Solsida omsorgsheim

Beboerens behov står i sentrum for våre tjenester.

Lover og forskrifter setter rammene, og kommunestyret vedtar ressursene vi kan bruke for å skape en best mulig tjeneste.  Vårt ansvar er å organisere og tilrettelegge en faglig, etisk og forsvarlig tjeneste innenfor rammene.

Vi ønsker at beboerne og pårørende skal oppleve Solsida omsorgsheim som en institusjon som står for:

 • Trygghet

 • Tillit

 • Tilgjengelighet

                              

Trenger du helse- eller omsorgstjenester?

Søknad om helse- og omsorgstjenester i Alvdal kommune

Søknadsskjema fylles ut og sendes til:

Alvdal kommune
Solsida omsorgsheim
Thorsheimveien 21

2560 Alvdal

postmottak@alvdal.kommune.no

Om Solsida omsorgsheim

Solsida omsorgsheim

Solsida omsorgsheim har 2 institusjonsavdelinger:

 • Solsida institusjon 1.etasje: for personer med demenssykdom.
 • Solsida institusjon 2.etasje: for personer med fysisk sykdom, funksjonshemming eller stort pleiebehov.
 • Solsida korttidsplasser; kan tildeles etter faglig vurdering. Institusjonen har ikke definerte korttidsplasser, men tildeles for perioder innenfor eksisterende plasser.

Tjenesten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.
Rettighetene til pasienter og brukere er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven.

Langtidsopphold i institusjon

Langtidsopphold i institusjon på Solsida omsorgsheim er et tilbud om bolig og helhetlig helse- og omsorgstjeneste til personer med omfattende funksjonssvikt, der pleie- og omsorgsbehovet ikke kan dekkes av hjemmetjenester.

Solsida skal være et godt sted å bo, og skal ut fra den enkeltes behov gi trygghet og omsorg i et miljø som stimulerer til aktivitet og opprettholdelse av funksjon, eller gir en verdig avslutning på livet.

Korttidsopphold i institusjon

Korttidsopphold på Solsida kan tildeles personer som i en avgrenset periode har behov for heldøgns omsorg og pleie. Dette gjelder tilfeller der behovet ikke kan dekkes med hjemmetjenester i hjemmet, eller på lavterskelavdelingen.

Aktuelle problemstillinger kan være:

 • opptrening og oppfølging etter innleggelser i spesialisthelsetjenesten
 • utredning av medisinske problemstillinger
 • lindrende behandling i livets sluttfase.
Avlastningstiltak i institusjon

Avlastningstiltak i institusjon kan være et aktuelt tiltak for en begrenset periode i de tilfellene der omsorgsarbeidet er vurdert til å være særlig tyngende.

Avlastningstiltak i institusjon kan tildeles der andre kommunale tjenester, som for eksempel hjemmetjenesten enten i hjemmet eller på lavterskel, ikke er hensiktsmessig.

Særlig tyngende omsorgsarbeid er for eksempel når omsorgsyter har ansvar for personer som er helt avhengig av omsorgsyter for å bo hjemme, og at personen store deler av døgnet ikke kan greie seg alene.

Omsorgsbehovet kan være av fysisk, psykisk eller sosial karakter. Omsorgsbehovet må medføre større behov for hjelp enn det som normalt forventes fra ektefelle eller familie.

 

 

 

Dag- nattopphold i institusjon

Dette tilbudet er til pasienter med spesielle hjelpebehov der hjelpebehovet ikke kan dekkes av hjemmetjenester.

Kjøkken og vaskeri

Kjøkkenet på Solsida

 • Solsida omsorgsheim har eget produksjonskjøkken
 • Bestiller og distribuerer tørrmat til alle avdelinger på Solsida
 • Lager lunsj og middag til beboerne på Solsida.
 • Lager lunsj og middag til beboere i omsorgshyblene som er underlagt hjemmetjenesten (Lavterskelavdelingen)
 • Lager middag til beboere i omsorgsboligene på Solbakken og til hjemmeboende, Frivilligsentralen og dagsenteret.

Vaskeriet på Solsida

 • Vasker alt privat tøy til beboere på Solsida og til beboere i omsorgshyblene som er underlagt hjemmetjenesten (Lavterskelavdelingen).
 • Tøyet må være merket med navn.
 • Vasker alt av sengetøy og arbeidsklær for Solsida.

Informasjon til nye beboere

Velkommen som beboer og pårørende

Innkomstsamtale

For å bli kjent med deg og dine behov, inviteres du sammen med din pårørende til en innkomstsamtale en av de første dagene. Her vil vi gi informasjon, og vi vil avklare gjensidige forventninger til hverandre.
Avdelingsleder og primærkontakt vil delta på møtet sammen med deg og din pårørende.

Primærkontakt

Alle beboere har sin egen primærkontakt. Primærkontakten er din hovedkontakt, og skal fungere som et bindeledd mellom institusjon og pårørende når det gjelder praktiske ting.

Avdelingsleder

Avdelingsleder vil sammen med sykepleier i avdelingen være sykepleiefaglig ansvarlig og et bindeledd mellom deg og tilsynslegen.

Tilsynslegen

Tilsynslegen har arbeidstid på Solsida hver mandag og torsdag

Avdelinger

Solsida omsorgsheim har 27 institusjonsplasser fordelt på 4 avdelinger

 • Avd. 1. etg Øst           Skjermet avdeling med 7 plasser
 • Avd. 1. etg Sør           Skjermet avdeling med 4 plasser
 • Avd. 2. etg Øst           Langtidsavdeling med 8 plasser
 • Avd. 2. etg Nord         Langtidsavdeling med 8 plasser
 • Avd. 2. etg Sør           For tiden ikke i bruk

 

 

 

Praktiske opplysninger

Klær og sko

Ta med klær som er merket med navn og som er lettstelte. Gode sko er viktig. Kontorpersonalet her er behjelpelig med å bestille navnebånd til merking.

Rommene

For at rommet skal få et personlig preg, må du gjerne ta med private gjenstander som for eksempel bilder, små møbler, gardiner etc.  Merk disse gjenstandene, slik at de ikke kommer på avveie. Bilder kan bare henges opp på angitte plasser.

Rommet du er tildelt står til din disposisjon ved langtidsopphold. Det kan imidlertid skje at du må bytte rom dersom funksjonsnivået ditt endrer seg betraktelig.

Avdelingene kan ikke ta ansvar for personlige eiendeler og verdisaker.

Det tillates ikke røyking inne på Solsida. 

Radio, telefon og TV

Ta gjerne med egen TV, radio og telefon. Vi kan dessverre ikke sørge for overflytting og installering av fasttelefon, det beste er derfor en mobiltelefon. Ellers har hver avdeling TV på stuene til felles bruk.

Måltider
 • Frokost            ca. kl 09.00
 • Lunsj               ca. kl 12.00
 • Middag            ca. kl 15.30
 • Kaffe               ca. kl 16.00
 • Kveldsmat       ca. kl 19.00

Det er anledning til å få mat utenom de faste måltidene.

Nærmeste pårørende har mulighet til å bestille seg middag hos oss, hvis det er ønskelig

Tilleggstjenester
 • Tilsynslege 2 dager pr. uke
 • Frisør og fotpleie utføres på institusjonen etter bestilling
 • Fysioterapeut og ergoterapeut etter henvisning
 • Klesbutikker kommer vår og høst (jfr plakater)
 • Vaktmestertjeneste
Aktiviteter
 • Frivillighetssentralen har ulike aktiviteter hver uke
 • Leseombud kommer annenhver uke
 • Andakt ca. annenhver torsdag
 • Lag og foreninger kommer på besøk
 • Underholdning i forbindelse med «den kulturelle spaserstokken» og bruk av gavemidler
Dialog med pårørende

Involvering av pårørende på Solsida foregår blant annet gjennom:

 • åpne allmøter for pårørende 2 ganger i året.
 • systematisk innsamling av informasjon om brukeropplevd kvalitet gjennom pasient-, bruker- og pårørendeundersøkelser
 • samarbeidsmøter rundt hver enkelt beboer

Pårørenderepresentant for Solsida omsorgsheim utnevnes av kommunestyret, og er for tida Margrethe Trønnes Nyhus.

Hun kan kontaktes på telefon 915 27 722 eller e post margrethenyhus@hotmail.com

Om krav til informasjon og dialog med pårørende

«Helse- og omsorgstjenesten skal ha systemer og rutiner som legger til rette for informasjon, samtale og dialog med pårørende. Dette gjelder enten pårørende har rollen som informasjonskilde, representant for pasienten/brukeren, omsorgsgiver eller støtte for pasienten/brukeren eller pårørende er berørt og har egne behov for støtte. Rammer og muligheter for dialog med den enkelte pårørende er ledelsens ansvar og må kommuniseres til pasienter, brukere og pårørende.

Helseforetak og kommuner har også plikt til å etablere systemer for innhenting av pårørendes erfaringer og synspunkter på ulike nivå, og gjøre bruk av disse erfaringene i sitt forbedringsarbeid. Pårørende kan ha verdifull informasjon til bruk i arbeidet med kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling»

(Hentet fra veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet) )

Betalingssatser Hjemmetjenesten og Solsida omsorgsheim

Betalingssatser Hjemmetjenesten og Solsida omsorgsheim

Betalingssatsene gjelder fra 1. januar 2021.

Det vises til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Satser gitt av departementet kan endres i løpet av året. Kommunen forbeholder seg derfor retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser. 

Hjemmebasert omsorg

Sats 2020

Sats 2021

Praktisk bistand inntil 2G 210,00 210,00
Praktisk bistand  2-3G 825,00 856,00
Praktisk bistand 3-4G 1385,00 1437,00
Praktisk bistand 4-5G 2090,00 2168,00
Praktisk bistand over 5G 2640,00 2739,00
Praktisk bistand enkelttimer til sjølkost 375,00 375,00
Leie av trygghetsalarm 330,00 330,00
Ambulerende vaktmester(husfar) 375,00 375,00
Dagsenteret pr. dag 235,00 244,00
Korttidsopphold avd. lavterskel pr døgn 170,00 175,00
Serviceruta 50,- en vei 50,- en vei

Note:    Satsene for neste år fastsettes av Helse- og omsorgsdept. i slutten av desember i inneværende år. Kommunen forbeholder seg retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser

Kjøkken og vaskeri

Satser 2020

Satser 2021

Middag hjemmeboende vanlig porsjon 90,00 93,00
Middag hjemmeboende stor porsjon 135,00 140,00
Middag hjemmeboende halv porsjon 55,00 58,00
En retters middag   68,00
Tørrmat hjemmeboende 20,00 25,00
Middag 100,00 105,00
Kost korttid oms.hybel    
Lunsj 25,00 30,00
Kaffe 20,00 20,00
Tøyvask pr. kg. 75,00 77,00
Tøyvask m/stryking pr.kg. 85,00 87,00
Rulling av duker pr. kg. 65,00 67,00

 

Institusjonsopphold

Kommunen tar betalt etter de til enhver tid gjeldende maks-satser fastsatt i forskrift, og justeres fra 1.januar hvert år.

Se Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

 

Kontakt

Liv Margrete Sølna
Avdelingsleder institusjon 1. etasje
E-post
Telefon 62 48 94 00
Mobil 477 91 545
Marit Bangen Johnsen
Avdelingsleder institusjon 2. etasje
E-post
Telefon 62 48 94 00
Mobil 477 91 550
Dan Frede Hyttemoen
Avdelingsleder Kjøkken/Vaskeri
E-post
Telefon 62 48 94 00
Mobil 477 91 542
Ranveig Ødegård
Enhetsleder Solsida omsorgsheim
E-post
Telefon 62 48 94 00
Mobil 477 91 541