Tjenestebeskrivelser og vurderingsmomenter for tildeling av omsorgstjenester

Helse- og omsorg ble omorganisert fra 01.09.2017. Tjenestene ble da delt inn i 4 enheter: 

  • Tjenesten for funksjonshemmede 
  • Hjemmebasert omsorg 
  • Solsida omsorgsheim 
  • Enhet helse.

Denne planen skal være retningsgivende for tildeling av tjenester i Alvdal kommune. Dette for å imøtekomme og dekke bistandsbehovet til den enkelte innbygger og samtidig sikre rett tjeneste på rett nivå.

Planen er ment å være en presisering av hvordan enhetene for helse- og omsorgstjenester i Alvdal kommune tilbyr sine tjenester til befolkningen.

Tjenestenivået til Alvdal kommune sine innbyggere er basert på myndighetskrav, nasjonale føringer, politiske prioriteringer, faglige vurderinger, verdier og målsetninger.