Tilskudd, fond og utmerkelser

Alvdal kommune lyser ut tilskudd til forskjellige aktiviteter og foreninger innad i kommunen. 

Tilskudd til kultur og samfunnsutvikling

Alvdal kommune lyser ut kr. 70 000 til lokale tiltak innenfor kultur og samfunnsutvikling. Midlene er forankret i kommunens Kraftfond. Lag og foreninger, samt private aktører innenfor kultur og samfunnsutvikling kan søke.

Prosjekter som kan knyttes til kommunens planer og satsningsområder vil bli prioritert:

 • Idretts- og kulturarrangementer, som kan dokumentere positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.
 • Kulturnæringer som kan bidra til en styrket turisme i kommunen.
 • Prosjekter og/eller arrangementer som bidrar til styrking og økt bruk av Alvdals museer og kulturarenaer.
 • Kulturminnetiltak som kan bidra til positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Søknaden skal inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse
 • Tidsramme
 • Detaljert budsjett, med beskrivelse av alle inntekter og utgifter

Kraftfondets vedtekter, Alvdal kommunes budsjett, strategi- og virksomhetsplaner vil bli lagt til grunn i saksbehandlingen. Det er Alvdal kommunes formannskap eller kommunestyre som gjør endelig vedtak.

Søknadsfristen er 15. mars hvert år.

Følg denne lenken for å fylle ut og sende inn elektronisk søknadsskjema

Spørsmål kan rettes til Alvdal kommune, tlf. 62489000 / postmottak@alvdal.kommune.no

Tilskudd til tiltak for barn og unge

Alvdal kommune ved enhet for kultur lyser ut tilskuddsmidler øremerket tiltak for barn og unge.

Alvdal kommune er opptatt av kunnskapsutvikling, fellesskap og integrering, og vil prioritere søknader basert på ett eller flere av disse kriteriene:

 • Tiltaket styrker barn og unges fritidstilbud.
 • Tiltaket skaper en arena for inkludering og samhold på tvers av ulike etniske, sosiale og økonomiske bakgrunner blant barn og unge.
 • Tiltaket er et aktivitets- eller kulturarrangement som hovedsakelig er rettet mot barn og unge.
 • Tiltaket skaper en bedre hverdag for barn og unge.
 • Tiltaket skaper økt aktivitet på et eller flere av kommunens mange aktivitets- og kulturarenaer.

Dersom du har en god idé, ta gjerne kontakt med Alvdal kommune (62 48 90 00) for en samtale. Vi vil gjerne høre fra deg!

Søknaden skal inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse
 • Tidsramme
 • Detaljert budsjett, med beskrivelse av alle inntekter og utgifter

Søknadsfristen er 31. mars hvert år.

Følg denne lenken for å komme til elektronisk søknadsskjema

Spørsmål kan rettes til Alvdal kommune, tlf. 62 48 90 00 /postmottak@alvdal.kommune.no

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
Aktivitetskort

Barn og unge i alderen 6- 18 år i Alvdal kommune som lever i familier der økonomien er til hinder for deltagelse i fritidsaktiviteter kan søke om aktivitetskort.

Aktivitetskortet gir støtte til én kontingent pr barn pr år. Det gis ikke støtte til utstyr, men det kan gis veiledning om muligheter for leie eller kjøp av brukt utstyr.

Søknadsskjema og retningslinjer finner du ved å følge lenkene under:

Spillemidler

Overskuddet fra Norsk Tipping brukes til tilskudd av anlegg til idrett og kultur over hele landet. Lag og organisasjoner kan, via kommunen, søke tilskudd. All relevant informasjon om søknadsprosess og regelverk finner du ved å klikke på linken til Anleggsregisteret.

Hver enkelt kommune har ansvar for saksbehandlingen. Det er viktig at dere som søker forholder dere til de kommunale søknadsfristene. Alvdal kommune har disse søknadsfristene.

1. oktober: Kontakt kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret

Før det kan søkes om tilskudd, må anlegget registreres i Anleggsregisteret. Det er det kommunen som gjør, så lag og foreninger må kontakte sin kommune for dette. Det er også en god anledning til å begynne dialogen med kommunen om det kommende anleggsprosjektet.

1.oktober: Oppføring av anlegget i kommunens plan

For at anlegget skal kunne bli tildelt midler, må det være omtalt i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Dette skjer etter at laget eller organisasjonen melder inn planene til kommunen, som deretter vurderer dette i en planprosess. 

1. november: Søknadsfrist

Når anlegget er registrert i anleggsregisteret, man har fått oppført anlegget i en av kommunens planer, så kan man sende inn søknad om tilskudd fra disse nettsidene. Pass på å ha øvrig dokumentasjon klart!

Mer informasjon finner du her: Søknadsprosess – Anleggsregisteret.no

Tilskudd fra Innlandet fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune gir tilskudd til organisasjoner og andre som skal arrangere noe for andre eller organisere en aktivitet.

Informasjon om tilskudd og søknadsprosedyrer finner du ved å klikke på linken til Innlandet fylkeskommunes hjemmeside

Tilskudd fra lotteri-og stiftelsestilsynet - momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2023

Lotteri- og stiftelsestilsynet har ulike tilskuddsordninger for frivilligheten. Du finner mer informasjon ved å følge denne lenken. www.lottstift.no

Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1.september.

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2023. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å kunne søke. Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1.september 2023. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid. 

Merk: Sentralledd har egne frister for rapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for mer informasjon.

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell. Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kroner i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7000 kroner i faktiske merverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikke for underledd.

Her finner dere mer informasjon om ordningen og søknadsskjema: Momskompensasjon på varer og tjenester - LottstiftHer ligger også informasjon om oppdateringer dere må vite om i 2023.

Strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner

Fristen for å søke strømstøtte er 7. september

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader om strømstøtte, søknadsfristen er 7. september klokken 13:00.

Ordningen gjelder i perioden april 2022 til mars 2023, og vi legger opp til søknadsrunde hvert kvartal. Det kan nå søkes om støtte for perioden april-juni 2022.

Formålet med strømstøtteordningen er å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner med strømforbruk med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Hvem kan søke?

Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke:  

 • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret. Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg.
 • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.
 • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som behandler søknader fra frivillige lag og organisasjoner, i forrige runde var det kommunene som hadde dette ansvaret.

Les mer om vilkårene for ordningen og hvordan du kan søke her.

Statutter til Einar Steimoeggens minnediplom

Statuttene til Einar Steimoeggens minnediplom ble vedtatt 16. desember 1983.  De er nå modne for en revisjon.

Forslag til nye vedtekter/statutter for Einar Steimoeggens minnediplom

 1. Bygdehistoriker Einar Steimoeggens minnediplom er innstiftet av Alvdal kommune 16. desember 1983 i ærbødighet og takknemlighet for det arbeid som Einar Steimoeggen gjorde for å ta vare på Alvdalbygdas historie og gjøre denne tilgjengelig for nye generasjoner.
 2. Minnediplomet utdeles av Alvdal kommunestyre etter innstilling fra enhetsleder for kultur. Forslag på aktuelle kandidater kan framsettes av enkeltpersoner, grupper eller lag, og må være begrunnet.
 3. Minnediplomet kan tildeles personer som i lengre tid har gjort et betydelig arbeid for å ivareta og fremme Alvdals særtrekk i et kulturhistorisk perspektiv.
 4. Illustrasjonen på minnediplomet er tegningen Kjell Aukrust tegnet til Alvdal bygdebok. At tegningen også blir brukt på minnediplomet er godkjent av Kjell Aukrust i 1983. Diplomet ble trykket i mørk brun tekst/illustrasjon på lys gul bunn. Når diplomet skal trykkes på nytt kan fargekombinasjonen vurderes.

Kommentar til forslag på revidert ordlyd. For å få med i vedtektene noe av historien er det i punkt en tatt inn dato og årstall for vedtaket. I punkt to er enhetsleder for kultur satt inn i stedet for kulturstyre. Punkt tre er beholdt uendret. Det er i tillegg forslag om et nytt punkt. Punkt fire, dette igjen for å få med videre historikken bak minnediplomet.

Disse har fått Einar Steimoeggens Minnediplom

1984: Per Nybakk og Ola Nyeggen

1985: Kjell Aukrust

1989: Harald Reinertsen

1990: Odd E. Sevilhaug – post mortem

1992: Unni-Lise og Ola Jonsmoen

1994: Erling Flaten og Halldor Nyeggen

1998: Leif Braseth

2002: Arne Harald Maana

2006: Olav Kjernmoen

2008: Sigmund Plassen

2017: Helge Ness – post mortem

2020: Sigurd Thoresen

2021: Gunn Strømsøyen Hvamstad

2022: Bjørn Langleite

Karl Johan Skarpnes’ fond for barna og musikken - Statutter

Karl Johan Skarpnes var en aktiv deltaker i Alvdals musikk- og kulturliv. Han hadde særlig et hjerte for musikk og for barn. Da Skarpnes døde i 2017 ble det gitt kr. 62 000 i anledning gravferden hans, og det ble bestemt av hans etterlatte at pengene skulle gå til Kalles hjertesaker.

Pengene forvaltes gjennom et fond i Alvdal kommune, og brukes slik:

 • Målgruppen er primært barn og unge som av sosiale, økonomiske eller andre årsaker kan trenge hjelp eller ha utbytte av å delta i Alvdal kulturskole
 • Formålet er sang- og musikkundervisning og instrumentleie, primært gjennom Alvdal kulturskole
 • I spesielle tilfeller kan eleven søke om musikkundervisning også utenfor Alvdal kulturskole

Barn og unge hjemmehørende i Alvdal kommune kan bli tildelt friplass i kulturskolen etter en helhetsvurdering av disse:

 • Rektor ved Alvdal kulturskole
 • Rektor ved skolene i Alvdal
 • Enhetsleder for kultur i Alvdal kommune

Disse har anledning til å rådføre seg med helsesykepleier, NAV, flyktningetjenesten eller andre relevante enheter/personer.

Ved endring i statuttene skal Karl Johan Skarpnes’ etterlatte rådføres.

 

Alvdal 4. desember 2020

Gunnar Løkkens Minnefond