Tjenesten for funksjonshemmede

Viktige telefonnummer:

 • Kontor (08.00-15.00): 62 48 94 16
 • Døgnbemannet vakttelefon Solgløtt: 45 87 66 76
 • Døgnbemannet vakttelefon Klokkaregga: 96 94 64 61
 • Aktivitetssenteret: 477 91 510

Kontaktdata til andre ansatte finner du ved å følge denne lenken.

Virksomheten omfatter følgende tjenesteområder:

 • Tilrettelagt bolig med heldøgns omsorg, i Klokkaregga og Solgløtt
 • Aktivitetstilbud på dagtid ved Alvdal Aktivitetssenter
 • Avlastning
 • Støttekontakt 
 • Omsorgsstønad
 • Boveiledning
 • Praktisk bistand og opplæring
 • Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Vi som jobber i TFF har ulik utdanning og kompetanse:

 • Vernepleiere
 • Sykepleier
 • Barnevernspedagog
 • Helsefagarbeidere
 • Omsorgsarbeidere
 • Hjelpepleiere
 • Aktivitører
 • Assistenter

Omfanget av tjenester er basert på faglige vurderinger og gis etter vedtak

Kort om tjenesten

Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) yter tjenester til brukere med ulike behov innen fysisk- og/ eller psykisk utviklingshemming. Tjenesten er organisert i to avdelinger. 

Tjenesten disponerer 8 omsorgsboliger i Solgløtt, samt 4 omsorgsboliger i Klokkaregga. Vi har også en avlastningsbolig i Solgløtt. 

I tillegg yter vi tjenester til brukere som bor i egne boliger ute i kommunen.

 

Praktisk opplæring

Praktisk bistand og opplæring gis funksjonshemmede i Alvdal kommune som av ulike årsaker er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen. Målsettingen er å opprettholde funksjoner og oppleve mestring i forhold til dagliglivets gjøremål. Tjenesten som blir tildelt av kommunen vil være tilpasset dine behov og skal bidra til at du kan leve et mest mulig selvstendig liv.

Innholdet i tjenesten gis etter individuelle behov og fremkommer i vedtaket.

Målet er at brukeren skal bli mest mulig selvhjulpen.

Søker som har et særlig hjelpebehov på grunn av nedsatt helse- og funksjonsevne.

Du skal selv være tilstede når tjenesten gis, og delta etter evne.
Utforming av tjenesten gjøres i samråd med bruker.
Hjelpen gis til avtalt tid.

 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en alternativ måte å organisere kommunale helse- og omsorgstjenester på. Om tjenester skal organiseres som BPA avgjøres av kommunen etter en faglig vurdering. Brukerstyringen er et virkemiddel i BPA som legger til rette for større fleksibilitet og en selvstendig tilværelse. 

Kommunen har det overordnede forvaltningsansvaret for BPA-tjenesten, uavhengig av hvordan denne er organisert og hvem som ivaretar arbeidsgiveransvaret. 

Tjenester som krever medisinskfaglig kompetanse, skal normalt ikke inngå i tildelingen av BPA, men kan gis i tillegg.

 

Avlastning

Avlastning kan gis til familier med stor omsorgstyngde, hvor omsorgsgiver har daglig omsorg for barn / ungdom med nedsatt funksjonsevne. Tjenesten gis etter behov til foreldre/omsorgsgivere for å gi økt mulighet for nødvendig overskudd til omsorgsoppgavene.

Det gis fra timebasert avlastning og enkeltdøgn til flere sammenhengende døgn i perioder. Avlastning gis i all hovedsak i avlastningsenhet i kommunen.

Avlastning tildeles ikke på tider hvor bruker har tilgang på andre offentlige tjenester som barnehage, skole og SFO.

Det kan søkes ekstra avlastning i høytider og ferier.

Tjenesten er gratis.

 

Omsorgsstønad

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. 

Dette kan tas i betraktning: 

 • du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
 • omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
 • omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsstønad. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgsstønad. 

Tilrettelagt bolig, heldøgns omsorg

Tilrettelagt bolig er en bolig som i sin utforming bidrar til at beboeren i stor grad skal kunne mestre sin hverdag.

Tilrettelagt bolig er tiltenkt personer som på grunn av alder, funksjonshemming eller andre årsaker ikke mestrer nåværende bosituasjon og som ønsker eller trenger en mer selvstendig boform enn det en institusjonsplass kan tilby. Målet er at beboeren skal kunne ha et mest mulig selvstendig liv i egen, tilrettelagt bolig.

Alvdal kommune har 3 leiligheter i bofellesskap som kan disponeres som tilrettelagte boliger, tildeling kan medføre venteliste. Ventelisten sorteres etter funksjonsnivå/behov og ikke etter ventetid.

Hvem kan få tjenesten

 • Personer med nedsatt funksjonsevne. 
 • Personer som selv ikke kan ivareta grunnleggende omsorgsbehov.

Overordnet mål

 • Du skal oppleve trygghet i eget hjem.
 • Du skal være sikret nødvendig hjelp til å ivareta egen omsorg.
 • Du skal ha mulighet til selv å velge så langt det er mulig hvordan du vil ha det.
 • Vi skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve et mest mulig selvstendig liv.
 • Du skal gis muligheter til aktiviteter sammen med andre beboere.
 • Personale skal være serviceorientert og respektere din private leilighet.

Hva koster tjenesten

 • Husleie betales etter vedsatte satser for kommunale boliger. (I tillegg kommer utgifter til strøm og forsikring av eget innbo.)
 • Det kan søkes om bostøtte fra Husbanken.
 • Hvis du ikke kan delta i dagliglivets gjøremål (renhold, støvtørking m.v.) må du søke om hjemmehjelp.
 • Utover dette er døgntjenesten gratis for bruker.

 

Alvdal aktivitetssenter

Alvdal aktivitetssenter er lokalisert i stasjonsbygningen på Alvdal, samt at vi har en egen utebase på Kattmoen.

Aktivitetssenteret skal bidra til et meningsfylt og stimulerende aktivitets- og utviklingstilbud.

Dag- og aktivitetstilbudet er et tilrettelagt tilbud om aktivitet, og ytes til personer med funksjonsnedsettelse eller som har andre ulike utfordringer.

Tilbudet skal inneholde:

 • Opptrening, mestring av arbeid/ sysselsetting
 • Opprettholde funksjoner i forhold til dagliglivets krav
 • Fysisk aktivitet/ sansestimulering
 • Velferd og trivselstiltak som primært er et tilbud om sosial deltaking

Kontakt

Marit Erlien Hulbækmo
Enhetsleder
E-post
Mobil 45 97 36 88