida kan tildeles personer som i en avgrenset periode har behov for heldøgns omsorg og pleie. Dette gjelder tilfeller der behovet ikke kan dekkes med hjemmetjenester i hjemmet, eller på lavterskelavdelingen.

Aktuelle problemstillinger kan være:

 • opptrening og oppfølging etter innleggelser i spesialisthelsetjenesten
 • utredning av medisinske problemstillinger
 • lindrende behandling i livets sluttfase.
Avlastningstiltak i institusjon

Avlastningstiltak i institusjon kan være et aktuelt tiltak for en begrenset periode i de tilfellene der omsorgsarbeidet er vurdert til å være særlig tyngende.

Avlastningstiltak i institusjon kan tildeles der andre kommunale tjenester, som for eksempel hjemmetjenesten enten i hjemmet eller på lavterskel, ikke er hensiktsmessig.

Særlig tyngende omsorgsarbeid er for eksempel når omsorgsyter har ansvar for personer som er helt avhengig av omsorgsyter for å bo hjemme, og at personen store deler av døgnet ikke kan greie seg alene.

Omsorgsbehovet kan være av fysisk, psykisk eller sosial karakter. Omsorgsbehovet må medføre større behov for hjelp enn det som normalt forventes fra ektefelle eller familie.

 

 

 

Dag- nattopphold i institusjon

Dette tilbudet er til pasienter med spesielle hjelpebehov der hjelpebehovet ikke kan dekkes av hjemmetjenester.

Kjøkken og vaskeri

Kjøkkenet på Solsida

 • Solsida omsorgsheim har eget produksjonskjøkken
 • Bestiller og distribuerer tørrmat til alle avdelinger på Solsida
 • Lager lunsj og middag til beboerne på Solsida.
 • Lager lunsj og middag til beboere i omsorgshyblene som er underlagt hjemmetjenesten (Lavterskelavdelingen)
 • Lager middag til beboere i omsorgsboligene på Solbakken og til hjemmeboende, Frivilligsentralen og dagsenteret.

Vaskeriet på Solsida

 • Vasker alt privat tøy til beboere på Solsida og til beboere i omsorgshyblene som er underlagt hjemmetjenesten (Lavterskelavdelingen).
 • Tøyet må være merket med navn.
 • Vasker alt av sengetøy og arbeidsklær for Solsida.
Velkommen som beboer og pårørende

Innkomstsamtale

For å bli kjent med deg og dine behov, inviteres du sammen med din pårørende til en innkomstsamtale en av de første dagene. Her vil vi gi informasjon, og vi vil avklare gjensidige forventninger til hverandre.
Avdelingsleder og primærkontakt vil delta på møtet sammen med deg og din pårørende.

Primærkontakt

Alle beboere har sin egen primærkontakt. Primærkontakten er din hovedkontakt, og skal fungere som et bindeledd mellom institusjon og pårørende når det gjelder praktiske ting.

Avdelingsleder

Avdelingsleder vil sammen med sykepleier i avdelingen være sykepleiefaglig ansvarlig og et bindeledd mellom deg og tilsynslegen.

Tilsynslegen

Tilsynslegen har arbeidstid på Solsida hver mandag og torsdag

Avdelinger

Solsida omsorgsheim har 27 institusjonsplasser fordelt på 4 avdelinger

 • Avd. 1. etg Øst           Skjermet avdeling med 7 plasser
 • Avd. 1. etg Sør           Skjermet avdeling med 4 plasser
 • Avd. 2. etg Øst           Langtidsavdeling med 8 plasser
 • Avd. 2. etg Nord         Langtidsavdeling med 8 plasser
 • Avd. 2. etg Sør           For tiden ikke i bruk

 

 

 

Praktiske opplysninger

Klær og sko

Ta med klær som er merket med navn og som er lettstelte. Gode sko er viktig. Kontorpersonalet her er behjelpelig med å bestille navnebånd til merking.

Rommene

For at rommet skal få et personlig preg, må du gjerne ta med private gjenstander som for eksempel bilder, små møbler, gardiner etc.  Merk disse gjenstandene, slik at de ikke kommer på avveie. Bilder kan bare henges opp på angitte plasser.

Rommet du er tildelt står til din disposisjon ved langtidsopphold. Det kan imidlertid skje at du må bytte rom dersom funksjonsnivået ditt endrer seg betraktelig.

Avdelingene kan ikke ta ansvar for personlige eiendeler og verdisaker.

Det tillates ikke røyking inne på Solsida. 

Radio, telefon og TV

Ta gjerne med egen TV, radio og telefon. Vi kan dessverre ikke sørge for overflytting og installering av fasttelefon, det beste er derfor en mobiltelefon. Ellers har hver avdeling TV på stuene til felles bruk.

Måltider
 • Frokost            ca. kl 09.00
 • Lunsj               ca. kl 12.00
 • Middag            ca. kl 15.30
 • Kaffe               ca. kl 16.00
 • Kveldsmat       ca. kl 19.00

Det er anledning til å få mat utenom de faste måltidene.

Nærmeste pårørende har mulighet til å bestille seg middag hos oss, hvis det er ønskelig

Tilleggstjenester
 • Tilsynslege 2 dager pr. uke
 • Frisør og fotpleie utføres på institusjonen etter bestilling
 • Fysioterapeut og ergoterapeut etter henvisning
 • Klesbutikker kommer vår og høst (jfr plakater)
 • Vaktmestertjeneste
Aktiviteter

De aktivitetene vi har gjennom uka er:

 • Mandag: Besøk fra frivillige gjennom frivilligsentralen. De har ofte med seg musikere. Dette blir et sosialt treff med kjente fra bygda.
 • Tirsdag: Sangkor kl. 17 v Elin Trønnes (vernepleier med kompetanse på demens og musikk)
 • Annenhver onsdag: Andakt ved prest og organist. Det legges vekt på samtale og sang. 
 • Torsdag: Vaffeldag 
 • Fredag: Trim, annen hver fredag er det trim ved fysioterapeut/ergoterapeut.

Det arrangeres hyggekvelder for beboerne flere ganger i året. 

Lag og foreninger er flinke til å besøke Solsida med sosiale tilstelninger.

Det arrangeres konserter gjennom «den kulturelle spaserstokken» eller ved bruk av gavemidler. 

På sommeren erstattes ukeplanen med et eget sommerprogram. 

Dialog med pårørende

Involvering av pårørende på Solsida foregår blant annet gjennom:

 • åpne allmøter for pårørende 2 ganger i året.
 • systematisk innsamling av informasjon om brukeropplevd kvalitet gjennom pasient-, bruker- og pårørendeundersøkelser
 • samarbeidsmøter rundt hver enkelt beboer

Pårørenderepresentant for Solsida omsorgsheim utnevnes av kommunestyret, og er for tiden Jan Erik Bjørn.
Han kan kontaktes på mobil: 905 68 483. E-post: jeribjoe@online.no 

 

Om krav til informasjon og dialog med pårørende

«Helse- og omsorgstjenesten skal ha systemer og rutiner som legger til rette for informasjon, samtale og dialog med pårørende. Dette gjelder enten pårørende har rollen som informasjonskilde, representant for pasienten/brukeren, omsorgsgiver eller støtte for pasienten/brukeren eller pårørende er berørt og har egne behov for støtte. Rammer og muligheter for dialog med den enkelte pårørende er ledelsens ansvar og må kommuniseres til pasienter, brukere og pårørende.

Helseforetak og kommuner har også plikt til å etablere systemer for innhenting av pårørendes erfaringer og synspunkter på ulike nivå, og gjøre bruk av disse erfaringene i sitt forbedringsarbeid. Pårørende kan ha verdifull informasjon til bruk i arbeidet med kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling»

(Hentet fra veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet) )

Betalingssatser Hjemmetjenesten og Solsida omsorgsheim

Nye betalingssatser gjelder fra 1. januar hvert år.

Det vises til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Satser gitt av Helse- og omsorgsdep kan endres i løpet av året. Satsene for neste år fastsettes av Helse- og omsorgsdept. i slutten av desember i inneværende år. Kommunen forbeholder seg retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser

Hjemmebasert

omsorg

Satser 2023

Satser 2024

Praktisk bistand inntil 2G  Satsen bestemmes av Staten. Fastsettes i 2023. 
Praktisk bistand  2-3G966,-966,-
Praktisk bistand 3-4G1624 ,- 1624,-
Praktisk bistand 4-5G2447,- 2447,-
Praktisk bistand over 5G3092,- 3092,-
Praktisk bistand enkelttimer til sjølkost410,- 440,-
Leie av trygghetsalarm373,- 385,-
Ambulerende vaktmester410,- 440
Dagsenteret pr. dag266,-280,-
Korttid omsorgshybel pr døgn93,-97,-
Serviceruta, sats pr tur *75,-85,-

* Serviceruta er et tilbud til eldre i hele bygda om å komme seg til sentrum for å handle og treffe folk.  Ruta kjøres og organiseres via drosjene, mot at passasjerene betaler en egenandel.

 

Kjøkken og vaskeri

Satser 2022

Satser 2023

Satser 2024

Middag hjemmeboende vanlig porsjon95,-100,-105,-
Middag hjemmeboende stor porsjon144,-150,-157,-
Middag hjemmeboende halv porsjon60,-65,-68,-
En retters middag70,-75,-80,-
Tørrmat hjemmeboende25,-26,-28,-
Middag108,-115,-120,-
Kost korttid oms.hybel87,5093,-97,-
Lunsj31,-33,-35,-
Kaffe25,-27,-29,-
Tøyvask pr. kg.80,-85,-90,-
Tøyvask m/stryking pr.kg.90,-95,-100,-
Rulling av duker pr. kg.69,-70,-73,-

 

Institusjonsopphold

Kommunen tar betalt etter de til enhver tid gjeldende maks-satser fastsatt i forskrift, og justeres fra 1.januar hvert år.

Se Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

 

Kontakt

Marit Bangen Johnsen
Enhetsl. Solsida omsorgsh
E-post
Telefon 47 79 15 41
Mobil 47 79 15 41
Jørn Berget
Avd l kjøkken/vaskeri
E-post
Telefon 48 25 72 60
Mobil 47 79 15 42